Разлика между версии на „Стефан Ангелов (философ)“

м
интервал след запетая
м (интервал след запетая)
м (интервал след запетая)
 
== Трудове ==
* Марксистката етика като наука. C., Наука и изкуство, 1970. 232 с.; на рус. ез.: Марксистская зтика как наука. М., Прогресс, 1973. 264 с.
* Марксизмът и нравствените ценности. В: Енгелс и съвремен. науч. знание. С., 1971, 193 – 217.
* Determinism, libertate si responcabit: tate a persenz Litatii umane. Rev. Filoz., 1971, No 1, 320 – 345.
* Марксизмът и проблемата за ценностите. В: Пробл. ценностите и деонтич. логика. С., 1972, 13 – 28
* Место зтики в системе научного познания. В: Предмет и система зтики. С., 1973, 9 – 37.
* Особености на съвременното научно познание. В: Етич. пробл. на науката. С., 1973, 23 – 31.
* Революционный гуманизм социалистического общества. В: Наука. Техника. Човек. С., 1973, 171 – 189; също на англ. ез. Съвременни критици на марксисткия хуманизъм. В: Филос. хуман., идеол. борба. С., 1973, 129 – 159.<br />
* L`approche complexe envers la connaissance de lTiomme. In: XV Congr. mond. philos. T. 2. S., 1973, 151 – 157.
* Die Ethik als Wissenschaft. In: Wiss., Philos, ideolog., Beitr. Bulg. &gt; Philos. Berlin, 1973, 387 – 402.
* Теорията на отражението и проблемите за ценностите. В: Теор. отраж. и съвременността. С., 1978, 150 – 155.
* За системата на етическите категории. В: Личност, светоглед, нравственост. С., 1979, 3 – 15.
* О жизненной позиции личности. В: Этика, социал. познан., нрав. поведение. С., 1979, 169 – 177.
* Социалистический образ жизни: теория и практика. Ежегод. Междунар. лет. варнен. шк. маркс.-ленин. филос. им. акад. Т. Павлова, 1, 1979, 131 – 138.
* Социалистическият начин на живот и пролетарският интернационализъм. В: Съвет, начин живот и форм. духов, облик строит. соц. С., 1979, 7 – 17.
* Нравственная норма и истина. В: Ежегод. Междунар. лет. варнен. шк. маркс.-ленин. филос. им. Т. Павлова, 2, 1980, 107 – 111.
* Социалистическият начин на живот – обект на комплексни изследвания. В: Соц. начин живот; обект комплекс, изсл. С., 1980, 7 – 24.
* Анти Дюринг. Материализъм и емпириокритицизъм и нашата съвременност В: 100 г. Анти Дюринг и 70 г. Матер. и емпир. С., 1981, 283 – 285.
* За многостранното развитие на личността и нейната социална реализация. В: Принос в теорията и практиката на БКП. С., 1981, 132 – 149
* За морала на учения (в съавт.). В: Пробл. и перспект. социол. науката. С., 1981, 190 – 201.
* За някои бели полета в развитието на нашето обществознание. В: XII Конгр. БКП и актуал. пробл. зад. идеол. раб. 1981,92 – 95.
* Личност, противоречие, възпитание. В: Противореч. в изгр. разв. соц. о-во. С., 1984, 191 – 215.