Кредит: Разлика между версии

м
замяна с n-тире
м (без двоеточие в заглавие на раздел)
м (замяна с n-тире)
За разлика от парите кредитът сам не може да действа като единица на сметката. Въпреки това много форми на кредит лесно може да действат като средство за размяна. Като такова различните форми на кредит са често парите и са включени в оценките за доставка.
 
Кредитите също така може да се търгуват на финансовия пазар. В чиста форма на кредита се подразбира суап пазар, където кредити основно се търгуват на пазара от кредитно застраховане. А кредитния суап представлява цената, на която двете страни разменят този риск - "продавач" под риск от неизпълнение на кредити в замяна на плащане търгува кредит, обикновено обозначен по базисни пунктове. Изкуствено сумата, която ще се отнася за защита на "купувача", плаща застрахователна премия, както и в случай на неизпълнение на основните инструменти (заем, облигации или други вземания), предоставя тези вземания за защита на продавача и получава от продавача кредит на номинална сума.
 
== Видове кредити ==
 
==== ''По отношение на [[обезпечение]]то'', кредитите могат да бъдат ====
* Обезпечени кредити където някакъв материален/финансов актив и/или договорен ангажимент „обезпечава“ (т.е. гарантира) изплащането на кредита от кредитополучателя.
* Необезпечени кредити кредити, чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти.
 
''Според предназначението си'' кредитите биват:
* Потребителски кредити отпускани на физически лица с цел текущо потребление на стоки и услуги, обикновено без обезпечение.
* Ипотечни кредити отпускани с цел придобиване на [[недвижим имот]], като обезпечението по кредита е [[ипотека]] върху самия имот, придобит със средствата от кредита.
* Кредити за оборотни средства отпускани на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на [[суровина|суровини]] и материали за [[производство]]то и т.н.).
* '''Търговски кредит -'''
'''Същност и особености на търговския кредит'''
'''Според кредитополучателя търговският кредит може да бъде:'''
 
'''1. Търговски кредит за купувача (платеца). Този кредит се характеризира с това, че кредитор е продавача, а кредитополучател - купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/ субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент след изтичане на определения в договора срок. В този случай купувачът не заплаща стоката веднага, а само поема задължение да изплати паричната и равностойност след определен период.'''
 
'''Изгодата от тази сделка е по голяма за купувача, но съществува изгода и за доставчика той успява да реализира своята стока.'''
'''Според кредитополучателя търговският кредит може да бъде:'''
 
'''1. Търговски кредит за купувача (платеца). Този кредит се характеризира с това, че кредитор е продавача, а кредитополучател - купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/ субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент след изтичане на определения в договора срок. В този случай купувачът не заплаща стоката веднага, а само поема задължение да изплати паричната и равностойност след определен период.'''
 
'''Изгодата от тази сделка е по голяма за купувача, но съществува изгода и за доставчика той успява да реализира своята стока.'''
== Погасяване на кредитите ==
Съществуват различни ''схеми на погасяване на кредитите'':
* На равни вноски т.нар. [[анюитет]]и.
* На намаляващи вноски равна главница плюс намаляваща лихва.
* С гратисен период отсрочване на началото на изплащането само на главницата (частичен гратис) '''или''' и лихвата (пълен гратис).
 
== Бележки ==