Етнически групи в КНР

Уикимедия списък

Това е списък на етническите групи в Китайската народна република.

Официално признати етнически групи в КНР

редактиране

Официално правителството на Китайската народна република признава 56 етнически групи в страната[1]. Властите в специалните административни райони на Хонконг и Макао понякога не правят разлика между различните етнически групи в страната.

 
Етнолингвистична карта на КНР
 1. хан (汉族: Hàn Zú) – 1 207 541 842 (88,76%) (2008)
 2. джуанци (壮族: Zhuàng Zú)
 3. манджури (满族: Mǎn Zú)
 4. хуейци (回族: Huí Zú)
 5. мяо (苗族: Miáo Zú) (хмонги)
 6. уйгури (维吾尔族: Wéiwúěr Zú)
 7. И (彝族: Yí Zú)
 8. тудзя (土家族: Tǔjiā Zú)
 9. монголци (蒙古族: Měnggǔ Zú)
 10. тибетци (藏族: Zàng Zú)
 11. буи (布依族: Bùyī Zú)
 12. дун (侗族: Dòng Zú)
 13. яо (瑶族: Yáo Zú)
 14. корейци (朝鲜族: Cháoxiǎn Zú)
 15. баи (白族: Bái Zú)
 16. хани (哈尼族: Hāní Zú)
 17. ли (黎族: Lí Zú)
 18. казахи (哈萨克族: Hāsàkè Zú)
 19. таи (傣族: Dǎi Zú)
 20. шъ (畲族: Shē Zú)
 21. лису (傈僳族: Lìsù Zú)
 22. гълао (仡佬族: Gēlǎo Zú)
 23. лаху (拉祜族: Lāhù Zú)
 24. дунсяни (东乡族: Dōngxiāng Zú)
 25. ва (佤族: Wǎ Zú) (Va)
 26. шуи (水族: Shuǐ Zú)
 27. наси (纳西族: Nàxī Zú)
 28. цян (羌族: Qiāng Zú)
 29. ту (土族: Tǔ Zú)
 30. сибо (锡伯族: Xíbó Zú)
 31. мулао (仫佬族: Mùlǎo Zú)
 32. киргизи (柯尔克孜族: Kēěrkèzī Zú)
 33. даури (达斡尔族: Dáwòěr Zú)
 34. качини (景颇族: Jǐngpō Zú)
 35. салари (撒拉族: Sǎlá Zú)
 36. булани (布朗族: Bùlǎng Zú)
 37. маонан (毛南族: Màonán Zú)
 38. таджики (塔吉克族: Tǎjíkè Zú)
 39. пуми (普米族: Pǔmǐ Zú)
 40. ачани (阿昌族: Āchāng Zú)
 41. ну (怒族: Nù Zú)
 42. евенки (鄂温克族: Èwēnkè Zú)
 43. виетнамци (京族: Jīng Zú)
 44. джино (基诺族: Jīnuò Zú)
 45. палаунги (德昂族: Déáng Zú)
 46. узбеки (乌孜别克族: Wūzībiékè Zú)
 47. руснаци (俄罗斯族: Éluōsī Zú)
 48. югури (裕固族: Yùgù Zú) (жълти уйгури)
 49. бонан (保安族: Bǎoān Zú)
 50. мънба (门巴族: Ménbā Zú)
 51. орочони (鄂伦春族: Èlúnchūn Zú)
 52. дерунги (独龙族: Dúlóng Zú)
 53. татари (塔塔尔族: Tǎtǎěr Zú)
 54. нанайци (赫哲族: Hèzhé Zú)
 55. лоба (珞巴族: Luòbā Zú)
 56. гаошан (高山族: Gāoshān Zú) (общо название на коренното австронезийско население на Тайван)

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране