Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора — Други езици