Разлика между версии на „Ботевградски говор“

 
== Морфологични особености ==
* Членна форма ''-а'' за мъжки род: ''кракàкрако'', ''гр̥бàгр̥бо'', ''носàносо'', ''човèкачовèко''; ''кòн’àкòно'', ''пàк’апàк’о'', ''злѝазлѝо''.
* Глаголно окончание ''-а'' за 1 л. ед. ч. сег. време: ''чèта'', ''смèа са'', ''òда''.
* Частица за бъдеще време ''шта'' за 1 лице и ''ште'' за останалите лица (че ''вѝдим'', че ''чèтем''; че ''вѝдим'', ч''е четем'', <em>че ти кажем</em>), която може да се свързва и със съюза ''да'': ''че да видиме'', ''че да видат'', ''вàзе че да e мàчно''.
3

редакции