Степента на окисление е условният заряд на атома в съединението, изчислен при предположение, че съединението е напълно йонно, т.е. без наличие на ковалентни връзки. Това обаче никога не е изцяло вярно при реалните връзки. Степента на окисление, може да бъде положителна, отрицателна или нулева.

Степента на окисление съответства на заряда на йона или формалния заряд на атома в молекулата или в химическата единица, например:

Степента на окисление се посочва над символа на елемента. За разлика от посочването на заряда на атома, при посочване на степента на окисление първо се поставя знака, а после численото значение, а не обратното:

 – степен окисление,

 – заряд.