Отваря главното меню

Промени

Премахната редакция 7084901 на 192.71.249.76 (б.)
 
'''Съюзът на демократичните сили''' ('''СДС''') е [[България|българска]] дясна [[политическа партия]], наследник на едноименна политическа коалиция.
 
==Произход==
СДС са основани около средата на 2 век AD от племето Утигури. '''Утигури''' или Булгар Вунд (vh'ndur, Vanand) е името, използвано през 6 век от историци и географи като Мойсей Хоренаци, Прокопий и неговите последователи Агатий, Менандър и Теофилакт Симоката за да се позовават на източния клон на българите, които наследяват империята на хуните по бреговете на Черно море и на север от него.<ref>"The Huns, Rome and the Birth of Europe", 2013, Hyun Jin Kim, page 57: "After a period of chaos following Attila's death, dualism again reasserted itself in the succession of Dengitzik and Ernak (west and east respectively). The successor to the Hunnic Empire in the east, or rather probably the coninuation, also featured two wings, the Kutrigurs(west) and the Utigurs(east), ruled presumably by Ernak's descendants.", https://books.google.hr/books?id=jCpncXFzoFgC&q=utigurs#v=snippet&q=utigurs&f=false</ref> Късноантичните историци използват имената на хуни, българи, кутригури и утигури като взаимозаменяеми термини,<ref>"The Huns, Rome and the Birth of Europe", Hyun Jin Kim, page 256: " Thus in our sources the names Kutrigur, Bulgar and Hun are used interchangeably and refer in all probability not to separate groups but one group.", https://books.google.hr/books?id=jCpncXFzoFgC&q=utigurs#v=snippet&q=utigurs&f=false</ref><ref>Cafer Saatchi , Early Mediaeval identity of the Bulgarians, page 3 : " The early Byzantine texts use the names of Huns, Bulgarians, Kutrigurs and Utrigurs as interchangeable terms. There the Bulgarians are represented as identical, they are a part of Huns or at least have something common with them. The khans Avtiochol and Irnik, listed in the Nominalia of the Bulgarian khans today are identified with Attila and Ernach.", http://www.academia.edu/10894065/Early_Mediaeval_identity_of_the_Bulgarians</ref><ref>Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavic, Antoaneta Granberg, Introduction : " (2) the data are insufficient to clearly distinguish Huns, Avars and Bulgars one from another;" https://www.academia.edu/683028/Classification_of_the_Hunno-Bulgarian_Loan-Words_in_Slavonic</ref><ref>"SOME REMARKS ON THE CHINESE "BULGAR"", 2004, SANPING CHEN: " In fact contemporary European sources kept equating the Bulgars with the Huns. At the very least, the Hun-Bulgar connection was much more tangible than the Hun-Xiongnu identification. " http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Sanping_Chen_SOME_REMARKS_ON_THE_CHINESE_BULGARIAN.pdf</ref><ref>"History of the Later Roman Empire", J.B. Bury: " '''<nowiki>The Kotrigurs, who were a branch of the Hunnic race, occupied the steppes of South Russia, from the Don to the Dniester, and were probably closely allied to the Bulgarians or Onogundurs — the descendants of Attila's Huns — who had their homes in Bessarabia and Walachia. They were a formidable people and Justinian had long ago taken precautions to keep them in check, in case they should threaten to attack the Empire, though it was probably for the Roman cities of the Crimea, Cherson and Bosporus, that he feared, rather than for the Danubian provinces. As his policy on the Danube was to use the Lombards as a check on the Gepids, so his policy in Scythia was to use another Hunnic people, the Utigurs, as a check on the Kotrigurs. The Utigurs lived beyond the Don, on the east of the Sea of Azov, and Justinian cultivated their friendship by yearly gifts. ", http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/20*.html#ref39 </nowiki>'''</ref><ref>Encyclopedia of the Byzantine Empire, Jennifer Lawler, " Utigurs - Hunnic tribe that lived on the east steppes of Don, related to the Bulgars", стр. 296 https://books.google.hr/books?id=sEWeCQAAQBAJ&pg=PA296&dq=utigurs&hl=en&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAjgUahUKEwi427LD25zHAhVEECwKHc3wDFQ#v=onepag e&q=utigurs&f=false</ref><ref>"Great Walls and Linear Barriers", Peter Spring, " In 460 the Huns split into the Onogurs, Utigurs and Kotrigurs.", стр. 199 https://books.google.hr/books?id=OfmxBgAAQBAJ&pg=PA199&dq=utigurs&hl=en&sa=X&ved=0CCEQ6AEwATgoahUKEwia2MPL75zHAhVEhywKHcRYDHg#v=onepage&q=utigurs&f=false</ref><ref>"A history of the First Bulgarian Empire", "Book I THE CHILDREN OF THE HUNS " ''Steven Runciman''''',''' ''стр. 5, "'' On Attila’s death, his empire crumbled. His people, who had probably been only a conglomeration of kindred tribes that he had welded together, divided again into these tribes; and each went its own way. One of these tribes was soon to be known as the Bulgars.'''"''' http://www.promacedonia.org/en/sr/sr_1_1.htm</ref> което е причината много съвременни историци да използват термина хуно-българи.<ref>Pritsak, 1982: pages: 435, 448-449</ref><ref>История на българската държава през средните векове, Том I. История на Първото българско царство. Част I. Епоха на хуно-българското надмощие, Васил Н. Златарски </ref> Според Прокопий, Агатий и Менандър утигурите и техните роднини кутригури са хуни, облечени са по същият начин и е имат същия език.<ref> O. Maenchen-Helfen, The World of the Huns, page 378 : " In one instance we are explicitly told that the Kutrigur and Utigur, called Huns by Procopius, Agathias, and Menander, were of the same stock, dressed in the same way, and had the same language. ", http://www.kroraina.com/huns/mh/mh_1.html</ref><ref>Danish Society for Central Asia’s Electronic Yearbookр 2008, The Hunno-Bulgarian Language, Antoaneta Granberg, pp. 6-11.Хуно-българския език е формиран на северните и западните граници на Китай през 3-5-ти век преди новата ера. Анализът на чуждиците в славянският език показва наличието на директни влияния от различни езикови семейства: тюркски, монголски, китайски и ирански. Хуните и прабългарите са говорили на един и същ език, различен от всички други „варварски“ езици. Когато тюркските племена се появяват по границите на китайската империя през 6 в., хуните и прабългарите вече не са там. Важно е да се отбележи, че тюркският език съдържа хуно-български заеми, но, че те са били получени чрез китайският език, напр. хунското ch'eng-ли ( „Небе“) е заимствано от китайския като Тангри в тюркски. Хуно-българският език проявява не-тюркски и не-алтайски белези. Алтайските езици нямат начални съгласни клъстери, докато хуно-българският има. За разлика от тюркският и монголският език, хуно-българският език още няма начални устни или гърлени издължени съгласни. За разлика от тюркския, той има начално Б с ударение : Багатур (заглавие), boyla (заглавие). За разлика от тюркски, хуно-българският има първоначално Н, което също се среща и в монголския: Negun, Nebul (собствени имена). В обобщение, Антоанета Гранберг заключава, че Хуно-български език няма последователен набор от белези, които да го обединяват с тюркският или монголският език. Нито може да бъде свързан с китайско-Тибетските езици, защото той очевидно не разполага със структура от едносрични думи. „Хуно-българския език“, Антоанета Гранберг The Hunno-Bulgarian language was formed on the Northern and Western borders of China in the 3rd-5th c. BC. The analysis of the loan-words in Slavonic language shows the presence of direct influences of various language-families: Turkic, Mongolian, Chinese and Iranian. The Huns and Proto-Bulgarians spoke the same language, different from all other „barbarian“ languages. When Turkic tribes appeared at the borders of the Chinese empire in the 6th c., the Huns and Proto-Bulgarians were no longer there. It is important to note that Turkic does contain Hunno-Bulgarian loans, but that these were received through Chinese intermediary, e.g. Hunnic ch’eng-li ‘sky, heaven’ was borrowed from Chinese as tängri in Turkic. The Hunno-Bulgarian language exhibits non-Turkic and non-Altaic features. Altaic has no initial consonant clusters, while Hunno-Bulgarian does. Unlike Turkic and Mongolian, Hunno-Bulgarian language has no initial dental or velar spirants. Unlike Turkic, it has initial voiced b-: bagatur (a title), boyla (a title). Unlike Turkic, Hunno-Bulgarian has initial n-, which is also encountered in Mongolian: Negun, Nebul (proper names). In sum, Antoaneta Granberg concludes that Hunno-Bulgarian language has no consistent set of features that unite it with either Turkic or Mongolian. Neither can it be related to Sino-Tibetian languages, because it obviously has no monosyllabic word structure. „The Hunno-Bulgarian Language“, Antoaneta Granberg</ref> Много историци считат утигурите и кутригурите за наследници на империята на хуните на изток, на територията на днешна Украйна, където хуните се отдръпват след смъртта на Атила.<ref>"The Huns, Rome and the Birth of Europe", 2013, Hyun Jin Kim, https://books.google.bg/books?id=fX8YAAAAQBAJ&pg=PA9&source=gbs_toc_r&redir_esc=y#v=onepage&q=utigurs&f=false, page 57, page 138, page 140-141, page 254 : " That the Utigurs and Kutrigurs formed the two main wings of the same steppe confederacy is proved by the foundation legend told by Procopius regarding the ethnogenesis of the two tribal groupings. He states that before the formation of both entities power in the steppe was concentrated in the hands of a single ruler ( presumably he is referring here to Ernak, son of Attila ), who then divided the power/empire between his two sons called Utigur and Kutrigur "</ref><ref> The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 4, Edward Gibbon, page 537: " And both Procopius and Agathias represent Kotrigurs and Utigurs as tribes of Huns. There can be no doubt Kutrigurs, Utigurs and Bulgars belong to the same race as the Huns of Attila and spoke tongues closely related, - were in fact Huns. They had all been under Attila's dominion", https://books.google.bg/books?id=j83oF6YQI68C&dq=utigurs&q=utigurs#v=snippet&q=utigurs&f=false</ref><ref>Justinian and Theodora, Robert Browning, page 160 : "The Huns of Attila, and their descendants the Bulgars, the Kutrigurs and the Utigurs, were pastoral peoples of the steppe and semi-desert lands of central Asia, who had been driven westwards in search of new pastures by a combination of factors. The progressive desiccation of their ancient home, and in particular of the Tarim Basin, reduced the grazing land available. ", https://books.google.bg/books?id=gOIMSWMtow0C&pg=PA158&dq=utigurs&hl=en&sa=X&ved=0CCwQ6AEwAzgKahUKEwiRrunKvo7HAhWrF9sKHSH-A6o#v=onepage&q=utigurs&f=false</ref> Менандър Protector споменава през 6-ти век, утигурски лидер наречен Сандилх.<ref>Menandri Fragmenta. Excerpta de legationibus. - Ed. C. de Boor. Berolini, 1903, p. 170</ref> По-късно тези българи от степите северно от Черно море попадат под контрола на западният тюркски хаганат. Те биват наричани и с името Уногондури.<ref>Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1971, Volume 3, page 459 : "... Utigur and Unnugari are used as common synonyms for the same tribe. Again, the Unnugari are also called Unugunduri and Unungunduri.", https://books.google.bg/books?id=m_6zAAAAIAAJ&q=utigurs&dq=utigurs&hl=en&sa=X&redir_esc=y</ref> В началото на 7 век, хан Кубрат от клана Дуло е "владетел на Уногундурите" и основател на Стара Велика България.<ref>Nisephorus Patriarcha. Breviarium. Ed. C. de Boor, p. 24</ref> Според много историци българите утигури представят понтийско-Кубанската част на хунската империя и са били управлявани от потомците на Атила чрез третият му син Ернах, наричан Ирник в Именника на българските ханове.<ref>Otto Maenchen-Helfen, The World of the Huns, стр. 415 : https://books.google.bg/books?id=CrUdgzSICxcC&pg=PA415&dq=Ernak&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Ernak&f=false</ref><ref> Runciman (Book I THE CHILDREN OF THE HUNS) 1930, p. 4: "Attila was proudly called cousin, if not grandfather, by them all. Of all these claims, it seems that the Bulgars’ is the best justified; the blood of the Scourge of God flows now in the valleys of the Balkans, diluted by time and the pastoral Slavs." http://www.promacedonia.org/en/sr/</ref><ref>"The Huns, Rome and the Birth of Europe", 2013, Hyun Jin Kim, page 140 :" The same is likely to have been the case among the Utigurs and Kutrigurs who under Attilid rule had even more justification for claiming the imperial mantle of the Huns of Europe.", https://books.google.hr/books?id=jCpncXFzoFgC&q=utigurs#v=snippet&q=utigurs&f=false</ref>
 
==Етимология и произход==
Едвин Пулейбланк идентифицира утигурите като едно от племената на Юеджите.<ref>Pulleyblank, 1966, p. 18</ref> Идентификацията е подкрепяна от Юри Зуев и някои български историци и изследователи. Според Пулейбланк и Зуев утигурите на Менандер са Ути, и думата Ути е била истинският прототип на транскрипцията на думата Юеджи: Uechji < ngiwat-tie < uti.<ref>Yu. A. Zuev, EARLY TURKS: ESSAYS on HISTORY and IDEOLOGY, p.38 and p.62 : " The Utigurs of Menandr are Uti, associated with Aorses of the Pliny "Natural history" (VI, 39). The word Uti was a real proto-type of a transcription Uechji < ngiwat-tie < uti (Pulleyblank, 1966, p. 18) "http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/Zuev/ZuevEarly1En.htm</ref><ref>"Тарим и Бактрия-в търсене на Българската прародина", Петър Голийски, http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/P_Golijski_Tarim_i_Baktria.pdf</ref> Юеджи е китайски екзоним съставен от две думи: yuè (月) "луна" and shì (氏) "клан". Хуните и протобългарите са практикували изкуствена черепна деформация от кръгов тип<ref>Paleoneurosurgical aspects of Proto-Bulgarian artificial skull deformations, Journal of Neurosurgery, http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2010.9.FOCUS10193</ref> и този тип деформация е използван за да се проследи пътя на миграция на хуните от северен Китай през централно-азиатските степи и впоследствие до степите на южна Русия. Според Яблонски кръговата модификация на изкуствената черепна деформация се появява за първи път в цетрална Азия в края на първи век BC и е етнически атрибут на ранните хуни, като разпределението на кръгово деформираните черепи съвпада с движението на хуните.<ref>" Cranial vault modification as a cultural artifact", C. Torres-Rouff and L.T. Yablonsky, HOMO - Journal of Comparative Human Biology, Volume 56, Issue 1, 2 May 2005, Pages 1–16 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X04000460; извадки от статията за свободно четене : http://s155239215.onlinehome.us/turkic/65_Craniology/YablonskyTracingHunsEn.htm</ref> Изследванията на кръгово-деформирани черепи извършени и от други автори също подкрепят това заключение.<ref>Khodjaiov 1966; Ginzburg & Trofimova 1972; Tur 1996р http://s155239215.onlinehome.us/turkic/65_Craniology/YablonskyTracingHunsEn.htm</ref> Хората които са практикували изкуствена черепна деформация в централна Азия са Юеджите и техните наследници Кушаните.<ref> http://www.dandebat.dk/eng-dan11.htm</ref><ref>Hyun Jin Kim (2013). The Huns, Rome and the Birth of Europe. Cambridge University Press. ISBN 9781107009066, страница 33</ref><ref>"The Kushan civilization", Buddha Rashmi Mani, page 5: "A particular intra-cranial investigation relates to an annular artificial head deformation (macrocephalic), evident on the skulls of diverse racial groups being a characteristic feature traceable on several figures of Kushan kings on coins.", https://books.google.bg/books?id=J_YtAAAAMAAJ&q=kushan+deformation&dq=kushan+deformation&hl=en&sa=X&redir_esc=y</ref> Миграцията на юеджите от северен Китай е исторически добре документирана<ref>http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/benjamin.html</ref> и съвпада с разпределението на кръгово деформирани черепи. Според [[Ото Менхен-Хелфен]] групи племена на юеджите достигат степите северно от Кавказ и бреговете на Черно море още през 1 век BC.<ref>The Yüeh-Chih Problem Re-Examined, Otto Maenchen-Helfen, Journal of the American Oriental Society Vol. 65, No. 2 page 81 http://www.jstor.org/stable/593930?seq=11#page_scan_tab_contents</ref> Новите таксономични анализи на изкуствено деформирани черепи от 5-6 век AD (Хуно-германски пориод) намерени в североизточна Унгария показват, че нито един от тях няма монголоидни черти и всички черепи принадлежат на голямата европеидна раса, но по-нататъшна идентификация е невъзможна.<ref>Artificially Deformed Crania From the Hun-Germanic Period (5th–6th Century AD) in Northeastern Hungary, Mónika Molnár, M.S.; István János, Ph.D.; László Szűcs, M.S.; László Szathmáry, C.Sc., http://www.medscape.com/viewarticle/823134_4</ref> Хуните, прото-българите и част от юеджите споделят общи погребални практики като плитки погребални ями, ями с ниши и северна ориентация на гробовете.<ref>"Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries", Boris Zhivkov , page 30, https://books.google.bg/books?id=7Du2CAAAQBAJ&pg=PA30&dq=yuezhi+deformation&hl=en&sa=X&ved=0CDAQ6AEwA2oVChMI1qLS7L71xwIVBLgaCh0FjwTZ#v=onepage&q=yuezhi%20deformation&f=false</ref> Описание на облеклото на Юеджите е направено по техни изображения върху техстил от Бактрия намерен в северна Монголия<ref>Yuezhi on Bactrian Embroidery from Textiles Found at Noyon uul, Mongolia - 2012 година Sergey A. Yatsenko Russian State University for the Humanities, Moscow http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol10/srjournal_v10.pdf - страница 41, параграф 2 : "Основният цвят гама на изображенията е комбинация от червено / розово и бяло, което е характерно за бактрийски Юечжи. Освен това, съществува определена симетрия на тези два основни цветове. По този начин, ако дадено лице има червен кафтан, а след това обувките му също са червени, но той има бели панталони и бял колан, и, от друга страна, ако той е с бял кафтан и обувки, панталона и колана са червени. Индивидите в "цивилен" костюм (т.е. не е броня) се редуват с цвета на основния горната част на тялото дрехи в строг ритъм (първият бял, после червено)."; "The basic color gamma of the depictions is a combination of red/rose and white, which is characteristic for the Bactrian Yuezhi. Furthermore, there is a definite symmetry of these two basic colors. Thus, if an individual has a red caftan, then his shoes are also red but he has white trousers and a white belt, and, on the other hand, if he has a white caftan and shoes, the trousers and belt are red. Individuals in a “civilian” costume (that is, not armor) alternate the color of the basic upper body clothing in a strict rhythm (first white, then red)."</ref> и то е почти идентично с традиционното български облекло.<ref>http://www.shevitsa.com/</ref>
Римските историци Темистий, Клавдиан и Прокопий Кесарийски наричат хуните масагети(Massagetae).<ref>Otto Maenchen-Helfen, The World of the Huns, page 4 :https://books.google.bg/books?id=CrUdgzSICxcC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=maenchen+helfen&source=bl&ots=KIYQLVsbNU&sig=W4df5TYSo5Z1-BdChlNJvUQcl3M&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSvIbrkOfJAhVBwA4KHfPaDHUQ6AEIWzAO#v=onepage&q=maenchen%20helfen&f=false</ref> Александър Кънингхам(Alexander Cunningham), Дахия(B.S. Dahiya 1980, 23) и Кноблох (Knobloch 2001, 15) идентифицират масагетите с големите Юеджи: Yue-ti(Great Lunar Race) -> Gueti -> Ta-Gweti -> Massa-Getae.<ref> SINO-PLATONIC PAPERS, Number 127 October, 2003, pages22-23: "[T]hese Guti people had two divisions, the Ta-Yue-Che and Siao-Yue-Che, exactly corresponding to the Massagetae and Thyssagetae of Herodotus ... " (Dahiya 1980, 23). http://www.sino-platonic.org/complete/spp127_getes.pdf</ref>
==Генетични тестове==
Съвременните генетични тестове показват, че българите са сродни с населението на западна Евразия и Европа.<ref> https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Online, https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica,_Inc. June 2015. Although many scholars, including linguists, had posited that the Bulgars were derived from a Turkic tribe of Central Asia (perhaps with Iranian elements), modern genetic research points to an affiliation with western Eurasian and European populations.</ref> Филогенетичният анализ на проби съдържащи древни гени показват, че митохондриалните хаплогрупи се квалифицират като Европейски и западно-Евразийски и показват западно-Евразийски произход на прото-българите по майчина линия, като също така показват и генетична близост между прото-българите и съвременните българи.<ref>"Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian origin for Ancient (Proto-) Bulgarians", D. V. Nesheva, S. Karachanak-Yankova, M. Lari, Y. Yordanov, A. Galabov, D. Caramelli, D. Toncheva, http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=humbiol_preprints</ref><ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12542743</ref> Генетичните тестове на Y-хромозомите показват, че общ произход по бащина линия между прото-българите и Алтайското и централно-азиатското тюркско говорящо население не съществува или е пренебрежимо.<ref>"Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry", Sena Karachanak et.al., http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779</ref><ref>https://www.academia.edu/1262548/Genetic_Research_on_the_Origin_of_Bulgarians_and_their_Relations_with_other_Nations_Y._Y._Shopov_Avant-garde_Research_of_Ancient_Bulgarians_v.1_2_pp._3-47_2007_</ref><ref>http://www.novinite.com/articles/131894/Bulgarians+Are+Purely+Indo-European,+Not+Turkic+-+Gene+Study</ref><ref>http://actualno.actualno.com/kraj-s-lyjata-za-turkskija-ni-proizhod-news_449997.html</ref><ref>http://www.dnesbg.com/obshtestvo/akademik-angel-galabov-vgenetitchno-balgarite-nay-mnogo-si-prilitchat-s-naselenieto-na-severna-gartsiya-i-italiyav.html</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=6CF5JBEzUCg</ref><ref>http://cao.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80/</ref><ref>http://www.rozetabg.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7/</ref><ref>http://akademika.bg/2013/03/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5/</ref>Сравнителният анализ на дистрибуцията на Y-хромозомните хаплогрупи С, N, Q и митохондриалните хаплогрупи C, D и Z показват съществен прото-български принос в гените на съвременните българи и несъществуваща митохондриална генетична връзка между прото-българите и Алтайските и Кавказки населения.<ref>Distribution of East Eurasian Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Haplogroups across Eurasia: Insights into the Genetic Ancestry of Bulgarians, Sena Karachanak-Yankova et. al. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=60322</ref>
Теорията за тюркски произход на българите е премахната от официалните сайтове на българската държава,<ref>http://politics.actualno.com/mahat-turkskija-proizhod-na-bylgarite-ot-oficialnite-sajtove-news_4535.html</ref> докато теорията за връзка на прабългарите и хуните се подкрепя от официалните сайтове на Българското Външно Министерство.<ref>http://www.bulgaria-embassy.org/history_of_bulgaria.htm</ref>
 
Член е на [[Европейска народна партия|Европейската народна партия]] (ЕНП) от [[5 март]] [[1998]]. Централата на Съюза е на улица „Раковски“ №134 в [[София]].