Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Номиниране на статии за избрани редактиране

За да бъде номинирана дадена статия за избрана, тя предварително трябва до голяма степен да отговаря на критериите за избрана. Ако тепърва искате да провокирате създаването на избрана статия, отправете покана към общността чрез страницата Уикипедия:Сътрудничество на месеца/Предложения.

Намерението за номинация се заявява на беседата на статията, в раздел „Кандидати“ на страницата за предложения и в Шаблон:Текущи съобщения. От този момент започва да тече срок, минимум две седмици, в който не се гласува, а се обсъждат достойнствата и недостатъците на статията и готовността ѝ за избрана. Статията може да има някои чисто козметични проблеми, които лесно да се отстранят, но може и изцяло да не покрива критериите на някои редактори, по отношение на изчерпателността, неутралността или възможността за проверка. Тези проблеми следва да се отстранят преди статията да бъде официално номинирана за избрана. В случай, че на беседата продължават да текат активни дискусии по отношение на съдържанието, предложителят може да изчака с официалната номинация, т. е. да удължи срока на предварителното обсъждане до отстраняване на забелязаните проблеми, или да се откаже от номинация.

Обсъжданията, разбира се, намират естествено продължение и по време на самото гласуване, но идеята е по най-съществените въпроси за съдържанието вече да е постигнат консенсус между заинтересованите страни.

Гласуване на статии за избрани редактиране

Гласуването на дадена статия за избрана става по следния начин:

 1. Отваря се нова страница [[Уикипедия:Избрани статии/Предложения/Име на статията]], в която се дава
  • кратка обосновка,
  • дата и час на началото и на края на гласуването (14 дни), посредством шаблона {{гласуване за избрана статия}}
  • и се оформят секциите „За“, „Против“ и „Коментари“.
 2. Страницата на съответното гласуване се включва в раздел „Текущи предложения“ на страницата Уикипедия:Избрани статии/Предложения.
 3. Най-горе в статията се поставя шаблонът {{Номинация за избрана}}.
 4. За номинацията се известява и чрез Шаблон:Текущи съобщения, като се добавя препратка към страницата на гласуването и информация за началната и крайната дата на гласуването.

В случай, че предложителят направо номинира дадена статия за гласуване, без да е правено обсъждане по пригодността ѝ за избрана, всеки друг потребител има право да анулира номинацията и да инициира обсъждането на беседата на статията, като това е моментът, от който започва да тече срокът от две седмици.

Гласуването на дадена статия за избрана се извършва при условията на Уикипедия:Правила за гласуване и мнозинство Б, което гласи:

мнозинство Б: 4 или повече гласа „за“ формиращи поне 2/3 от общия брой валидни гласове;

Преди да вземете решение дали и как да гласувате, направете поне един критичен и обективен прочит на статията и сравнете прочетеното с критериите за избрани. Не се колебайте да поправяте срещнатите из текста неточности, стилови и правописни грешки, форматиране. Проверявайте коректни ли са направени позоваванията в текста и авторитетни ли са посочените източници. Не забравяйте, че всяка избрана статия престоява поне веднъж в продължение на една седмица на Началната страница на енциклопедията, привличайки по този начин особен интерес и то от много потребители, които за първи път се срещат с Уикипедия.

Ако статията срещне категорично неодобрение по време на гласуването (т. е. до някакъв етап няма гласували „за“), вносителят на предложението може сам да я оттегли преди края на срока: тази статия явно не отговаря в достатъчна степен на критериите за избрана. Това не е пречка в един по-късен момент, след евентуално настъпили подобрения, статията да бъде отново предложена за избрана.

Времето за гласуване е две седмици. След края на този срок валидните гласове се изчисляват и резултатите се обявяват на същата страница, в шаблона {{гласуване за избрана статия}}. В зависимост от резултата от гласуването, статията се добавя в един от двата раздела „Приети“ или „Отхвърлени“ на страницата Уикипедия:Избрани статии/Предложения, а преждевременно оттеглените статии се добавят в раздел „Оттеглени“.

Шаблонът {{Номинация за избрана}} се маха от статията.

В случай, че предложението за избрана статия се отхвърли, следващо такова предложение може да се направи най-малко след два месеца.

Показване на избрани статии редактиране

Всяка статия, която успешно премине гласуването за избрана, трябва да се обозначи като такава. За целта е необходимо да се направят пет неща, незадължително в посочения по-долу ред.

 1. Статията трябва да се включи най-долу в таблицата на страницата Уикипедия:Избрани статии/График. Срещу нея, в първата колона, се вписва с цифри X/Y, където X е номерът на седмицата, която текущо предстои, а Y – годината. За текущата седмица този шаблон е: Шаблон:Избрана статия 9 2024, вижте всички шаблони
 2. Да се създаде шаблонът {{Избрана статия X Y}}, включващ главата на статията и евентуално допълнителна представителна извадка (в обем приблизително 1000 – 1200 символа), както и подходяща илюстрация и препратка към пълния текст. За пример, вижте Уикипедия:Избрани статии/Хронология. За илюстрация в шаблона могат да добавят единствено свободни картинки, без такива за „честна употреба“.
 3. Необходимо е новоизбраната статия да се добави и в съответния тематичен раздел на страницата Уикипедия:Избрани статии.
 4. В долния край на новоизбраната статия да се сложи шаблонът {{Избрана статия}} с два параметъра: (1) oldid на постоянната препратка към статията; към момента на закриване на гласуването, и (2) датата, на която е приключило гласуването. В горния десен ъгъл на страницата се появява бронзова звездичка () като знак, че статията е приета от общността за избрана.
 5. Номинацията се сваля от Шаблон:Текущи съобщения.

Отстраняване на избрани статии редактиране

С разрастването и подобряването на Уикипедия, разбиранията за избраните статии неминуемо се променят, а критериите към тях се завишават. Затова някои статии, които в миналото са отговаряли на изискванията за избрани, днес може би са примери за просто нелоши статии. Ако отдавна не е работено по някоя избрана в миналото статия, то по всяка вероятност тя продължава да отговаря на критериите за значимост и неутралност, но може съдържанието ѝ да не е вече толкова актуално и изчерпателно, а уеб-базираните ѝ източници да не съществуват, т.е. да не са проверими.

Други съществени обстоятелства, които могат да доведат до отстраняване на избрана статия са премахването на голямо количество текст, във връзка с установено нарушение на авторски права, и сериозни реорганизации по текста на тази и свързани с нея статии.

Тъй като обаче избраните статии веднъж вече са преминали „теста“ на общността и имат необходимите предпоставки, то трябва да се даде възможност за обсъждането и подобряването им преди да бъдат предложени за отстраняване. Преди да се пристъпи веднага към гласуване, това намерение трябва да се обяви в Шаблон:Текущи съобщения и на беседата на статията и да се посочат конкретните ѝ слабости. „Спасител“ може да се потърси и чрез страницата Уикипедия:Страници за спасяване.

Ако въпреки така дадения толеранс, не настъпи подобрение на статията, се пристъпва към гласуване, като процедурата, времетраенето и необходимото мнозинство са същите, както при номинацията на статии за избрани. Номинацията се обявява на страницата Уикипедия:Избрани статии/Предложения за отстраняване и на Шаблон:Текущи съобщения. Всеки редактор може да номинира за отстраняване дадена вече избрана статия.

В случай, че предложението за отстраняване се приеме:

 1. В таблицата Уикипедия:Избрани статии/График записът за тази статия се отбелязва в друг цвят и насреща повече не се поставят дати на показване.
 2. Статията се премахва от съответния тематичен раздел на страницата Уикипедия:Избрани статии.
 3. Шаблонът {{Избрана статия}} се маха от страницата.

Ако случаят не касае например нарушения на авторски права, предложението за отстраняване на избрана статия може да постъпи най-малко два месеца след гласуването ѝ за избрана. В случай, че предложението за отстраняване се отхвърли, следващо такова предложение може да се направи най-малко след два месеца.

Предложенията и фактическото отстраняване на статии от множеството на избраните трябва да се прилага и възприема само в светлината на подобряването на Уикипедия, а не като повод за конфликти между редакторите в общността.