Разлика между версии на „Индекс на човешкото развитие“

ИЧР оценява средните постижения на дадена страна в следните три основни аспекта от човешкото развитие:
* Продължителност на живота и здравословен начин на живот, който се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпът до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
* Знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот. Отчита се и общияобщият сбор от съотношението на записалите се учащи [[начално образование|начално]] и [[основно образование|основно]], [[средно образование|средно]], и [[висше образование]]. Това число изразява задоволяване от нематериални блага като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място.
* [[Жизнен стандарт]] – [[естествен логаритъм]] от [[БВП]] на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени от първите две категории.
 
Анонимен потребител