Степенните редове са безкрайни редове от вида:

където an са коефициенти, независещи от променливата z.

Вижте също редактиране