Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:РШ, У:РЕШ, У:RFC

На тази страница се публикуват консенсусни решения на общността, взети след обсъждане и !⁠гласуване, които касаят оперативната дейност на редакторите в Уикипедия, а не основни политики на проекта.

Дискусиите се провеждат най-често на Уикипедия:Разговори, но също и на други беседи, като в последния случай е особено важно по-широката общност да е била подходящо осведомена за провежданата дискусия, например чрез съобщение на Шаблон:Текущи съобщения. От подобни дискусии се очаква да са продължили най-малко две седмици, а достигнатият в тях консенсус да е достатъчно ясен и непротиворечив, като, в частност, са взети предвид и отразени в решението всички основателни и разумни забележки. За разлика от решенията за политиката, които са приети по строго определена процедура след проведено гласуване – и съответно могат да бъдат отменени или съществено изменени само след повторно гласуване[1] – решенията, изброени на тази страница, винаги могат да бъдат предмет на нови обсъждания, които евентуално да ги изменят. До постигане на нов консенсус обаче, те остават де факто задължителни за всички редактори.

Хронологичен списък

редактиране
Моля, поставяйте по-новите решения отгоре. Не променяйте стари резюмета, тъй като те са част от името на раздела и съответна препратка в страницата.

2022-09 Изписване на собствени имена

Дискусия
Special:Permalink/11522876#Писатели
Решение
Приема се следното правило относно изписването на собствени имена, както и приоритета на правилата на книжовния български език като цяло:

1. В Уикипедия:Стил в уводните изречения се допълва (съществуващият текст е в сиво):

Не е приемливо да се води редакторска война по отношение на стилове.[a] Ако чрез дискусия не може да се определи какъв стил да се използва в статията, трябва да се остави стила, използван от първия значително допринесъл сътрудник. Ако дебатът по отношение на стила става безплоден, вижте дали пренаписването няма да реши проблема. Във всички случаи безспорен и най-висок приоритет имат правилата на книжовния български език, изложени в официалните правописни речници на Института за български език към БАН, както и в публикациите на служба „Езикови справки и консултации“ към института.

2. В Уикипедия:Стил#Удебеляване и курсив се добавя:

Курсив може да се използва за визуално открояване на собствени имена, включително като заместител на кавичките за имена на кирилица (едновременна употреба на курсив и кавички за един и същи текст е неправилна). Курсивът може да е особено полезен при собствени имена с некирилска графика, за които правописните правила предписват да не се използват кавички. Това се отнася преди всичко за латиницата, при която може да няма достатъчно визуално открояване от заобикалящия името текст. За други писмени системи трябва да се преценява по-внимателно дали употребата на курсив не би влошила четимостта и дали въобще би допринесла за по-добро визуално открояване на името.

Когато курсивен текст съвпада с препратка, с кода за курсив следва да се огради цялата препратка: ''[[Армагедон (филм)|Армагедон]]'', не [[Армагедон (филм)|''Армагедон'']].

3. В Уикипедия:Стил#Кавички се добавя:

Кавички може да се използват за собствени имена съгласно правописните правила на книжовния български език. В случаите, когато правописните правила предписват за собствени имена да не се използват кавички – например когато те са изписани с некирилска графика – може да се използва вместо тях курсив (за повече информация вижте #Удебеляване и курсив). Едновременна употреба на кавички и курсив за един и същи текст е неправилна.

Когато текст в кавички съвпада с препратка, с кавички следва да се огради цялата препратка: „[[Армагедон (филм)|Армагедон]]“, не [[Армагедон (филм)|„Армагедон“]].

2022-06 Отразяване на прозвища на личности

Дискусия
Special:Permalink/11430663#Прозвища в биографични статии
Решение
Приема се следното правило относно отразяването в Уикипедия на прозвищата на личности:
 1. За да имат място в статиите, прозвищата трябва да бъдат достатъчно често споменавани в благонадеждни източници.
 2. Добавяне в увода е допустимо само когато прозвищата са редовно споменавани в благонадеждни източници и са използвани от широки кръгове в обществото, а не само от отделни групи.
 3. В уводното изречение („популярен и като“, „известен най-вече като“ и т.н.) е допустимо добавянето единствено на трайно наложили се, изключително широко и безспорно разпознаваеми прозвища, които се използват постоянно и практически от всички благонадеждни източници за непосредствено назоваване на личностите. Такива най-често са различните творчески псевдоними, утвърдените в историографията и други научни дисциплини прозвища на исторически личности и т.н.
 4. Преценката дали прозвище да бъде указано в увода трябва да се извършва според „тежестта“ на употребата по смисъла на Уикипедия:Неутрална гледна точка. Рядко използвани или оспорвани прозвища биха получили неоправдано висока тежест, ако бъдат споменавани в уводите. Хвалебствени или обидни прозвища, дори да са често употребявани, и особено когато са използвани единствено от определени групи в обществото, а не масово, не бива да бъдат споменавани в увода, а споменаването им в текста на статиите трябва да става единствено в контекст, даващ достатъчно ясна представа за обхвата на употребата им (като минимум: указване от кои конкретни групи се използва въпросното прозвище).
 5. В биографиите на живи личности прозвищата, използвани за обекта на статия от трети лица (за разлика от собствените или възприети от самия обект за себе си), може да бъдат споменавани единствено след особено внимателна и критична преценка. Обидно или хвалебствено звучащи прозвища може да бъдат споменавани в текста на статията, но не и в увода, единствено ако са трайно наложени и използвани редовно в множество различни и независими едни от други благонадеждни източници, като приоритет трябва да се дава на сериозните научни източници. Неутрални прозвища може да бъдат споменавани и в увода, но при същите условия относно наложеността, честотата на употреба и разнообразието на благонадеждни източници.
 6. Прозвища, за които може да се посочи източник, но не са известни на достатъчно широка публика – например училищни прякори – не са енциклопедични и в общия случай не трябва да бъдат споменавани.
 7. Пренасочвания и препратки към статиите за личности от техни прозвища или имена, включващи прозвища, са уместни само в случаи, когато съответните прозвища са споменати в увода на статиите в съответствие с предходните правила.
Правилото е добавено в РПС:ПРОЗВИЩА. Препратка към правилото е добавена в У:БЖХ.

2022-06 Редни числителни за народни събрания

Дискусия
Special:Permalink/11430663#Народни събрания
Решение
Редните числителни, отнасящи се до народни събрания, се изписват в статиите по следния начин:
Обекти Заглавия В текст В инфокутии
народни събрания С римски цифри,* а началното изречение с думи:
XXVI обикновено народно събрание
Двадесет и шестото обикновено народно събрание е българско Народно събрание, което заседава в София от 15 декември 1945 до 28 септември 1946 г. (...)
VI велико народно събрание
Шестото велико народно събрание е българско Велико народно събрание, което заседава от 7 ноември 1946 г. до 21 октомври 1949 г. (...)
I народно събрание
Първото народно събрание е първият парламент на Народна република България. (...)

Забележки:

 1. „Народно събрание“ и „Обикновено народно събрание“ в имената се използват според първичните източници и историографията.
 2. Главни букви се използват съгласно препоръките на Института по български език към БАН.**
По усмотрение на редактора, като се спазват правилата на книжовния български език за изписване на редни числителни: с думи, с римски цифри, с арабски цифри с окончание*** или с арабски цифри с точка (недопустимо е използването на арабски цифри без окончание или точка, защото по този начин се изписват бройни числителни).

Забележки:

 1. Желателно е да се избягва произволно смесване на различни видове изписване. Смесеното използване на различни изписвания трябва да е оправдано от гледна точка стил и четимост на статията (например при изброяване на множество народни събрания може да е неподходящо всички редни числителни в тях да се изписват с думи).
 2. В списъци, както и въобще извън непосредствения текст на статията (например в надписи към илюстрации), следва да се използва само един вид изписване в цялата статия. Промяна на вече избрано за тези случаи вид изписване в съществуващи статии следва да се прави само след обсъждане и постигнат консенсус с останалите редактори.
 3. „Народно събрание“, „Обикновено народно събрание“ и „Велико народно събрание“ е допустимо да се съкращават съответно като НС, ОНС и ВНС. Това не променя правилото за използване на редните числителни, т.е. допустими са XXVI ОНС, Двадесет и шесто ОНС, 26-о ОНС и 26. ОНС (но не и 26 ОНС).
С римски цифри и съкращения (Народен представител в: VII ВНС   XXXVI НС   XXXVII НС   XXXVIII НС   XXXIX НС   XL НС   XLI НС)****
*) и пренасочване от името с арабски цифри
**) Как е правилно: 44-то народно събрание или 44-то Народно събрание?, С главна или малка буква се пише думата велико в името Седмо велико народно събрание?
***) правила: https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/tsifrite-ot-1-do-4/, https://www.balgarskiezik.eu/2-2017/VMurdarov_EZ-KULTURA.pdf
****) доколкото и когато е технически възможно за информация, изтегляна от Уикиданни
Решението е отразено в РПС:РЕДНИ.

2022-02 Редни числителни за училища

Дискусия
Special:Permalink/11314912#Училища
Решение
Редните числителни, отнасящи се до училища, се изписват в статиите по следния начин:
обекти заглавия в текст в инфокутии
училища с арабски цифри и окончание* (1-во средно училище „Пенчо Славейков“, 118-о средно училище „Акад. Людмил Стоянов“)** с арабски цифри и окончание или точка, но в рамките на една статия трябва да се използва само един от тези варианти, например:
 • 1-во средно училище „Пенчо Славейков“
 • 35-о средно училище „Добри Войников“
 • 118-о средно училище „Акад. Людмил Стоянов“

или

 • 1. средно училище „Пенчо Славейков“
 • 35. средно училище „Добри Войников“
 • 118. средно училище „Акад. Людмил Стоянов“
с арабски цифри и окончание (преподавал: 118-о училище)***
*) правила: https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/tsifrite-ot-1-do-4/, https://www.balgarskiezik.eu/2-2017/VMurdarov_EZ-KULTURA.pdf
**) и пренасочване от името само с арабски цифри, без окончание
***) доколкото и когато е технически възможно за информация, изтегляна от Уикиданни
Решението е отразено в РПС:РЕДНИ.

2022-02 Редни числителни за военни формирования

Дискусия
Special:Permalink/11291305#Военни формирования
Решение
Редните числителни, отнасящи се до военни формирования, се изписват в статиите по следния начин:
обекти заглавия в текст в инфокутии
военни формирования (общо) с арабски цифри с окончание (1-ва опълченска дружина)*
 • в изречения: с арабски цифри с окончание или с думи, включително смесено, с оглед по-добра четимост (Дванадесета, 22-ра и 28-а бригади са изпратени в подкрепа на седма)
 • в списъци, както и въобще извън изречения: с арабски цифри с точка, с арабски цифри с окочание или с думи, но в рамките на една статия трябва да се използва само един от тези варианти:
 1. 12. бригада
 2. 22. бригада
 3. 28. бригада
или
 1. 12-а бригада
 2. 22-ра бригада
 3. 28-а бригада
или
 1. Дванадесета бригада
 2. Двадесет и втора бригада
 3. Двадесет и осма бригада
с арабски цифри с окончание (командвал: 22-ра дивизия)**
военни формирования (римски легиони) с римски цифри (XII легион „Мълниеносен“) с римски цифри или с думи (натам настъпва Дванадесети легион) с римски (командвал: XII легион)**
*) правила: https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/tsifrite-ot-1-do-4/, https://www.balgarskiezik.eu/2-2017/VMurdarov_EZ-KULTURA.pdf
**) доколкото и когато е технически възможно за формирования, изтегляни от Уикиданни
Решението е отразено в РПС:РЕДНИ.

2022-01 Въвеждане на именно пространство „Чернова“ (Draft)

Дискусия
Special:Permalink/11282779#Предложение за именно пространство „Чернова“ (Draft)
Решение
С цел неопитните редактори да имат удобно място, където спокойно да се учат как да пишат нови статии:
 1. В българската Уикипедия се добавя именно пространство „Draft“.
 2. Българското име на именното пространство „Draft“ ще бъде: Чернова
 3. Българското име на именното пространство „Draft talk“ ще бъде: Чернова беседа
За повече информация: Уикипедия:Чернови.

2022-01 Редни числителни за личности, векове и хилядолетия

Дискусия
Special:Permalink/11291305#Личности, векове, хилядолетия
Решение
Редните числителни в имена на личности и за векове и хилядолетия се изписват в статиите по следния начин:
обекти заглавия в текст в инфокутии
монарси, папи и т.н. с римски цифри (Йоан XXIII) с римски цифри (при управлението на Карл V) с римски (предшестващ: Карл V)
векове с римски цифри (II век)* с римски цифри (от II век насам) с римски (роден: II век)**
хилядолетия с римски цифри (I хилядолетие)* с римски цифри (през I хилядолетие) или с думи (през първото хилядолетие) с римски (роден: I хилядолетие)**
*) и пренасочвания от заглавията с арабски цифри без окончания и без точка (2 век, 2 хилядолетие)
**) доколкото и когато е технически възможно за дати, изтегляни от Уикиданни
Решението е отразено в РПС:РЕДНИ.

2021-12 Полузащита на статии на тема „попфолк“

Дискусия
Special:Permalink/11229816#Полузащита на статиите за попфолк
Решение
С цел предотвратяване на честите неконструктивни редакции от нерегистрирани потребители всички енциклопедични статии на тема „попфолк“, включително създаваните в бъдеще, следва да бъдат полузащитени безсрочно.

2019-10 Бързо изтриване на статии от Уикипедия:Инкубатор

Дискусия
Special:Permalink/9649133#Бързо изтриване на статии от Уикипедия:Инкубатор
Решение
С цел по-ясни и експедитивни процедури в инкубатора:
 1. в У:БИСФ се добавя нова точка 15, със следния текст: статии в инкубатора, подлежащи на изтриване съгласно неговия регламент;
 2. предишната точка 15 става точка 16;
 3. одобрява се Регламент на инкубатора.

2018-10 Политика за домейна wikimedia.bg

Дискусия
Special:Permalink/8781748#Политика за домейна wikimedia.bg
Решение
 Приема се следната политика за използването на домейна wikimedia.bg:

Домейнът wikimedia.bg се ползва от българската общност в проектите на Фондация Уикимедия, като водещи принципи са прозрачността, равнопоставеността, справедливостта и целесъобразността.[wmbg 1] Спорните въпроси се решават с обсъждане от общността, а при нужда и с гласуване с мнозинство „А“ по правилата на българската Уикипедия, като се отчитат приносите във всички проекти на български, както и в Уикиданни, Общомедия и Метауики.

 1. Общността ще бъде в течение за какво се използва домейна (прозрачност), без да има потребители, които да се ползват със специални привилегии (равнопоставеност), освен доколкото се отчитат приносите за общото дело в проектите (справедливост), но като винаги бъде отчитан интересът на проектите на първо място (целесъобразност).

2018-02 Срок за дискусии при изтриване с обсъждане и гласуване

Дискусия
Special:Permalink/8399696#Предложение за гласуванията за изтриване
Решение
 Правят се следните промени по отношение на изтриването на страници:
 1. в У:ИСФ се добавя текст от типа „Срокът за гласуване се взема предвид само при броене на гласове, но до приключване и архивиране на обсъждането дискусията може да продължи.“;
 2. съобщението, което в момента гласи „Обсъждането ще приключи/е приключило...“, бива променено на „Срокът за подаване на гласове изтича/е изтекъл...“

2017-03 Придобиване и загубване на статута на патрульор

Дискусия
Special:Permalink/7804642#Малка корекция за патрульорите
Решение
Добавят се думите „и е автопатрул“ в края на първото изречение на т.2 от правилата придобиване и загубване на статута на патрульор (започващо с „Право да получи членство има...“).

2016-10 Бързо изтриване по администраторска преценка

Дискусия
Special:Permalink/7512479#Отново за бързото изтриване
Решение
Към изчерпателно изброените критерии за бързо изтриване се добавя следното:
15. освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с право на глас; администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница, ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ.

2015-12 Бързо изтриване на реклама и промо статии

Дискусия
Special:Permalink/7046402#Бързо изтриване на реклама и промо статии
Решение
Към изчерпателно изброените критерии за бързо изтриване се добавя следното:

2005-04 Премахване на лични нападки

Дискусия
Special:Permalink/220723#Предложение
Решение
Премахването на лична нападка от реплика не може да се прави от уикипедианеца, към когото тя е насочена. Ако се чувства нападнат, този уикипедианец може да помоли за преценка и съдействие някой друг, който да отстрани личната нападка.
 1. Малки промени в тези политики, които единствено прецизират текстовете, затвърждавайки заложения в тях дух, и особено с цел недопускане духът да бъде подменян чрез превратно тълкуване, може да бъдат одобрявани и само чрез обсъждане и консенсус. Пример за такава промяна е #2017-03 Придобиване и загубване на статута на патрульор. Всякакви по-съществени изменения обаче, особено такива, които променят духа на правилата, задължително трябва да бъдат подложени на гласуване по Уикипедия:Решения за политиката.

Вижте също

редактиране