Специфична топлина на изпарение

Специфична топлина на изпарение е физична величина — количеството топлина, което е необходимо да получи единица маса от дадено вещество при постоянна температура, за да премине от течно в газообразно състояние.

Специфична топлина на изпарение на водата, метанола, бензина и ацетона.

Тя се означава с латинската буква r, а формулата е r=Q/m, тоест специфична топлина на изпарение ще наричаме количеството топлина Q, което е необходимо, за да се изпари течност с маса m = 1 kg при постоянна температура. Специфичната топлина на изпарение както и специфичната топлина на топене се измерват в единици J/kg.

Топлина на изпарение ще наричаме нужното количество топлина, за да се изпари някаква течност. Топлината на изпарение се получава като се замести по формулата за специфична топлина на изпарение r=Q/m → Q=r.m

В таблицата по-долу са показани някои вещества и техните температури на кипене и специфичната топлина на изпарение.

Някои вещества и техните температури на кипене и специфичната топлина на изпарение при нормално атмосферно налягане (101,3kPa)
Вещество Температура на кипене,°C Специфична топлина на изпарение r, J/kg
Хелий/(He) -268,93 2,09.104
Азот/(N) -195,81 2,01.105
Кислород/(O2) -183 0,21.106
Спирт/(C2H5OH) 78 8,54.105
Вода/(H2O) 100,0 2,26.106
Сяра/(H2O) 445 0,33.106
Мед/(Cu) 1187 5.06.106
Олово/(Pb) 1750 8,70.105
Алуминий/(Al) 2450 1,14.107
Злато/(Au) 2660 1,6.106
Волфрам/(W) 5900 4,6.106

Изпарение редактиране

 
(фиг. 1)

Графиката показва какво се случва при процеса на изпарение. При нагряване на веществата (в нашия случай вода), след достигане температурата на кипене започва процес на изпарение. При него молекулите с най-висока кинетична енергия (Ек) напускат течността и тя започва да се охлажда. На графиката е показан обикновен модел за изпарение на течността вода, предложен неотдавна. Предполага се, че енергията, необходима за напускането на свободен атом от течността е еквивалентна с енергията, необходима за преодоляване на съпротивата на повърхността на течността. Моделът позволява изчисляване на латентна топлина чрез умножаване на максималната площ обхващаща атомите с повърхностното напрежение и броя на атомите в течността. По този начин са изчислени латентните топлини на 45 елемента, както изчисленията са придружени с експерименти.

Вижте също редактиране