Бутират: Разлика между версии

форматиране: 5x тире, 2x кавички, 3 интервала, URL, тире-числа (ползвайки Advisor)
м (интервал)
(форматиране: 5x тире, 2x кавички, 3 интервала, URL, тире-числа (ползвайки Advisor))
Бутиратът упражнява положителни ефекти върху редица органи. Той притежава различни механизми на действие, като редица от тях са свързани с епигенететична регулация на генната експресия чрез потискане на ензима хистон деацетилаза. В резултат се ацетилират хистонни белтъци, което води до”разрехавяване” на компактния хроматин – ДНК става достъпна за активаторите на транскрипцията, стимулира се генната експресия.
 
На ниво „дебело черво”черво“ бутиратът е основен енергиен източник за епителните клетки, участващи в изграждането на лигавицата му – колоноцитите. При липса на бутират настъпва автофагия (самосмилане) на колоноцитите и те загиват. Той влияе върху:
 
- трансепителния пренос на йони,
1. Ефект върху чревния трансепителен пренос на йони – абсорбцията на бутирата стимулира всмукването на NaCl и потиска секрецията на хлориди в много по-голяма степен от останалите късоверижни мастни киселини – благодарение на това намира приложение в терапията на инфекциозни диарии (в това число холера), вродена хлорна и антибиотик-асоциирана диария.
 
2. Ефект върху клетъчния растеж и диференциация – -„бутиратен парадокс”парадокс“ – потискане на клетъчното делене в абнормните и стимулирането му в здравите клетки – проследен основно в клетъчни линии in vitro. Бутиратът действа като инхибитор на хистон деацетилазата. В резултат настъпва свръхацетилиране на хистонни белтъци и се повишава експресията на гени, чиято транскрипция е потисната (сайлънсинг) в абнормните клетки. По този механизъм се стимулира експресията на ген p21 и клетката остава във фаза G1 на клетъчния цикъл, забавя се клетъчното делене. По сходен начин се понижава концентрацията на невропилин 1 (NRP 1)- – трансмембранен рецептор, който присъства и в здравите клетки на дебелото черво, но в много по-малко количество. NRP1 се свързва със съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) и така подпомага формирането на съдове в тумора, неговото нарастване и метастазиране. Чрез регулацията надолу на NRP1 се постига активиране апоптозата на карциномните дебелочревни клетки, което подобрява прогнозата за пациента.
 
В присъствие на бутират се деметилира ДНК на свръхметилирания в туморните клетки ген за GPR109A (рецептор за никотинат), което го активира и допълнително благоприятства програмираната клетъчна смърт на аберантните клетъчни линии. Предполага се съучастието на бутирата в повишаване концентрацията (регулация нагоре) на детоксикиращи ензими- – глутатион-S-трансферази, което му отрежда място не само във вторичната, но и в първичната профилактика на колоректалния карцином.
 
Бутиратът има потенциал да бъде включен в терапевтичната схема при туморните заболявания и благодарение на синергичния му ефект спрямо цисплатина – вид антираково лекарство. Той повишава чувствителността на туморните клетки спрямо медикамента. Доказателства за това са получени в хода на in vitro изследване на HeLa клетъчни линии, както и при in vivo проучвания с мишки албиноси, боледуващи от EAT (Ерлих-Летр хипердиплоиден асцитен тумор). Основната мишена за цисплатина е ДНК. Свързва се с N7-атома на гуанина, в резултат се формират вътреверижни мостове и се блокира транскрипцията, а също и удвояването на генетичния материал. Има данни, че при третиране с цисплатина туморните клетки остават в G1/S и S фаза на клетъчния цикъл, като се наблюдава и понижено ацетилиране на хроматиновия хистон H4. По време на настъпилата пауза клетките могат да се възстановят от предизвиканото от цисплатина увреждане. Това обуславя и развиващата се резистентност на неоплазмата към терапията. При едновременно добавяне на бутират и цисплатина към HeLa клетъчната линия се постигат редица ефекти. В рамките на 4- – 6 часа под действие на бутирата настъпва свръхацетилиране на H4 и на други хистони в еухроматинни участъци, отговорни за преминаване през G1/S фазата и осъществяване на репликацията на ДНК. По този начин клетките с увредената от цисплатина ДНК преминават през S-фазата- – потенцира се цитотоксичният ефект на медикамента. През втората фаза от действието на бутирата се потиска синтезата на ДНК и експресията на редица гени, регулиращи клетъчния цикъл. Резултатът е стимулиране на програмираната клетъчна смърт.
 
3. Ефект върху възпалението и оксидативния стрес:
-противовъзпалителна функция – бутиратът е подходящ за прилагане в профилактиката и лечението на възпалително-медиирания язвен колит и колоректален карцином:
 
4. Укрепване на неспецифичните защитни механизми на чревната лигавица- – слузна покривка, антимикробни пептиди и междуклетъчно свързване (tight junctions)
 
5. Ефект върху чревната перисталтика – в проучване на Soret et al. е установено, че ex vivo бутиратът засилва обусловеното от ацетилхолина съкращение на циркулярния мускулен слой на чревната стена. Авторите предполагат, че бутиратът може да намери приложение в терапията на болестни състояния на храносмилателната система, при които има мотилитетни нарушения.
<references />
 
== Литература ==
* Jean-Marc Blouin, Graziella Penot, Martine Collinet, Magali Nacfer, Claude Forest, Pierre Laurent-Puig, Xavier Coumoul, Robert Barouki, Chantal Benelli and Sylvie Bortoli-. ''[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.25599/pdf „ButyrateButyrate elicits a metabolic switch in human colon cancer cells by targeting the pyruvate dehydrogenase complex”-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.25599/pdfcomplex]''
 
* Hamer HM, Jonkers D., Venema K., Vanhoutvin S., Troost FJ, Brummer RJ- „Review article: the role of butyrate on colonic function.”- ''[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973645 Review article: the role of butyrate on colonic function]''
* Roberto Berni Canani, Margherita Di Costanzo, Ludovica Leone, Monica Pedata, Rosaria Meli, and Antonio Calignano- “Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases”-. ''[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070119/ Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases]''
 
* Danny CW Yu, Jennifer S. Waby, Haridasan Chirakkal, Carolyn A. Staton and Bernard M. Corfe. ''[http://www.molecular-cancer.com/content/9/1/276 “ButyrateButyrate suppresses expression of neuropilin I in colorectal cell lines through inhibition of Sp1 transactivation”- http://www.molecular-cancer.com/content/9/1/276transactivation]''
* Roberto Berni Canani, Margherita Di Costanzo, Ludovica Leone, Monica Pedata, Rosaria Meli, and Antonio Calignano- “Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases”- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070119/
* Miglena Koprinarova, Petya Markovska, Ivan Iliev, Boyka Anachkova and George Russev. ''[http://www.biomedcentral.com/1471-2199/11/49 “SodiumSodium butyrate enhances the cytotoxic effect of cisplatin by abrogating the cisplatin imposed cell cycle arrest”- http://www.biomedcentral.com/1471-2199/11/49arrest]''
 
* Roberto Berni Canani, Margherita Di Costanzo and Ludovica Leone. ''[http://www.clinicalepigeneticsjournal.com/content/4/1/4 “TheThe epigenetic effects of butyrate: potential therapeutic implications for clinical practice”- http://wwwpractice].clinicalepigeneticsjournal.com/content/4/1/4
* Danny CW Yu, Jennifer S. Waby, Haridasan Chirakkal, Carolyn A. Staton and Bernard M. Corfe- “Butyrate suppresses expression of neuropilin I in colorectal cell lines through inhibition of Sp1 transactivation”- http://www.molecular-cancer.com/content/9/1/276
 
* Miglena Koprinarova, Petya Markovska, Ivan Iliev, Boyka Anachkova and George Russev – “Sodium butyrate enhances the cytotoxic effect of cisplatin by abrogating the cisplatin imposed cell cycle arrest”- http://www.biomedcentral.com/1471-2199/11/49
 
* Roberto Berni Canani, Margherita Di Costanzo and Ludovica Leone – “The epigenetic effects of butyrate: potential therapeutic implications for clinical practice”- http://www.clinicalepigeneticsjournal.com/content/4/1/4
 
* {{икона|ru}} [http://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82 Бутират]
 
== Външни препратки ==
* [http://www.butaren.com/bg_BG/index/article/id/12] Бутарен листовка / Упътване за употреба]
* {{икона|ru}} [http://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82Бутират Бутират]
 
[[Категория:Органични съединения]]