Висше транспортно училище: Разлика между версии

редакция без резюме
м (Народна република България, с малко „р“)
Редакция без резюме
|преподаватели=
|ръководител_титла= ректор
|ръководител= проф. д.т.н. [[инж.-икон. ПетърДаниела Колев]]Тодорова
|студенти=
|цветове=
 
== 1922-1928 г. ==
Училището се открива на [[1 април]] [[1922]] година и има напълно военна организационна структура. Учениците са поставени при казармени условия с пълен интернат при спазване на уставните изисквания, както в редовната армия. Училището е разквартирувано на ул. "Витоша"„Витоша“ № 69, до тогавашната жп гара Перловец„Перловец“ (в района на НДК) в казармените сгради на бившата жп дружина. То има два профила - среден и професионален отдел с по две специалности. В средния- станционна и машинна, а в професионалния - превозна и строителна. Курсът на обучение и за двата отдела е четири години теория и практика, от които последната е предимно практика в БДЖ. На завършилите средния отдел се признава съответното образование: на локомотивните машинисти - средно техническо, на чиновниците по движението и търговската служба - средно специално на завършилите професионалния отдел - професионално образование. През този първи период са подготвени шест випуска. Курсът на обучение е четири години. За нуждите на железниците са подготвени 150 локомотивни машинисти и 184 чиновници по движението - в средния отдел, а в професионалния - 116 влакови кондуктори и 169 надзиратели по поддържане на железния път.
 
== 1928-1945 г. ==
Със заповед 10 от 1928 г. на [[министър на войната|министъра на войната]] [[генерал-майор]] [[Иван Вълков]] Държавното ЖП училище се реорганизира в жп полк, а неговият началник става негов командир. Друго съществено изменение е получаваното образование на успешно завършилите. Възпитаниците на средния отдел и за двете специалности (машинна и станционна) получават полувисше образование, а тези от професионалния отдел (превозна и строителна специалност) - средно специално жп образование. Ползването на правото на полувисше образование обаче се ползва само за системата на [[Министерство на железниците, пощите и телеграфите]]. Извън ведомството образователния ценз е приравнен на средно техническо образование.
 
В периода 1928-1945 г. са подготвени 15 випуска. В средния отдел са подготвени и изпратени в железопътния транспорт 630 локомотивни машиниста и 921 ръководители по движението и търговската експлоатация. В професионалния отдел - 485 влакови кондуктори и 577 надзиратели по поддържането на железния път.
 
== 1945-1950 г. ==
С [[Постановление]] на [[Министерски съвет]] (ПМС) 3 от [[29 ноември]] [[1945]] Държавното ЖП училище е реорганизирано в Държавно средно училище към [[Министерство на железниците, пощите и телеграфите на България|Министерството на железниците, пощите и телеграфите]]. С това е премахната чисто военната форма на обучение, като казармения режим е заменен от полувоенен, при който на завършилите се признава отбита военна служба. През този период са подготвени пет випуска. На завършилите средния отдел се признава полувисше образование. Специалностите са две: "Машинно„Машинно-локомотивна"локомотивна“ - завършена от 165 души и "Движение„Движение и търговска"търговска“ - завършена от 317 души. Професионалния отдел се закрива през [[1947]] г. Завършват със средно специално образование 157 влакови кондуктори, 171 надзирателя и 23 техници по поддържане на железния път.
 
== 1950-1958 г. ==
На основание ПМС № 7 от [[3 октомври]] [[1949]] г. и Заповед № 52 от [[31 януари]] [[1950]] г. на министъра на транспорта всички училища и школи от [[1 януари]] 1950 г. се поставят под единно централно ръководство, осъществявано от отдел "Кадри"„Кадри“ и преминават на издръжка към бюджета на Министерство на транспорта. С тази заповед става и преименуването на училището в Средно транспортно училище. В него започват да се приемат и девойки. Техният брой е бил доста ограничен и са се обучавали заедно с младежите в общи класове - за ръководители по движението и търговската служба. Срокът за обучение бил четири години, а при завършване се получавало средно техническо образование. Имало два отдела: среден и практически отдел. В средния се подготвят локомотивни машинисти, ръководители по движението и търговска служба, машинни техници и строителни техници. В практическия отдел са се подготвяли помощник локомотивни машинисти и шлосери по ремонта на подвижния състав. Със Заповед 802 от [[13 декември]] [[1951]] г. на министъра на транспорта от следващата година Средното транспортно училище е преименувано на Транспортен техникум. Премахва се средния отдел, понеже не се включва в понятието "техникум"„техникум“, а практическия е наречен "промишлен"„промишлен“ и от същата година преминава към Главно управление на трудовите резерви към Министерски съвет. В Транспортния техникум се подготвят средни изпълнителски кадри за железопътния транспорт по следните специалности: Експлоатация на железопътния транспорт - ръководител по движението и търговската служба, Експлоатация на железопътния транспорт - началник влак, Експлоатация и ремонт на подвижния състав - локомотивен машинист, Експлоатация и ремонт на подвижния състав - вагонен техник, строителство и поддържане на железните пътища. Подготвени са девет випуска: 562 локомотивни машиниста, 1015 ръководители по движението, 279 машинни техници и 217 строителни техници.
 
== 1958-1984 г. ==
С ПМС № 76 от [[13 май]] [[1958]] г. от началото на учебната [[1958]]/[[1959]] година Транспортният техникум се преобразува в Полувисш железопътен институт (ПЖИ) с тригодишен срок на обучение. В ПЖИ има три отдела: полувисш, среден и практически. В полувисшия отдел са същите пет специалности, като през [[1960]] годинаг. се открива нова: Автоматика и телемеханика в железопътния транспорт. В средния отдел са се приемали курсисти за вечерно и задочно обучение, а в практическия са се обучавали младежи за пом. локомотивни машинисти.
 
Това става сС ПМС № 118 от [[24 юли]] [[1962]] г. училището е преобразувано във военно. Установен е напълно военен режим и обучаемите се подчиняват напълно на Уставите на въоръжените сили на Народна република България. Годишния прием достига до 900 човека. Специалностите са:
* Експлоатация на железопътния транспорт - ръководител по движението и търговската служба;
* Експлоатация на железопътния транспорт - началник влак;
* Проектиране и внедряване на АСУ в транспорта;
* Поддържане, експлоатация и ремонт на АСУ в транспорта.
От [[1981]] г. се открива специалността "Ремонт„Ремонт, поддържане и експлоатация на жп строителна механизация"механизация“, от [[1983]] г. - "Подемно„Подемно-транспортни и пътно строителни машини"машини“.
 
През този период са подготвени 26 випуска, 5015 локомотивни машиниста, 3823 ръководители по движението, 531 началник влакове, 1921 вагонни техници, 1653 строителни техници поп железния път, 1266 електромеханици, 224 организатора и 85 техници по АСУ в транспорта
 
С указ № 671 от [[22 септември]] [[1967]] г. ПЖИ приема за свой патрон [[Тодор Каблешков]], първият българин - началник на железопътна гара (Белово).
 
== 1984-2000 г. ==
С Указ на Държавния съвет № 1562 от [[21 май]] [[1984]] г. ПЖИ "Тодор„Тодор Каблешков"Каблешков“ се преобразува във Висше военно транспортно училище "Тодор„Тодор Каблешков"Каблешков“. Определя се срокът на обучение в двете квалификационни равнища - пет години за висшия курс и три години за полувисшия. Видовете специалности във висшия курс, квалификацията "инженер„инженер-оператор в транспорта"транспорта“ и други. Професионалните направления и специалностите във висшия курс са съобразени с утвърдената номенклатура в страната. Поради общия характер на професионалната дейност специалностите в полувисшия курс също са отнесени към съответните професионални направления.
* ''Направление "Машиностроене„Машиностроене и уредостроене"уредостроене“''
** Висш курс:
*** Технология и организация на жп транспорта;
*** Железопътна техника- вагони;
*** Подемно-транспортни пътни и строителни машини.
* ''„Строителство“''
* ''Строителство"''
** Висш курс:
*** Транспортно строителство;
** Полувисш курс:
*** Транспортно строителство;
* ''„Електроника и автоматика“''
* ''Електроника и автоматика"''
** Висш курс:
*** Съобщителна и осигурителна техника и системи;
 
== От 2000 г. ==
На [[31 август]] [[2000]] г., в изпълнение на разпоредбите на „Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия“ (обнародван в ДВ бр.57/2000 г.) училището е девоенизирано. От тогава то се нарича Висше транспортно училище (ВТУ) "Тодор„Тодор Каблешков"Каблешков“ и е със статут на държавно висше специализирано училище и привежда структурите си в съответствие със Закона за висшето образование.
 
За учебната 2009/2010 г. училищетоУчилището обучава студенти за образователно-квалификационна степен "магистър"„бакалавър“ по следните специалности:
* ТранспортнаАвтомобилна техника;
* Технология и управление на транспорта;
* Електроенергетика и електрообзавеждане;
* Железопътна техника;
* Транспортно строителство;
* Икономика на транспорта;
* Комуникационна и осигурителна техника;
* Индустриален мениджмънт;
* Инженерна логистика и строителна техника;
* Счетоводство и анализ в транспорта;
* Управление на технически системи за екология и логистика;
* Корабна механика;
* Корабоплаване.
 
Програмите за образователно-квалификационната степен „магистър“ са по следните специалности:
* Автомобилна техника;
* Автотехническа експертиза;
* Автоматизирано проектиране в машиностроенето;
* Геотехника и инженерна геология;
* Двигатели с вътрешно горене;
* Електроенергетика и електрообзавеждане;
* Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници;
* Електромобили;
* Железопътна техника;
* Икономика на транспортна фирма;
* Икономика на малките и средни предприятия;
* Транспортен мениджмънт и логистика.
* Инвестиционно проектиране в екологията и логистиката;
* Инженерна логистика и строителна техника;
* Комуникационна и осигурителна техника;
* Мрежова и информационна сигурност;
* Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения;
* Технология и управление на транспорта;
* Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
* Транспортно строителство;
* Транспортен мениджмънт и логистика.;
* Управление на проекти;
* Управление на рискови технологични процеси.
 
Факултетите са три:
*''Техника и строителни технологии в транспорта'' с катедри:
** Машинни елементи, материалознание и химия.
 
{{anchor|колеж}}В структурата на ВТУ "Тодор Каблешков" е функционирал и Транспортният колеж. През учебната 2009/2010 г. колежътОбучавал обучавае студенти за образователно-квалификационна степен "специалист" по следните специалности:
* Транспортна техника и технологии;
* Технология и управление на транспорта;
| 24. || ректор || проф. д.т.н. инж. Ненчо Ненов || 2000 – 2008
|-
| 25. || ректор || проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев || от 2008 – 2016 г.
|-
| 26. || ректор || проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова || от 2016 г.
|}
 
== Източници ==
* Жотев, Г. "100„100 години железопътно образование в България"България“. С., 1989 г.
* [http://vtu.bg Официален сайт на ВТУ]