Списък на божества от шумеро-акадската митология

Уикимедия списък

В списъкъка са включени различни богове, демони и герои, а също локации и абстрактни понятия от шумеро-акадската митология.

Генеалогично дърво на шумеро-акадските богове

Богове редактиране

А редактиране

 • Аба – божество-покровител на град Акад; най-важният бог от пантеона на Акадското царство
 • Аба (бог) – бог на растителността, създаден от богинята Нинхурсаг, съгласно мита „Енки и Нинхурсаг
 • Аба (богиня) – вавилонска богиня с неясни функции, вероятно с аморейски произход
 • Абзу – въплъщение на световните води, „подземния пресноводен океан“, обител на Енки. В акадските текстове – Апсу; в „Енума Елиш“ персонифицирано божество
 • Абу (митология) – виж Аба (бог)
 • Агушайя – едно от въплъщенията на Ищар
 • Адад, Аду – божество на бурите, вятъра, гърма, мълниите и дъжда. В шумерските текстове – Ишкур
 • Адму – вероятно име на богиня, почитана в Мари
 • Айя (богиня) – семитска богиня, съпруга на Шамаш
 • 'Айя – виж Еа
 • Азмиуа – богиня, жена на Нингишзида; вероятно въплъщение на Ниазимуа
 • Аламмус, Аламмуш – божество, въплъщение на звездата Мекбуда (ζ Близнаци)
 • Ала – съгласно един от космогоническите митове – група божества, кръвта на които след убийството им от великите богове е използвана за сътворение на хората
 • Ама-архус – акадска богиня на плодородието, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Аманки, Ама-ан-ки – един от епитетите за Еа
 • Амасагнул – богиня, съпруга на Папсукал
 • Амба – виж Аба
 • Амуру (митология) – семитско божество, покровител на амореите
 • Ангал – виж Ан
 • Ану – бог на небето. В шумерските текстове – Ан
 • Анунит(ум) – акадска богиня-войн; често се отъждествява с Ищар
 • Антум – богиня на небето, съпруга на Ану
 • Ануна(ки) – група шумеро-акадски божества, вероятно старши богове
 • Аншар
 • Апладад – бог на валежите, лошото време, син на Адада
 • Аруру – едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Асалухи – шумерски бог, по-късно слят с Мардук
 • Асар(у)луду – виж Асалуххи
 • Асарлух(х)и – виж Асалухи
 • Асур – виж Ашур
 • Ашимбаббар – виж Нана
 • Ашнан – шумерска богиня на зърнените храни
 • Ашур – древноасирийски бог, епоним на едноименния град, покровител на Древна Асирия

Б редактиране

 • Баба (митология), Бау – шумерска богиня, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Баббар – виж Уту
 • Бел – виж Бел
 • Бел-накбу – един от епитетите на Еа
 • Бел-пагре – един от епитетите на Даган, хтоническо въплъщение
 • Бел-узну – един от епитетите на Еа
 • Белет-или – едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Белет – епитет на върховна богиня, акад. „Госпожа“, форма за ж.р. от Бел; най-често този епитет е носила Ищар (виж Белет-Бабили, Белет-цери, Белет-екалим и т.н.)
 • Белет-Бабили – Ищар Вавилонска; едно от въплъщенията на богинята Ищар
 • Белет-раме – един от епитетите на Ишхара
 • Белет-сери – вавилонска богиня на подземния свят, съпруга на Амуру. Отъждествява се с Гештинана
 • Белет-хати – един от епитетите Белет-екалим, почитан в Мари
 • Белет-екалим – вавилонска богиня, съпруга на бог Ураш
 • Белили – едно от имената на богинята Гештинана
 • Белит, Белит – виж Белет
 • Белтум, Белтум – виж Белет
 • Бирду – бог на подземния свят, отъждествява се с Нергал
 • Бел – епитет на върховния бог, акад. „Господ“; в по-късно време е използвано името Мардук; женски вариант – Белет

В, Г редактиране

 • Вер (също Мер) – северомесопотамски бог на лошото време
 • Гашанана – вариант на името на богинята Инана, на диалекта емесал
 • Гештинана – шумерска богиня, сестра на Думуза, дъщеря на Нингишзида
 • Гибил – шумерски бог на огъня; акадски вариант на името – Гира
 • Гира – акадски бог огъня; шумерски вариант на името – Гибил
 • Гугалана – шумерски бог, свързан с подземния свят
 • Гугал – един от епитетите на Ишкура
 • Гунуру – шумерска богиня, сестра на бог Даму
 • Гула – вавилонска богиня на врачуването

Д редактиране

 • Даган – семитско божество на дъжда; в западносемитската митология – Дагон
 • Дамгал – един от вариантите на богинята Дамкина
 • Дамгалнуна – шумерска богиня, една от участниците в подреждането на света
 • Дамкина – шумерска богиня, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Даму – шумерски бог на лечението, син на Нинисина
 • Дингирмах – едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Думузи – шумерски бог на умиращата и възкръсващата природа
 • Думузиабзу – шумерска богиня на плодородието

Е, З редактиране

 • Еа, 'Айя – акадски бог, слял се с шумерския Енки
 • Енбилулу – шумерско божество със селскостопански функции
 • Ен – епитет на шумерски богове и съставна част от имената на (ср. Енки, Енлил и др.), шум. „Господин“, „Владика“; аналог на акадския епитет Бел; женски вариант – Нин
 • Ензу – виж Нана
 • Енки – шумерски бог на подземните води, плодородието, бог на мъдростта, творец; едно от най-важните божества на шумерския пантеон
 • Енкимду – шумерски бог със селскостопански функции
 • Енлил – най-важното божество в шумерския пантеон със сложни функции; бог на вятъра; акадски вариант на името – Елил
 • Енмешара – хтоническо божество
 • Енсаг – бог покровител на Дилмуна
 • Елил – акадски вариант на името на бог Енлил
 • Енмеш – божествен господар на природата, въплъщение на лятото, брат на Ентена; покровител на конюшните, краварниците и богатата реколта, основател на градовете
 • Енуги – надзирател в мита за Атрахасисе
 • Ентен – божествен господар на природата, въплъщение на зимата, брат на Енмеш; покровител на дивата природа
 • Ерешкигал – шумерска богиня на подземния свят
 • Ера – акадски бог воин, въплъщение на горещината, сушата и чумата
 • Ешхара – друго име на богинята Ишхара
 • Ештар – друго име на богинята Ищар
 • Забаба – шумерски и акадски бог воин; покровител на град Киша
 • Зарпанит – виж Царпанит
 • Зуен – виж Нана

И редактиране

 • Игиги – група шумеро-акадски божества, вероятно младши богове; към тях изначално е принадлежал и Мардук
 • Ил-Аба – виж Аба
 • Инана – едно от най-важните божества в шумерския пантеон; богиня със сложни и неясни функции; рано е слята с Ищар
 • Инин – едно от имената на шумерската богиня Инана
 • Итур-Мер, Итурмер – вавилонски бог, вероятно въплъщение на бог Вер (Мер); покровител на град Мари; по друга версия – божествен пра-епоним на местна управляваща династия
 • Ишкур – шумерски бог на бурята; по-късно слят с акадския Адад
 • Ищар – вавилонска богиня, един от централните персонажи на шумеро-акадския пантеон; имаща сложни двойствени функции, предимно свързани с военни и еротични свойства
 • Ищар Акадска – въплъщение на Ищар
 • Ищар Арбелска – въплъщение на Ищар; отъждествявана със звездата Сириус
 • Ищар Ашурска – въплъщение на Ищар; съпруга на Ашура, виж Белет-Бабили
 • Ищар-какабу – виж Ищар Ниневийска
 • Ищар Ниневийска – въплъщение на Ищар
 • Ишум – вавилонски бог, отъждествяван с Хендурсангоа
 • Ишхара – месопотамска богиня, въплъщение на съзвездието Скорпион

К, Л, М редактиране

 • Каку – вестник на богове, фигуриращи в поемата „Нергал и ерешкигал“
 • Ки – древна шумерска богиня на Земята
 • Кишар
 • Кула – бог, свързан с процеса на приготвяне на кирпич
 • Кур-гал – един от епитетите енлили
 • Лахама, Лахаму – в смисъл Лахму
 • Лахар – шумерска богиня покровителка на скотовъдството
 • Лахму – обозначение на група шумеро-акадски божества, свързани със семантиката на водата; към тях се отнася и Енки
 • Лугал-амару
 • Магур – един от епитетите на Нана
 • Мама, Мами – виж Мамма (митология)
 • Мамиту – акадска богиня на клетвата
 • Мамма – акадска богиня, свързана с идеите на майчинството
 • Мардук – върховен бог от пантеона на Вавилония
 • Марту – виж Амуру
 • Месламта'еа – шумерски бог, по-късно отъждествяван с Нергал
 • Мер – друг вариант на бог Вер
 • Мумму – въплъщение на изначалните води на хаоса; едно от въплъщенията на Апсу

Н редактиране

 • Набиум – виж Набу
 • Набу – вавилонски бог на писмеността
 • Нази – шумерски бог, създаден от Нинхурсанг, съпруг на Умун-Дара
 • Намму – шумерска богиня, олицетворение на Абзу
 • Намтар – вестител на боговете, също бог пращащ епидемии
 • Намшуб – виж Асарлухи
 • Нана – шумерска богиня, свързана с плодородието
 • Нанайя – шумерска богиня с двуполови черти и функции, близки до функциите на Инана
 • Нанибгал – шумерска богиня, майка на Суд; едно от въплъщенията на богинята Нунбаршегуну
 • Нана – шумерски бог на Луната
 • Нанше – шумерска богиня, свързана със семантика на водата: реките и каналите
 • Нергал, Неригал – вавилонски бог на подземното царство
 • Нидаба – друго име на богинята Нисаба
 • Никал – виж Нингал
 • Нин – женски вариант на шумерския епитет за „Госпожа“, съставна част от имената на ред божества (Нинлил, Нигал, Нимах и др); аналог в акадския език виж Белет
 • Ниназу – шумерски бог целител
 • Нинана – един от вариантите на името Инана
 • Нингал – шумерска богиня, съпруга на Нана
 • Нингирин – шумерска богиня, свързана с практикуването на заклинания
 • Нингирсу – шумерски бог воин, покровител на град Гирсу
 • Нингишзида – шумерски бог на подземния свят
 • Нинисина, Нин-Инсина – шумерска богиня на врачуването, покровителка на Исин
 • Нинкаси – божество, изпълняващо желания
 • Нинки – един от вариантите на богинята Ки
 • Нинкируту – шумерска богиня, съпруга на Ниназу
 • Нинкура – шумерска богиня, дъщеря на Енки и Нинму, една от участничките в изграждането на света
 • Нинлил – шумерска богиня на въздуха и ражданията; съпруга на Енлил
 • Нинмах – шумерска богиня, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Нинмена – шумерска богиня, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Нинмешара – един от епитетите на Инана
 • Нинму – шумерска богиня, дъщеря на Енки и Нинсикил, една от участничките в изграждането на света
 • Нини(н) – едно от имената на шумерската богиня Инана
 • Нинсиана – шумерска богиня, персонификация на планетата Венера; сляла се с Ищар
 • Нинсикила – бог покровител на Магана, създаден от Нинхурсаг
 • Нинсикил – шумерска богиня, едно от въплъщенията Дамгалнуна
 • Нинсун – шумерска богиня, свързана с пастирството
 • Нинту(р) – шумерска богиня на родовете, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Нинтуд, Нин-туд – шумерска богиня, една от участничките в изграждането на света
 • Нинурта – шумерски бог на земеделието, воин, божествен герой
 • Нинхурсанга, Нинхурсаг – шумерска богиня на Земята, едно от въплъщенията на Богинята майка
 • Ниншубур – шумерско божество вестител; проявява двата пола
 • Нисаба – шумерска богиня на възхода, покровителка на книжовното изкуство
 • Нудиммуд
 • Нумушда – бог покровител на град Казалу
 • Нунбаршегуну – шумерска богиня, майка на Нинлил
 • Нунгал – шумерска хтоническа богиня
 • Нугиг – един от епитетите на богинята Инана
 • Нуска, Нуску – бог на света и огъня

П, С, Т редактиране

 • Пабилсаг – шумерски бог воин, олицетворение на съзвездие Стрелец; отъждествява се с Нинурта
 • Папсукал – вестктвл на богове; отъждествява се с Ниншубур
 • Пасага – един от вариантите на бог Хендурсанги
 • Писангунук – бог покровител на Кулаба: части от Урук и едноименния квартал на Вавилон
 • Сабитум – един от вариантите на богинята Сидуру
 • Сарпанитум – виб Царпанит
 • Сидуру – вавилонска богиня с неясни функции
 • Син – вавилонски бог на Луната; в шумерски текстове – Нана(р)
 • Суд – шумерска богиня, героиня от поемата „Енлил и Суда“; въплъщение на Нинлил
 • Шумукан – виж Шакан
 • Суен – виж Син
 • Таммуз – виж Думузи
 • Ташметум – вавилонска богиня, съпруга на Набу, олицетворение на съзвездие Козирог
 • Тишпак – бог воин

У, Х, Ц, Ш редактиране

 • Уд – виж Уту
 • Улмашитум – друго име на богинята Анунит
 • Умун-Дара
 • Ураш – божество покровител на Дилбата; в едни текстове – въплъщение на богинята Ки, съпруг на Ана; в други – персонаж от мъжки пол, прототип на Нинурта, впоследствие отъждествяван с него, съпруг на Белет-екалим
 • Урсаг – един от епитетите на богинята Инана
 • Усунзиана – един от епитетите на богинята Инана
 • Уту – шумерски бог на Слънцето
 • Уту – шумерска богиня на вегетацията
 • Ушумгалана – един от вариантите на Думузи
 • Хаййашум – бог, персонаж в поемата „Хараб или Теогония Дуну“
 • Хайя – виж Еа
 • Хараб – божествено олицетворение на плуга; персонаж от поемата „Хараб или Теогония Дуну“
 • Харханум – бог, персонаж в поемата „Хараб или Теогония Дуну“
 • Хендурсанга – шумерски бог с неясни функции
 • Царпанит(ум) – вавилонска богиня, съпруга на Мардук
 • Циртур – майка на Думузи
 • Шак(к)ан – шумерски бог, покровител на едрия рогат добитък
 • Шалту – едно от въплъщенията на Ищар
 • Шамаш (митология) – вавилонски бог на Слънцето, тъждествен на шумерския Уту
 • Шара – шумерски бог, покровител на град Ума
 • Шарат-Апсу – един от епитетите на Дамкина
 • Шукалетуда – действащо лице от мита „Инана и Шукалетуда“
 • Шулпа'е – шумерски бог на дивата природа
 • Шумукан – виж Шакан

Демони, духове, низши божества редактиране

 • Алад – низше божество или дух охранител; виж Ламасу
 • Асаг, Асаку, Ашаку – демон, изпращащ болести
 • Гала – демон, страж на входа в подземния свят
 • Лама, Ламма – виж Ламасу
 • Ламасу – низше божество или демон с охранителни функции
 • Ламашту – вавилонски демон от женски пол, предизвикващ смърт при децата
 • Нару – във вавилонски текстове обожествявяне с речните води
 • Сибиту – група вавилонски демони, както зли, така и добри
 • Умуг – низше божество или демон с охранителни функции
 • Шеду – низше божество или демон с охранителни функции
 • Етимму – духове, ненамиращи покой; души на умрели, непогребени по подходящ начин

Митични същества редактиране

 • Анзу(д) – митична птица, същество, изобразявано като орел с лъвска глава
 • Зу – см. Анзу
 • Имдугуд – см. Анзу
 • Кингу – хтоническо чудовище, пораждащо Тиамат, съгласно „Енума Елиш“
 • Лаббу – чудовище с лъвски и змийски черти, създадено от Енлил за изтребване на хората и убито от Тишпак
 • Мушхуш(шу) – дракон на Мардук
 • Нети – стражник входа в дворец Ганзир
 • Оан – културен герой, полуриба-получеловек, представен в труда на Берос; очевидно въплъщение на Адапа
 • Сагбуру – хищное существо, нападающее на скот; фигурирует в поемата „Енмеркар и Енсухкешдана“
 • Тиамат – хтоническо същество, олицетворение на силите на хаоса
 • Умал, Умул – митическо същество с облик на новородено дете, свързано с темата за сътворението на човека; персонаж в мите „Енки и Нинмах“
 • Хувава, Хумбаба – чудовище или великан, противник на Гилгамеш и Енкида

Герои редактиране

 • Ага – последният цар на I династия Киша, действащо лице в поемата „Гилгамеш и Ага“
 • Адапа – един от Седемте мъдреци, герой от едноименния мит
 • Атрахасис – герой „мита об Атрахасисе“; мудрец и културен герой, един от първите хора
 • Билулу – персонаж на поемата „Инана и Билулу“
 • Билгамес – шумерски вариант на името „Гилгамеш“
 • Гилгамеш – шумерски владетел от ранните династии; главен герой на акадския епос Епос за Гилгамеш
 • Гиргире – персонаж на поемата „Инана и Билулу“, син на Билулу
 • Зиусудра – герой, переживши Потоп и получивши бесмертие; возможно, прототип библейския Ноя
 • Лугалбанда – шумерски владетел
 • Сем мудрецов
 • Уршанаби – превозвач на реката на мъртвите в епоса „За всичко видяно“
 • Утнапищим – акадски вариант на името на героя Зиусудра
 • Енкиду – архитипичен герой, съратник на Гилгамеш
 • Енмеркар – шумерски владетел от ранните династии, с времето превърнал се в епически герой
 • Енсухкешдана – владетел на Арата, съперник на Енмеркара
 • Етана – митически владетел на Киша, летящ на небето, за да получи тревата на раждането

Други редактиране

 • Абзу – въплъщение на световните води, „подземен пресноводен океан“, обитател на Енки. В акадските текстове – Апсу; в „Енума елиш“ персонифицирано божество
 • Арали – пустинна степ между градовете Бад-Тибира и Урук, където Думузи е пасял овце; също – епитет на подземния свят
 • Арата – страна от шумерските легенди, разположена зад седем искрящи планини
 • Ганзир – дворец на подземния свят, местообитание на хтонически божества
 • Дилмун – остров на блаженните в шумерската митология
 • Ме – божествени закони, предписания, идеи за света
 • Потоп – глобално наводнение в шумеро-акадската митология; лежи в основата или допълва библейския мит
 • Свещен брак – важен ритуал в месопотамската традиции, моделиращ брака на царя или върховния жрец с божество
 • Ебех, Ебих – страна или гора, фигурираща в ред шумеро-акадски поеми

Източници редактиране


Литература редактиране

 • Leick, G. A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology. Routledge, 2002