Тюрколо́гията е научна област, изучаваща тюркските езици и литературата на тях и културата на тюркските народи и страни.

Това е предимно филологическа дисциплина, която се занимава с изучаването на тюркските езици и литература, но също и със свързаните области – фолклор, етнография, религия, духовна и материална култура, история и т.н. на тюркските народи в миналото, настоящето и бъдещето, доколкото под понятието тюрки се обхващат и нееднородни етноси, населяващи обширни територии в Евразия. Сред известните български тюрколози се нареждат проф. Емил Боев, проф. Иван Добрев, проф. д-р Ирина Саръиванова и проф. д-р Милена Йорданова.

Източници

редактиране
  • Тюркология в Большой Советской Энциклопедии
  • Тюркологията днес : Предизвикателства и перспективи / Състав. Милена Йорданова, Ирина Саръиванова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2017. – 304 с. ISBN 978-954-07-4372-1
  • Димитър Веселинов. Тюркологията в Софийския университет през ХХІ век. – Чуждоезиково обучение, том:45, брой:6, 2018, стр.:583 – 598. ISSN 0205 – 1834