Списък на реките в България по дължина

В списъка на реките в България по дължина са включени всичките 96 реки протичащи по територията на страната, от които 33 над 100 км и 63 реки с дължина между 50 и 99 километра.

Списъкът е съставен в низходящ ред по дължината на реките, които са приети за такива в официалните източници. С удебелен шрифт в 5-а колонка са показани дължините на всички реки 88 на брой, на които на територията на България, дължината им е над 50 км. Пример: Река Марица е на 2-ро място в списъка с дължина от 472 км, но на територията на България дължината ѝ е 322 км, която ѝ отрежда 4-то място по дължина сред реките на България, след тези на Дунав (471 км), Искър (368 км) и Тунджа (350 км).

Интересно е положението при река Камчия. Дължината на самата река Камчия е едва 46 км, но официалната ѝ дължина е 245 км, заедно с лявата съставяща я река Голяма Камчия (Тича). Така Камчия заема 8-о място по дължина сред българските реки. В списъка е показана и неофициалната ѝ дължина заедно с другата (дясна) съставяща я река Луда Камчия, като с нея дължината ѝ е още по-голяма — 247 км. Неофициалните дължини са показани с курсивен шрифт. Аналогично е положението и с още множество български реки (Искър с Бели Искър, Вит с Бели Вит, Осъм с Бели Осъм, Места с Черна Места и др.), но за тези и други подобни реки неофициалните им дължини не са включени в списъка, а само официално приетите.

Списък на реките в България с дължина над 50 км
Номер по ред Река Дължина
км
В т.ч.
в България
Номер по ред в България Площ на водосборния басейн
в км2
Влива се в
1 Дунав 2852 470 1 802 266 в Черно море
2 Марица 472 322 4 53 000 в Бяло море (Егейско море)
3 Струма 415 290 6 17 300 в Бяло море (Егейско море)
4 Тунджа 390 350 3 8429 в Марица (ляв)
5 Искър 368 368 2 8646 в Дунав (десен)
6 Осъм 314 314 5 2824 в Дунав (десен)
7 Янтра 286 286 7 7862 в Дунав (десен)
8 Арда 272 241 9 5795 в Марица (десен приток)
9 Места 246 126 20 3447 в Бяло море (Егейско море)
10 КамчияГоляма Камчия 245 245 8 5358 в Черно море
КамчияЛуда Камчия 247 247 5358 в Черно море
Камчия — собствено 46 46 5358 в Черно море
11 Нишава 218 40 3950 в Южна Морава (десен)
12 Тимок 202 15 4630 в Дунав (десен)
13 Луда Камчия 201 201 10 1612 в Камчия (дясна съставяща)
14 Голяма Камчия 199 199 11 в Камчия (лява съставяща)
15 Вит 189 189 12 3225 в Дунав (десен)
16 Росица 164 164 13 2262 в Янтра (ляв)
17 Тополница 155 155 14 1789 в Марица (ляв)
18 Бели Лом 147 147 15 1549 в Русенски Лом (дясна съставяща)
19 Велека 147 123 21 995 в Черно море
20 Сазлийка (Съзлийка, Ракитница) 145 145 16 3232 в Марица (ляв)
21 Огоста 141 141 17 3157 в Дунав (десен)
22 Скът 134 134 18 1074 в Огоста (десен)
23 Черни Лом 130 130 19 1276 в Русенски Лом (лява съставяща)
24 Суха река 126 над 100 26 2404 в Дунав (десен, като суходолие)
25 Провадийска река 119 119 22 2132 в Белославското езеро
26 Струмешница (Струмица) 114 33 1900 в Струма (десен)
27 Въча 112 112 23 1645 в Марица (десен)
28 Резовска река 112 ок. 70 48 738 в Черно море
29 Канагьол (Казалък) 110 под 100 27 1745 в Дунав (десен, като суходолие)
30 Стряма 110 110 24 1394 в Марица (ляв)
31 Доспат 110 96 29 634 в Места (ляв)
32 Царацар (Демирбаба, Крапинец) 108 108 25 106 в Дунав (десен, като суходолие)
33 Луда река над 100 ок. 20 в Марица (десен)
34 Върбица (Сютлийка) 98 98 28 1203 в Арда (десен)
35 Лом 93 93 30 1240 в Дунав (десен)
36 Стара река (Лефеджи) 92 92 31 2458 в Янтра (десен)
37 Хърсовска река 91 91 32 в Канагьол (десен, като суходолие)
38 Харманлийска река над 90 над 90 33 956 в Марица (десен)
39 Сенковец (Сазлъка, Сенкувча) 90 90 34 в Дунав (десен, като суходолие)
40 Цибрица 88 88 35 934 в Дунав (десен)
41 Факийска река 87 87 36 641 в Мандренското езеро
42 Малки Искър 86 86 37 1284 в Искър (десен)
43 Мочурица 86 86 38 1278 в Тунджа (ляв)
44 Чепеларска река (Чая, Асеница) 86 86 39 1010 в Марица (десен)
45 Чепинска река (Елидере) 83 83 40 900 в Марица (десен)
46 Голяма река (Биюкдере) 75 75 41 864 в Стара река (приток на Янтра) (десен)
47 Топчийска река 75 75 42 в Дунав (десен, като суходолие)
48 Луда Яна 74 74 43 685 в Марица (ляв)
49 Ерма 74 25 в Нишава (ляв)
50 Пясъчник 72 72 44 663 в Марица (ляв)
51 Овчарица 72 72 45 636 в Сазлийка (ляв)
52 Калница (Азмак) 72 72 46 577 в Синаповска река (ляв)
53 Поповска река 72 72 47 533 в Тунджа (ляв)
54 Височица (Комщица, Темска река) 71 17 в Нишава (десен)
55 Веселина (Джулюница) 70 70 49 882 в Стара река (приток на Янтра) (ляв)
56 Драговищица 70 25 867 в Струма (десен)
57 Бяла река 70 70 52 594 в Луда река (ляв)
58 Господаревска река (Голяма река) 70 70 50 422 в Средецка река (ляв)
59 Добричка река 70 70 51 в Суха река (приток на Дунав) (десен, като суходолие)
60 Средецка река 69 69 53 985 в Мандренското езеро
61 Ботуня 69 69 54 732 в Огоста (десен)
62 Врана 68 68 55 938 в Голяма Камчия (ляв)
63 Тополовец 68 68 57 583 в Дунав (десен)
64 Видима 68 68 56 554 в Росица (ляв)
65 Лесновска река 65 65 58 1096 в Искър (десен)
66 Русокастренска река 65 65 59 525 в Мандренското езеро
67 Видбол 62 62 60 330 в Дунав (десен)
68 Мътивир 61 61 61 412 в Тополница (приток на Марица) (десен)
69 Стара река (Пещерска река) 61 61 62 350 в Марица (десен)
70 Соколица 60 60 63 343 в Сазлийка (ляв)
71 Карамандере (Долапдере, Янъкдере) 60 60 64 в Суха река (приток на Дунав) (ляв)
72 Арчар 59 59 65 365 в Дунав (десен)
73 Елешница 59 59 66 358 в Струма (десен)
74 Дряновска река 59 59 67 336 в Белица (приток на Янтра) (десен)
75 Крумовица 58 58 68 671 в Арда (десен)
76 Омуровска река 58 58 69 305 в Марица (ляв)
77 Белица 57 57 70 740 в Янтра (десен)
78 Баниски Лом 57 57 71 591 в Черни Лом (ляв)
79 Девинска река (Дамлъдере) 57 57 72 427 във Въча (ляв)
80 Малки Лом 57 57 73 338 в Бели Лом (ляв)
81 Златаришка река 57 57 74 187 във Веселина (десен)
82 Потока 56 56 75 423 в Марица (ляв)
83 Мартинка 55 55 77 395 в Марица (ляв)
84 Хаджийска река 55 55 78 356 в Черно море
85 Войнишка река 55 55 76 276 в Дунав (десен)
86 Блатница 54 54 79 656 в Сазлийка (ляв)
87 Бистрица (Пиринска Бистрица) 53 53 80 507 в Струма (ляв)
88 Двойница (Чифтедере) 53 53 81 479 в Черно море
89 Брезовска река 53 53 82 237 в Марица (ляв)
90 Рилска река 51 51 83 390 в Струма (ляв)
91 Бистрица (Соволянска Бистрица) 51 51 84 300 в Струма (десен)
92 Треклянска река над 50 над 50 88 в Струма (десен)
93 Русенски Лом 50 50 86 2374 в Дунав (десен)
94 Синаповска река (Явуздере) 50 50 87 871 в Тунджа (десен)
95 Златна Панега (Панега) 50 50 85 350 в Искър (десен)
96 Лебница 50 над 40 318 в Струма (десен)

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране