Разлика между версии на „Варненски халколитен некропол“

Етикет: Визуален редактор с уикитекст
Етикет: Визуален редактор с уикитекст
Гробовете са откривани на различни дълбочини, като разположението им на терена и дълбочината на вкопаване обуславя и намирането им в различни геологически напластявания. Наклонът на терасата, върху която лежи некрополът, е с наклон от около 12° от северозапад на югоизток, гробовете в цялата югоизточна половина достигат и нарушават слоят пясък, като най-източните от тях вкопани от най-ниската част на терена и югоизточната половина пресичат и пясъка и са вкопани в слоя чакъл. Гробовете в северозападната половина са вкопани в слоя глина и не достигат до пясъчния слой.
 
Продължителната селскостопанска работа на терена и извършеното през [[1950]]-те и [[1960]]-те машинно нивелиране, затруднява реконструкцията на праисторическия релеф. През V хил. пр. Хр. нивото на [[Черно море]] е било значително по-ниско и съответно конфигурацията на днешното Варненско езеро напълно различна от праисторическата.<ref>H. Todorova. Die geographische Lage der Gräberfelder. Paläoklima, Strandverschiebungen und Umwelt der Dobrudscha im 6.–4. jahrtausend v. Chr. – In: H.Todorova (Hg.). Durankulak, Band II. Die Prähistorischen Gräberfelder, Teil 1. Sofia, 2002, 17–23.</ref>
 
Състоянието, в което са открити повечето гробове, варира от ненарушени, частично нарушени до напълно разрушени. В по-голямата част са констатирани намеси от различно естество, в резултат от които скелетът и/или инвентарът са унищожени в една или друга степен, като повечето от тях са надлежно документирани в полевата документация.