Отваря главното меню

Промени

85 байта изтрити ,  преди 4 месеца
м
Грамотността има значение при оформяне на документи. Неграмотните не могат да поставят подпис, поради което той се замества с отпечатък от палеца на дясната ръка, приподписва се от двама свидетели.
 
== Актове за гражданско състояние ==
''[[Актове за гражданско състояние|Основна статия]]''
 
Основните събития за един човек са неговото раждане, сключване на брак, смърт. При тях възникват или се променят основните индивидуализиращи белези на физическото лице.
 
=== Акт за раждане ===
АктаАктът за раждането съдържа името на новороденото, пол и гражданство, година, месец и ден на раждането, населено място и адрес, където детето се е родило, имената на родителите, възрастта им, техните местожителства и гражданство, единен граждански номер на детето и на родителите му и други данни.
 
=== Акт за граждански брак ===
Актът за граждански брак се съставя след като длъжностното лице провери самоличността и възрастта на страните, увери се, че няма пречки за встъпването в брак и след като те заявят, че са съгласни да встъпят в брак в присъствието на двама свидетели. Актът се подписва от сключващите брак лица, свидетелите и длъжностното лице. Бракът се счита за сключен с подписването на акта.
 
Актът за граждански брак трябва да съдържа: имената на встъпващите в брак, на длъжностното лице и на свидетелите,; годината, месецът, деня и мястото на сключване на брака,; възрастта, месторождението, местожителството, гражданството, семейното положение и единните граждански номера на встъпващите в брак; изявление на всеки от бъдещите съпрузи запазва ли името си или приема фамилното има на другия, опис на представените книжа и документи (лични паспорти, медицински свидетелства, писмени декларации, разрешения и др.) и други данни.
 
=== Акт за смърт ===
Актът за смърт се съставя не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта, освен когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа или други причини забавят издаването на медицинско удостоверение. Актът се съставя въз основа на съобщение за смъртта и медицинско свидетелство, издадено от орган на здравно заведение. Лицето, което подписва медицинското свидетелство, подписва акта като обявител.
 
Актът за смърт трябва да съдържа: мястото, годината, месеца, деня, часа и минутата, когато е настъпила смъртта; името, датата на раждане, месторождението, занятието, местожителството, гражданството и единия граждански номер на починалия; причината за смъртта, когато не е забранено посочването иѝ; името и местожителството на обявителя; имената и местожителството на родителите на починалия, ако са известни; данни за медицинското свидетелство и други документи, установяващи смъртта.
 
Специален акт се съставя за мъртвородено дете, който има белезите и на акт за раждане и на акт за смърт.