Терабит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит (bit). Представката тера- (символ T) е определена в Международната система единици (SI) като множител 1012 (трилион).

  • 1 терабит = 1012 бита = 1 000 000 000 000 бита
Единици, кратни на бит
С десетични представки по ISO С двоични представки по IEC
Име Означение Стойност Име Означение Стойност
килобит kbit 103 кибибит Kibit 210
мегабит Mbit 106 мебибит Mibit 220
гигабит Gbit 109 гибибит Gibit 230
терабит Tbit 1012 тебибит Tibit 240
петабит Pbit 1015 пебибит Pibit 250
ексабит Ebit 1018 ексбибит Eibit 260
сетабит Zbit 1021 себибит Zibit 270
йотабит Ybit 1024 йобибит Yibit 280

Единицата терабит се означава със символа Tbit или Tb.

Ако вземем обичайния размер от 8 бита за един байт, то 1 Tbit ще е равен на 125 гигабайта (GB) или приблизително на 119 гибибайта (GiB).

Терабитът е тясно свързан с тебибита, която единица е образувана с помощта на двоичната представка теби- (символ Ti):

  • 1 тебибит = 240 бита = 1 099 511 627 776 бита, или с ~10% по-голям от терабит.