Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи — Други езици