ДГС Ботевград: Разлика между версии

м
Растения, включени в Червената книга на Република България с категория застрашен от изчезване вид: [[татарска змийска трева]] (''Goniolimon tatarikum''), [[жълта тинтява]] (''Gentiana lutea''), [[петниста тинтява]] (''Gentiana punctata'') и [[малка мехурка]] (''Utricularia minor'')
 
Растения, включени в Червената книга на Република България с категория рядък вид: [[шилолист]] (''Isoetes setacea''), [[сходна ежова главичка]] (''Sparganium affine Schnizl''), [[шлемов салеп]] (''Orchis militaris''), [[недоразвит лимодорум]] (''Limodorum abortivum''), [[есенен спиралник]] (''Spiranthes automnalis''), [[веленовскиево плюскавиче]] (''Silene velenovskyana''), [[пиринско плюскавиче]] (''Silene perinica''), [[златиста кандилка]] (''Aguilegia aurea''), [[планински божур]] (''Trollius europaeus''), [[нарцисовидна съсънка]] (''Anemone narcissiflora''), [[атоска рупа]] (''Draba athoa''), [[каринтийска рупа]] (''Draba carinthiaca''), [[наплъстена рупа]] (''Draba tomentosa''), [[кернера]] (''Kernera saxatilis''), [[костова тлъстига]] (''Sedum Kostovii''), [[стрибърниева каменоломка]] (''Saxifraga stribrny''), [[апенинско прозорче]] (''Potentilla apenina''), [[червенодръжково шапиче]] (''Alchemilla erythropoda''), [[българско шапиче]] (''Aichemilla bulgarica''), [[железист гръмотрън]] (''Ononis adenotricha''), [[лазурен здравец]] (''Geranium caeruleatum''), [[бохемски здравец]] (''Geranium bohemicum''), [[нежен лен]] (''Linum elegans''), [[горчива телчарка]] (''Polygala amarella''), [[монпелийска телчарка]] (''Polygala monspeliaca''), [[панчичева пищялка]] (''Angelica pancicii''), [[мечо грозде]], [[дива черешка]] (''Arctostaphylos uva–ursi''), [[черен емпетрунемпетрум]] (''Empetrum nigrum''), [[високопланинско лъжичниче]] (''Armeria alpina''), [[струдолюбива тинтява]] (''Gentiana frigida Haenke''), [[енгадинова горчивка]] (''Gentianella engadinensis''), [[ранна горчивка]] (''Gentianella praecox''), [[стрибърниева айважива]] (''Alkanna stribrnyi''), [[обикновена мехурка]] (''Utricularia vulgaris''), [[планинска дилянка]] (''Valeriana montana''), [[трансилванска камбана]] (''Campanula transsilvanica''), [[панчичев спореж]] (''Senecio pancicii''), [[манагетова метличина]] (''Centaurea mannagattae''), [[планинско подрумиче]].
 
Освен основното ползване, в района на ТП ДГС „Ботевград“ са развити и някои странични ползвания от горите. От територията на стопанството се добива сено, зърнени и фуражни култури в количества, определени от горскостопанския план. Широко разпространено е добиването на гъби, билки и горски плодове. Горите в района имат и социално-хигиенни, защитно-водоохранни, противоерозионни и здравно-украсни функции. Те предпазват прилежащите им земи от развитие на ерозионни процеси и увеличават плодородието им. Горите подобряват климата, акумулират големи количества от падналите дъждовни води и намаляват скоростта на водния отток, с което и предпазват почвата от ерозия. Със здравните си укрепни функции, горите създават приятни условия за почивка, за развитие на пешеходен туризъм и здравно и физическо укрепване.