Разлика между версии на „Криводол (община)“

* на северозапад и север – [[Община Бойчиновци]] от [[Област Монтана]].
 
=== Релеф, води, природни забележителностиклимат ===
==== Релеф ====
Релефът на Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист, нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
 
Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на [[Врачанска планина]], заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата [[Главаци]] и [[Ботуня]]. Тук се намира и най-високата точка на общината – '''1073 m''', разположена югоизточно от [[Мътнишки манастир|Мътнишкия манастир]] „Св. Иван Рилски“.
==== Води ====
Водните ресурси в общината са ограничени. Територията ѝ изцяло попада във водосборния басейн на река [[Огоста]]. От юг на север, през западната част на [[Врачанско поле|Врачанското поле]] протича река [[Ботуня (река)|Ботуня]] (десен приток на Огоста) със своето средно и част от долно течение. В град [[Криводол]] в нея отдясно се влива река [[Въртешница]] (Лява). Двете реки са с непостоянен режим на оттока, но водите им са относително чисти. Те имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня. С най-голямо значение са подпочвените води в широките им речни тераси. Северната и североизточна част на общината се отводнява от друг десен приток на [[Огоста]] – река [[Рибине]] и нейните предимно леви притоци. Основно в северната част на общината, където са разположени обработваемите земи са изградени 14 микроязовира, по-големи от които са: „Лозята“, „Галатин“, „Гайтан“, „Лесура“, „Фурен“, „Градешница 1“ и „Градешница 2“, водите на които се използват основно за напояване. От значение са и карстовите води в южната част на общината – извор Мътница, които са част от природен резерват „Врачански карст“.
 
==== Климат ====
Климатът на общината е умереноконтинентален. Доста чести са случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания те падат до -15°С, -20°С и по-ниско. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С. Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната. Доминиращият въздушен пренос е от запад и северозапад.
 
== Население ==