Уикипедия:Тенис/Разрешение БФТ

На българскиРедактиране

-----Разрешение 2-----
От: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
До: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
Относно: Re: Re: Молба за разрешение
Дата: Понеделник, 2009, Октомври 5 10:39 EEST


Здравейте,
 
Разрешавам употребата на материали от интернет сайта на
Българска федерация по тенис при условията на Лиценза за
свободна документация на ГНУ.
 
С уважение,
Николай Пръвчев
-----Молба за допълнение на разрешението-----
От: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
До: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
Относно: Re: Re: Молба за разрешение
Дата: Понеделник, 2009, Октомври 5 10:36 EEST


Здравейте отново!

Притеснявам Ви отново във връзка с разрешението, което дадохте преди 2 години
за използване на материали от сайта на Българската федерация по тенис в
Уикипедия и сродните й проекти.

Като свободна енциклопедия Уикипедия и сродните й проекти държат много на
ясното боравене с различните лицензи за свободно разпространение на материали,
обект на нечие авторско право. По тази причина бих искал да ви помоля изрично
да упоменете, че предоставяте материали от сайта на БФТ при условията на Лиценза
за свободна документация на ГНУ (при които всеки ще има правото да използва и
осъвременява материалите, например като добавя нова информация, като въпреки
това БФТ винаги ще бъде оказвана като носител на авторските права - всички условия
на лиценза могат да бъдат прочетени на http://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:GFDL).

Наясно съм, че вече сте направили това в отговора си на молбата ми от юни 2007 г.,
но бих искал да Ви помоля да го заявите още веднъж в email, използвайки следния текст:

"Разрешавам употребата на материали от интернет сайта на Българската федерация
по тенис при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ."

Благодаря Ви предварително! И отново се извинявам за притеснението.

С уважение,
Драгомир Керанов
----- Разрешение 1 -----
От: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
До: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
Относно: Re: Молба за разрешение
Дата: Вторник, 2007, Юни 26 02:26:47 EEST
 

Здравейте,

Съжалявам, че не Ви отговорих по-рано, но известно време не бях в София.

Естествено нямаме нищо против да използвате информацията от нашия сайт в
Уикипедия.

Не съм сигурен доколко информацията в сайта ни ще Ви бъде полезна. До
два-три месеца планираме значителното му подобряване и след това може би ще
има повече материал, който да ползвате. Междувременно естествено можете да
взимате каквото Ви е нужно от настоящата версия.

Ако Ви трябва някаква друга литература за тениса (на книжни носители за
съжаление), пишете. Както и ако имате други въпроси естествено.

Поздрави,

Николай Пръвчев
БФТ
----- Молба за разрешение -----
От: "Dragomir Keranov" <keranov{{при}}gbg.bg>
До: <bft{{при}}bgtennis.bg>
Относно: Молба за разрешение
Дата: Петък, Юни 01, 2007 10:01 AMЗдравейте!

Казвам се Драгомир Керанов и съм съосновател на проект Тенис в българската
версия на интернет базираната енциклопедия Уикипедия.

Пиша ви с молба да използвам информация (картинки, снимки, текст и
схеми/таблици) от официалния сайт на българската федерация по тенис
(http://www.bgtennis.bg) при редакцията на статиите за тенис в
енциклопедията.

Уикипедия (http://bg.wikipedia.org) е свободна енциклопедия, която се
създава съвместно от хора от цял свят.

Можем да използваме материалите Ви, само ако сте съгласни да дадете
разрешение за неговата употреба при условията на Лиценза за свободна
документация на ГНУ. Това означава, че всеки ще има правото да го използва и
осъвременява, например, като добавя нова информация. Но, въпреки това,
винаги ще бъдете оказвани като носител на авторските права. Можете да
прочетете пълния текст на лиценза на адрес
http://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:GFDL.

Лицензът също изрично защитава авторите от това "да се смятат за отговорни
за промените, направени от други", като в същото време осигурява, че
авторите ще получат признание за работата си.

Ако сте съгласни, в раздела "Източници" ще запишем, че статията се основава
на Вашия материал и се използва с Ваше позволение.

Благодаря Ви предварително за отделеното време!

Поздрави!
Драгомир Керанов
-----Permission 2-----
From: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
To: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
Subject: Re: Re: Request for permission
Sent: Monday, 2009, October 5 10:39 EEST


Hello,
 
I grant the permission materials from the Bulgarian Tennis Federation website
to be used under the GNU Free Documentation License.
 
Yours,
Nikolai Pravchev
-----Request for clarification of the permission-----
From: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
To: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
Subject: Re: Re: Request for permission
Sent: Monday, 2009, October 5 10:36 EEST

Hello again!

I disturb you again in connection with the permission you gave two years ago -
about the use of materials from the Bulgarian Tennis Federation website in Wikipedia
and its sister projects.

As a free encyclopedia Wikipedia and its sister projects insist on clear handling
of the different licenses enabling free distribution and sharing of
copyrighted materials. That's why I'd like to ask you to explicitly declare that
you grant the permission BTF website materials to be used under the
GNU Free Documentation License (where everybody is given the right to
use and modify the work, for instance update it. And BTF will
always retain the copyright of its work and also retain the right to be attributed -
the full text of the license can be read at http://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:GFDL)

I am aware that you have done something similar answering my request from June 2007.
But I'd like to ask you to state it once again in an email using the following text:

"I grant the permission materials from the Bulgarian Tennis Federation website
to be used under the GNU Free Documentation License."

Thank you in advance! And once again, sorry for any inconvenience.


Yours,
Dragomir Keranov
----- Permission 1 -----
From: Nikolai Pravchev <npravchev{{при}}bgtennis.bg>
To: Dragomir Keranov <keranov{{при}}gbg.bg>
Subject: Re: Request for permission
Sent: Tuesday, 2007, June 26 02:26:47 EEST
 

Hello,

I am sorry I didn't answer your message earlier but I was not in Sofia
for some time.

Of course we don't have anything against using the information from our
site in Wikipedia.

I am not quite sure whether the information on the website would be 
useful to you. In two or three months we plan a considerable upgrade of
the website and there would probably be more materials you could use then.
In the meantime, of course, you can use anything you need from the current
website version.

You can write to me if you need some other literature about tennis
(only on paper unfortunately). And if you have some other questions,
of course.
 
Regards,
Nikolai Pravchev
BTF----- Request for permission -----
From: "Dragomir Keranov" <keranov{{при}}gbg.bg>
To: <bft{{при}}bgtennis.bg>
Sent: Friday, June 01, 2007 10:01 AM
Subject: Request for permission


Hello!

My name is Dragomir Keranov and I am one of the co-founders of
Project Tennis - part of the Bulgarian language version of Wikipedia,
the internet-based encyclopedia.

I am writing to ask for a permission to use information (images,
photos, text and charts/tables) from the official website of the
Bulgarian Tennis Federation (http://www.bgtennis.bg) when editing
encyclopedia articles with topics connected to tennis.

Wikipedia (http://bg.wikipedia.org) is a free encyclopedia, developed
by the joint efforts of people around the world.

We would be able to use your materials only if you agree to 
permit their usage under the terms of GNU Free Documentation License.
This means that everybody is given the right to use and update
the information, for instance add new one. You may read
the full text of the license from:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:GFDL.

The license also explicitly protects the authors from considering
themselves responsible of the changes made by others, ensuring
in the same time that all authors will be credited for their work.

If you agree, in section "Sources" we will write that the respective 
article is based on your material and used with your permission.

Thank you in advance for your time!

Regards!
Dragomir Keranov