Разлика между версии на „Пране на пари“

Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице.Предмет на престъплението се явява чужди движими вещи(най-често пари),които имат престъпен произход, и то пак от престъпление, което ги е придобило в готов вид,а не ги е произвело.
 
Изпълнителното деяние се осъществява в извършването на всякакви юридически действиедействия с вещ, придобита от престъпление. Целта на тези действиедействия е произходапроизходът на имота да се легализира, т.е да се заличи неговиянеговият престъпен произход чрез поредица от правни и фактически действия.
 
В редица правни и регулаторни системи, обаче, терминът '''"пране на пари"''' се обединява с други форми на финансови престъпления, като в някои случаи се ползва в по-широк смисъл и включва злоупотреба с финансовата система (при което измамата с пране на пари включва ценни книжа, обмен на цифрова валута, кредитни карти и смяна на традиционна валута), с цел финансиране на тероризъм, укриване на данъци или избягване на международни санкции.
 
Престъплението е резултатно.
 
Формата и видът на вината са '''прекия''' [[умисъл|'''умисъл''']]. Деецът трябва да съзнава, че вещта е придобита от престъпна дейност, но наказуемостта не се изключва, дори ако не знае, че вещта е придобита от престъпление. Достатъчно е лицето да предполага, че тя може би е придобита от престъпление.
 
Наказателноотговорно е и лицето, което придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.
 
Квалифицирани състави се съдържат в чл.253 ал.3,4 и 5 НК.
Анонимен потребител