Институт за македонски език „Кръсте Мисирков“ — Други езици