Разлика между версии на „Криводол (община)“

* на северозапад и север – [[Община Бойчиновци]] от [[Област Монтана]].
 
=== Релеф, води, климат, почви, полезни изкопаеми ===
==== Релеф ====
Релефът на Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист, нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Територията ѝ условно попада в три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Западна Стара планина]], [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Западна Дунавска равнина|Западната Дунавска равнина]].
==== Почви ====
В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията ѝ. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките [[Ботуня (река)|Ботуня]] и [[Въртешница]] (Лява) и притоците им. Малка част (землищата на [[Фурен]] и [[Лесура]]) са заети от карбонатни черноземи.
 
==== Полезни изкопаеми ====
Полезните изкопаеми са крайно ограничени, което е съществена пречка за развитие на основни структуроопределящи отрасли. За промишлени могат да се считат находищата на мергелни глини в землището на [[Криводол]] и селата [[Галатин]] и [[Уровене]], които са добре проучени и анализирани. Те създават отлични предпоставки за развитие на керамичната промишленост. В поречията на реките [[Ботуня (река)|Ботуня]] и [[Въртешница]] (Лява) има значителни находища на инертни материали – главно чакъли и пясъци, които позволяват разширено строително възпроизводство. От значение са и каменните кариери в южната част на общината (землището на село [[Ботуня]]), в които може да се добива строителен камък.
 
== Население ==