Разлика между версии на „Химична реакция“

idk
м (Премахнати редакции на 2A00:4802:26F:3900:893C:C042:4F8A:2A41 (б.), към версия на Zhoxy)
Етикет: Отмяна
(idk)
{{без източници}}изто
{{Обработка|да се посочат благонадежни в смисъла на [[У:БИ]] и [[У:ПИ]] източници}}
 
'''Химичната реакция''' е процес, който води до химична трансформация на едни [[химични вещества]] в други вещества (сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните. В нея участват градивните частици на веществата – [[атом]]и, [[молекули]] или [[йон]]и. В хода на реакцията частиците (атоми/йони) само се прегрупират, не се променя и масата на веществата. Веществата, които се получават при превръщането, се наричат продукти на реакцията. Реакциите протичат, съпроводени от външни признаци: отделяне на газ, топлина или светлина, образуване на утайка от неразтворимо вещество или промяна на цвета. Условията за протичане на реакцията са увеличаване на контактната повърхност на реагентите или на енергията им чрез нагряване.
 
== Условия за протичане на химична реакция ==
Протичането на една химична реакция зависи преди всичко от вида на изходните вещества и контакта по между им. Химичните реакции могат да протичат с промяна на цвета на веществата, образуване или разтваряне на утайка, отделяне на газ, отделяне и поглъщане на топлина и светлина.
 
NH<sub>3</su
=== Хетеролитична реакция ===
''
Химична реакция, при която участват йони – електронната двойка е притеглена изцяло към едната частица. Такива са йонообменните реакции, хидролизата, естерификацията.
C'' '''[[Получер текст|Получер текст]][[<del>
 
C </del>]]'''+ O<sub>2</sub> → CO<sub>2</sub>
== Видове химични реакции ==
=== Аналитични ===
==== Химично разлагане ====
Това е вид химична реакция, при която от '''едно''' сложно вещество се получават 2 или повече прости и/или сложни вещества.
 
2H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> → 2H<sub>2</sub>O + O<sub>2</sub>
 
==== Химично съединяване ====
Когато 2 или повече прости/сложни вещества се съединят и се получи 1 сложно вещество, това е химично съединяване ('''''химично съединяване не трябва да се бърка с [[Химично съединение]]!''''').
 
NH<sub>3</sub> + HCl → NH<sub>4</sub>Cl
 
C + O<sub>2</sub> → CO<sub>2</sub>
 
==== Химично заместване ====
 
=== Йонообменни ===
Това са реакции, протичащи между водни разтвори на електролити. Електролитите са вещества с йонна или силно полярна ковалентна химична връзка. Провеждат електричен ток. Електролити са киселини, основи и соли. При йонообменините реакции се осъществява обмен на йони и една реакция протича когато се получава газ, утайка или слаб електролитйонтролит. Степента на окисление при йонообменните реакции не се променя. Според електролитната дисоциация всички процеси, които могат да се запишат със съкратено йонно уравнение, се наричат неутрализация.
 
Ca(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> —> CaCO<sub>3</sub>↓ + 2H<sub>2</sub>O
Има и такива реакции, които протичат без промяна в степента на окисление, но не са йоннообменни. Те са два типа:
* реакции, в които едно от изходните вещества е неразтворимо или е [[оксид]];
* реакции, в които продуктите са разтворими съединения.продуктит
 
=== Окислително-редукционни ===
Такива са реакциите, при които се осъществява обмен на [[електрон]]и. Степента на окисление се променя. Процесът може да бъде разглеждан в две части – процес на отдаване на електронид
 
C<sup>0</sup> + O<sub>2</sub><sup>0</sup> → C<sup>+4</sup>O<sub>2</sub><sup>-2</sup>
 
=== Естерификационни ===
Реакция между [[алкохол]] (или фенол) и кислородосъдържаща киселина, в резултатлтат на която се образуват [[естер]] и вода. Този процес е бавен, обратим, молекулен и катализиран. Например:
 
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH + HONO<sub>2</sub> ↔ C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ONO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O
 
=== Трансформационни ===
Реакции, при които веществото преминава от един свой [[изомер]] в друг.пре
 
[[Категория:Химични реакции| ]]
Анонимен потребител