Разлика между версии на „Криводол (община)“

* на северозапад и север – [[Община Бойчиновци]] от [[Област Монтана]].
 
=== Релеф, води, климат, почви ===
==== Релеф ====
Релефът на Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист, нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
==== Климат ====
Климатът на общината е умереноконтинентален. Доста чести са случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания те падат до -15°С, -20°С и по-ниско. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С. Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната. Доминиращият въздушен пренос е от запад и северозапад.
 
==== Почви ====
В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията ѝ. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките [[Ботуня (река)|Ботуня]] и [[Въртешница]] (Лява) и притоците им. Малка част (землищата на [[Фурен]] и [[Лесура]]) са заети от карбонатни черноземи.
 
== Население ==