Разлика между версии на „Велика харта на свободите“

м
Премахнати редакции на 92.247.65.34 (б.), към версия на Ted Masters
м (Премахнати редакции на 92.247.65.34 (б.), към версия на Ted Masters)
Етикет: Отмяна
 
== Копия ==
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Question: TO: AGENT DIMITAR MARINOV HUNAMOV
DIMITAR HUBANOV (WWW.MITKO@ABV.BG)
DATA:
11.05.2018 10:30 PM
DO: AG+ET;FINASOV ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА СВЕТА
ПОГОЛЯАМАТА ОФИЦЯАЛНОС ПО ФИНАСИРАНЕТО ФИНАСВОТО КОМАДО
РАКОВОДСТВО ОПРАВЛЯАВА И ЗАЯАВЪАВА ПО ПРАВАТА
ОСТАНОВЯАВЪНЕ ДА РАБОТИЙ МЕСТА ЗАПЛАТИ И АВАНС ПРЕМНЕ БОНОСЙ С ЕДНА ГЛЕДНА ВЯАРНА И ПОДРБРИТЕЛНА ТЕМА И ПОГЛЕТ
 
СТОРЕД МОЯАТА ПРИЦЕКА КОЯАТО МСЛЯА НЯАКО СИ ИГАРИ
С НАРОДА ИЛИ ГЛЕДА ДА УМОРИ НАРОДА ГЛАДЕН
ЗАЩТО НА-НЯАКОИЙ ПОГЛЕЖДАТ С НАРОШТЕЛЕН ПОГЛЕД
 
Question: TO: AGENT DIMITAR MARINOV HUNAMOV
DIMITAR HUBANOV (WWW.MITKO@ABV.BG)
DATA:
11.05.2018 10:30 PM
DO: AG + ET; FINASOV REPRESENTATIONS OF THE WORLD
THE FUTURE FINANCIAL OFFICE FOR FINANCING THE FINANCIAL COMMAND
THE COURT GOVERNES AND RETAILS RIGHTS
STAYING TO WORK PLACES WINS AND AVANS TRANSMIT BONNOSI WITH ONE VISUAL HEARING AND SIGNIFICANT THEME AND POINTS
 
OUR MY FATHER WHO HAS BEEN MISSING YOU HAVE YOU
WITH THE PEOPLE OR THE VIEW TO DIE THE PEOPLE GOLDEN
WHY NONE ARE LOOKING WITH A LEFT ЖИВ
 
 
ПРАВОТО ПО ПРАВАТА И РЕДА ОПСТНОВКАТА
 
Право в и юриспуденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават или разрешават определен вид поведение или взаимоотношения между хора или организации. Тази система от правила се прилага от съвкупност от институции и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правно общество. Правото и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората.
 
Договорното право право осигурява рамка за създаването на закона, защита на човешките права и избора на представители. Административното право се използва да разглежда решенията на държавните агенции. Международното право управлява въпросите между суверенните държави в дейности от до регулацията на околната среда. казва през 350 пр.н.е. "Разпоредбата на закона е по-добра от решението, на който и да е отделен индивид."[5]
 
Правните системи изработват права и отговорности по различни начини.
 
THE RIGHT OF RIGHTS AND THE RIGHT OF THE PROTECTION
 
Law in and jurisdiction is called a system of social rules and norms that confirm or resolve a particular type of behavior or relationship between people or organizations. This system of rules is applied by a set of institutions and is subject to enforcement, subject to all legal societies. Law and society in different ways and serves as a major social mediator for regulating relations between people.
 
Contract law law provides a framework for the creation of the law, the protection of human rights and the election of representatives. Administrative law is used to review the decisions of state agencies. International law manages issues between sovereign states in activities up to environmental regulation. says in 350 BC "The provision of the law is better than the decision of any individual." [5]
 
Legal systems work out rights and responsibilities in different ways.
 
Подписаната през 1215 г. първа ''Магна харта'' не се е съхранила. До наши дни са стигнали 4 копия на хартата и към 2013 г. всички те са във [[Великобритания]]: две в Британската библиотека, едно в [[Линкълн (катедрала)|катедралата в град Линкълн]] и още едно в [[Солсбъри (катедрала)|катедралата в град Солсбъри]], което е най-добре запазеното.