Регулярни изрази за поправяне на правописни грешки за RegExTypoFix (Regular Expression Typographical error Fixer или RETF).

ОписаниеРедактиране

Добавят се само основите на думите, като се внимава да не е съществуваща дума.

УпотребаРедактиране

Добавяне/Промяна на правописни грешкиРедактиране

<!-- Моля, добавяйте новите предложения тук -->
* Ер малък (ь) след гласна да се замени с И кратко (й) и обратното

* Сегашно деятелно причастие, свършващо на "-ещ" и "-ящ" понякога е с "ш".
<!-- Причастията са стотици, а при доста от тях ще има нежелано припокриване с глаголи от 2-ро лице ед. ч. сег. вр. (главно от цитати) – напр. можеш и можещ... Някакви ориентировъчни примери? --> За да няма реални комбинации да търси само „е/я+ш+а/и/о“, но полуавтоматично, че може да има и други съществуващи думи.

* и по-трудното ''за това/затова''.

* сърбск(а,и,о) -> сръбск(а,и,о) (х32)
* върку -> върху (х6)
* по- и най- имат много грешни изписвания по принцип, с различни видове тире с интервал отпред и/или отзад или без тире, и докато „по“ се ползва и като предлог, „най“ без тире е само в художествени текстове

Списък на правописните грешкиРедактиране

Цифри, дати и символиРедактиране

<Typo word="0-9 лв./щ.д." find="(\d)(лв|щ\.д)\." replace="$1 $2." />
<Typo word="0-9/скоби г." find="(\d{1,4}(?:\]\])?)г(?:од)?\." replace="$1 г." />
<Typo word="1-ви януари → 1 януари" find="(\d)(?:[-–—]?[вртм]?и|\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>[-–—]?[вртм]?и\<\/[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)[  ]+([Яя]нуари|[Фф]евруари|[Мм]а(?:рт|й)|[Аа]прил|[Юю][нл]и|[Аа]вгуст|[Сс]ептември|[Оо]ктомври|[Нн]оември|[Дд]екември)\b" replace="$1 $2" /> <!-- без числителни редни за дни от месеца -->
<Typo word="01-09 януари → 1-9 януари" find="\b0?([1-9])[  ]+([Яя]нуари|[Фф]евруари|[Мм]а(?:рт|й)|[Аа]прил|[Юю][нл]и|[Аа]вгуст|[Сс]ептември|[Оо]ктомври|[Нн]оември|[Дд]екември)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="1 Януари → 1 януари" find="(\d)[  ]+(Януари|Февруари|Ма(?:рт|й)|Април|Ю[нл]и|Август|Септември|Октомври|Ноември|Декември)\b" replace="$1 {{subst:lc:$2}}" />

Числителни редни, мъжколични и други числителни бройниРедактиране

<!-- Числителни редни -->
<Typo word="1-ви" find="((?:\b1|[02-9]1)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-в$2" />
<Typo word="1-вият" find="((?:\b1|[02-9]1)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ви$2" />
<Typo word="2-ри" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-р$2" />
<Typo word="2-рият" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ри$2" />
<Typo word="3, 4-ти" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-т$2" />
<Typo word="3, 4-тият" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-ти$2" />
<Typo word="5, 6, 9-и" find="((?:\b[569]|[02-9][569])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="7, 8-и" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])м(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="7, 8-ата/ото" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|о)\b" replace="$1-$2т$2" />
<Typo word="5, 6, 7, 8 ... 20, 25—30 ... 95—99, 200/300-ият" find="((?:(?:\b|0)[5-9]|1\d|[2-9][05-9]|[23]00)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ят?)\b" replace="$1-и$2" />
<Typo word="10—20, 30 до 90-и" find="((?:1\d|[2-9]0)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите|ина|ината)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тен" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните|ина|ината)\b" replace="$1-т$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тната/тното" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])[ао]?т(а|о)\b" replace="$1-тн$2т$2" />
<Typo word="100, 400 до 900-тният" find="([14-9]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])и?(ят?)\b" replace="$1-тни$2" />
<Typo word="200, 300-и" find="([23]00(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])т(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="1000 до 9000-ен" find="(\d *000(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])д(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1-$2" />
<!-- Мъжколични числителни форми -->
<Typo word="2-ма" find="((?:\b2|[02-9]2)(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])в?а(ма|мата)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="3, 4-ма" find="((?:\b[34]|[02-9][34])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])р?и(ма|мата)\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="5, 6, 9, 10—20, 30-има" find="((?:\b[569]|1\d|[2-9]0|[02-9][569])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:ти)?(ма|мата)\b" replace="$1-и$2" />
<Typo word="7, 8-ина" find="((?:\b[78]|[02-9][78])(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:ми)?(на|ната)\b" replace="$1-и$2" />
<!-- Други числителни бройни -->
<Typo word="00 до 90-те" find="(\d0(?:\<[Ss][Uu][Pp][^>]*\>)?)(?:(?<=\>)[-–—]?|[-–—])(?:тт)?е\b" replace="$1-те" />

АРедактиране

<Typo word="Австро-Унгар" find="\b(А|а)встр?о-?(У|у)нгар(ия|ски(?:ят?|те)?|ска(?:та)?|ско(?:то)?)\b" replace="$1встро-$2нгар$3" />
<Typo word="азиат" find="\b(А|а)зият(ец|ецът|еца|ци|ците)\b" replace="$1зиат$2" />
<Typo word="азиатски" find="\b(А|а)зият[сц]к(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зиатск$2" />
<Typo word="акведукт" find="\b(А|а)квадукт([а-я]*)\b" replace="$1кведукт$2" />
<Typo word="акостира" find="\b(А|а)кустира([а-я]*)\b" replace="$1костира$2" />
<Typo word="активността/античността" find="\b(А|а)(ктив|нтич)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="анимации" find="\b(А|а)нимаций(те)?\b" replace="$1нимации$2" />
<Typo word="анцуг" find="\b(А|а)нцунг\b" replace="$1нцуг" />
<Typo word="аперитив" find="\b(А|а)ператив(а|ът|и|ите)\b" replace="$1перитив$2" />
<Typo word="апсид" find="\b(А|а)бсид([а-я]+)\b" replace="$1псид$2" />
<Typo word="артефакт" find="\b(А|а)ртифакт([а-я]*)\b" replace="$1ртефакт$2" />
<Typo word="археологически" find="\b(А|а)рхи[ео]логическ(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1рхеологическ$2" />
<Typo word="асоциир...." find="\b(А|а)социр" replace="$1социир" />
<Typo word="афроамерикан..." find="\b([Аа]фро)[  ]*[—–-][  ]*[Аа]мерикан(ец(?:ът|а)?|ци(?:те)?|к(?:а(?:та)?|и(?:те)?)|че(?:та(?:та)?|то)?|ск(?:и(?:ят?|те)?|а(?:та)?|о(?:то)?))\b" replace="$1американ$2" />

БРедактиране

<Typo word="батальон" find="\b(Б|б)атал[ий]он([а-я]*)\b" replace="$1атальон$2" />
<Typo word="батерии" find="\b(Б|б)атерий(те)?\b" replace="$1атерии$2" />
<Typo word="бедността/безкрайността" find="\b(Б|б)(ед|езкрай)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="безпокоя" find="(Б|б)езспоко([а-я]+)\b" replace="$1езпоко$2" />
<Typo word="безразсъд" find="\b(Б|б)езрасъд([а-я]+)\b" replace="$1езразсъд$2" />
<Typo word="безсмислен" find="\b(Б|б)езмислен([а-я]+)\b" replace="$1езсмислен$2" />
<Typo word="безспорен" find="\b(Б|б)еспор([а-я]+)\b" replace="$1езспор$2" />
<Typo word="биенале" find="\b(Б|б)ианале\b" replace="$1иенале" />
<!-- Typo word="беларус" find="\b(Б|б)елорус(ка|ката|кo|кото|ки|кият?|ките)?\b" replace="$1еларус$2" /> изключено заради някакво противоречие в [[Беседа:Белоруска_съветска_социалистическа_република]] -->
<Typo word="близостта/болестта" find="\b(Б|б)(лизо|оле)ста\b" replace="$1$2стта" />
<Typo word="богатств" find="\b(Б|б)огаств([а-я]+)\b" replace="$1огатств$2" />
<Typo word="бомбардир" find="\b((?:Б|б)омба)н(дир(?:а|овк|овъч)[а-я]*)\b" replace="$1р$2" />
<Typo word="бомбардировъч" find="\b(Б|б)омбардировач(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1омбардировъч$2" />
<Typo word="братств" find="\b(Б|б)радств(о|ото|а|ата)\b" replace="$1ратств$2" />
<Typo word="бременност" find="\b(Б|б)ременост([а-я]*)\b" replace="$1ременност$2" />
<Typo word="бременността" find="\b(Б|б)ременноста\b" replace="$1ременността" />

ВРедактиране

<Typo word="в зависимост/сравнение" find="\b(В|в)(зависимост|сравнение)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="важност/възможност" find="\b(В|в)(аж|ъзмож)нос\b" replace="$1$2ност" />
<Typo word="вариант" find="\b(В|в)ариянт([а-я]*)\b" replace="$1ариант$2" />
<Typo word="Венецуела" find="\b(В|в)енесуел([а-я]+)\b" replace="$1енецуел$2" />
<Typo word="верността/вероятността" find="\b(В|в)[ея](р|роят)ностт?а\b" replace="$1е$2ността" />
<Typo word="вертолет" find="\b(В|в)ъртолет([а-я]*)\b" replace="$1ертолет$2" />
<Typo word="вестник" find="\b(В|в)есник\b" replace="$1естник" />
<Typo word="ветеринар" find="\b(В|в)етиринар([а-я]*)\b" replace="$1етеринар$2" />
<Typo word="веществ" find="\b(В|в)ешеств([а-я]+)\b" replace="$1еществ$2" />
<Typo word="взаимноизгод" find="\b(В|в)за[ий]мно ?изгод([а-я]+)\b" replace="$1заимноизгод$2" />
<Typo word="взаимодейств" find="\b(В|в)за[ий]моде[ий]ств([а-я]+)\b" replace="$1заимодейств$2" />
<Typo word="взаимоотношен" find="\b(В|в)за[ий]моо?тношен([а-я]+)\b" replace="$1заимоотношен$2" />
<Typo word="видимостта/влажността/властта" find="\b(В|в)(идимо|лажно|ла)ста\b" replace="$1$2стта" />
<Typo word="влия" find="\b(В|в)лиа(е|(?:н|т|я)[а-я]+)\b" replace="$1лия$2" />
<Typo word="водосбор" find="\b(В|в)одосбир" replace="$1одосбор" />
<Typo word="военачални" find="\b(В|в)оеноначални([а-я]+)\b" replace="$1оеначални$2" />
<Typo word="военен" find="\b(В|в)оеннен\b" replace="$1оенен$2" />
<Typo word="военновъздуш" find="\b(В|в)оенн?о-?въздуш(ен|на|ната|но|ното|ни|ните|ният?)\b" replace="$1оенновъздуш$2" />
<Typo word="военноисторическ/военноморски" find="\b(В|в)оенн?о-?(историческ|морск)(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1оенно$2$3" />
<Typo word="военнопленни" find="\b(В|в)оенн?опленн?и([а-я]*)\b" replace="$1оеннопленни$2" />
<Typo word="военнопрестъпни" find="\b(В|в)оенопрестъпни([а-я]*)\b" replace="$1оеннопрестъпни$2" />
<Typo word="военнослужещ" find="\b(В|в)оенослужещ([а-я]*)\b" replace="$1оеннослужещ$2" />
<Typo word="войвод" find="\b(В|в)оевод([а-я]*)\b" replace="$1ойвод$2" />
<Typo word="впечатл" find="\b(В|в)печетл([а-я]*)\b" replace="$1печатл$2" />
<Typo word="впоследствие/впрочем/вследствие" find="\b(В|в) +(последствие|прочем|следствие)\b" replace="$1$2" />
<Typo word="временн" find="\b(В|в)ремен(о|и)\b" replace="$1ременн$2" />
<Typo word="всеки" find="\b(секи|сички|сякакъв)\b" replace="в$1" />
<Typo word="всъщност" find="\b(В|в)същост\b" replace="$1същност" />
<Typo word="всякакъв" find="\b(В|в)секак(ъв|(?:ва|во|ви)[а-я]*)\b" replace="$1сякак$2" />
<Typo word="възвръща" find="(В|в)[аъ]звр[аъ]ща([а-я]*)\b" replace="$1ъзвръща$2" />
<Typo word="възприеман" find="\b(В|в)ъприеман\b" replace="$1ъзприеман" />
<Typo word="възраст" find="\b(В|в)ъзр[аъ]ст?(ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)\b" replace="$1ъзраст$2" />
<Typo word="възрастта/външността/вътрешността" find="\b(В|в)ъ(зра|ншно|трешно)ста\b" replace="$1ъ$2стта" />
<Typo word="възстанов" find="\b(В|в)ъзтанов([а-я]+)\b" replace="$1ъзстанов$2" />
<Typo word="външнотърговск" find="\b(В|в)ъншно-т[аъ]рговск(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1ъншнотърговск$2" />
<Typo word="въоръж" find="\b(В|в)ъораж((?:ен|а)[а-я]*)\b" replace="$1ъоръж$2" />
<Typo word="въплъщ" find="\b(В|в)ъплащ((?:ен|а)[а-я]*)\b" replace="$1ъплъщ$2" />
<Typo word="(не)вярн" find="\b([Нн]е)?верн(а|ата|о|ото)\b" replace="$1вярн$3" /> <!-- само с малка буква; има италиански фамилии и македонски селища с думите Верна и Верно -->

ГРедактиране

<Typo word="географск" find="\b(Г|г)еогравск(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1еографск$2" />
<Typo word="героите" find="\b(Г|г)еройте\b" replace="$1ероите" />
<Typo word="гласност" find="\b(Г|г)ласт?ност?" replace="$1ласност" />
<Typo word="гласността" find="\b(Г|г)ласт?ностт?а\b" replace="$1ласността" />
<Typo word="говорещ" find="\b([Аа]нгл(?:ийск)?о|[Нн]емско|[Фф]ренско|[Ии]спан(?:ск)?о|[Ии]талиан(?:ск)?о|[Пп]олско|[Пп]ортугал(?:ск)?о|[Рр]уско|[Лл]атин(?:ск)?о)?(Г|г)оворящ([а-я]*)\b" replace="$1$2оворещ$3" />
<Typo word="големи" find="\b(Г|г)олями(те)?\b" replace="$1олеми$2" />
<Typo word="гордостта/готовността" find="\b(Г|г)о(рдо|товно)ста\b" replace="$1о$2стта" />
<Typo word="гюле" find="\b(Г|г)юлле\b" replace="$1юле" />

ДРедактиране

<Typo word="д...айсет" find="\b(Д|д)(ва|вана)айсе\b" replace="$1$2айсет" />
<Typo word="д...айсетте" find="\b(Д|д)(ва|вана)айсете\b" replace="$1$2айсетте" />
<Typo word="д...десетте" find="\b(Д|д)(ва|вана|евет?)десете\b" replace="$1$2десетте" />
<Typo word="дванайсет/двайсет/деветнайсет" find="\b(Д|д)(вана|ва|еветна)йст" replace="$1$2йсет" />
<Typo word="двойствен" find="\b(Д|д)войнствен(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1войствен$2" />
<Typo word="двустранн" find="\b(Д|д)вустраннн" replace="$1вустранн" />
<Typo word="деветдесет" find="\b(Д|д)еведесет([а-я]*)\b" replace="$1еветдесет" />
<Typo word="деветдесетте" find="\b(Д|д)еведесет?те\b" replace="$1еветдесетте" />
<Typo word="деветка/десетка" find="\b(Д|д)(ев|ес)ятк(а|ата|и|ите)\b" replace="$1$2етк$3" />
<Typo word="деветте/десетте" find="\b(Д|д)(ев|ес)ете\b" replace="$1$2етте" />
<Typo word="дейност" find="\b(Д|д)ейностт(и|ите|ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)\b" replace="$1ейност$2" />
<Typo word="дейността/действителността" find="\b(Д|д)ей(ствител)?носта\b" replace="$1ей$2ността" />
<Typo word="дейността" find="\b(Д|д)ейносттта\b" replace="$1ейността" />
<Typo word="декември" find="\b(Д|д)екевм?ри" replace="$1екември" />
<Typo word="денивелация" find="\b(Д|д)енивилация" replace="$1енивелация" />
<Typo word="десетилети" find="\b(Д|д)ес[еи]т[еи]лети(е|ето|я|ята)\b" replace="$1есетилети$2" />
<Typo word="детск" find="\b(Д|д)ецк(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1етск$2" />
<Typo word="дивизии" find="\b(Д|д)[еи]визи[ий](те)?\b" replace="$1ивизии$2" />
<Typo word="дивизия" find="\b(Д|д)евизия(та)?\b" replace="$1ивизия$2" />
<Typo word="диригентств" find="\b(Д|д)иригенств" replace="$1иригентств" />
<Typo word="дисертация" find="\b(Д|д)есертация(та)?" replace="$1исертация$2" />
<Typo word="дисидент" find="\b(Д|д)есидент(а|ът|ка|ката|ти|тите|)\b" replace="$1исидент$2" />
<Typo word="длъжност" find="\b(Д|д)лъжнос\b" replace="$1лъжност" />
<Typo word="длъжността/доходността/древността" find="\b(Д|д)(лъж|оходно|рев)носта\b" replace="$1$2ността" />
<Typo word="докато" find="\b(Д|д)акато\b" replace="$1окато" />
<Typo word="докрай" find="\b(?<![Оо]т +край +)(Д|д)о край\b" replace="$1окрай" />
<Typo word="до момента" find="\b(Д|д)омомента\b" replace="$1о момента" />
<Typo word="допреди/дотук/доколко..." find="\b(Д|д)о +(преди|(?<![Оо]т тогава до )сега|там|тогава|тук|(?:кога|колко|(?:ня)?къде)(?:то)?)\b" replace="$1о$2" />
<Typo word="дузин" find="\b(Д|д)озин(а|ата|и|ите)\b" replace="$1узин$2" />
<Typo word="дърв" find="\b(Д|д)ръв(а|ата|о|ото|ета|етата|ес?н(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?)\b" replace="$1ърв$2" />
<Typo word="дървес" find="\b(Д|д)ървест(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)\b" replace="$1ървес$2" />
<Typo word="държавн" find="\b(Д|д)ържаван(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1ържавн$2" />
<Typo word="дъщер" find="\b(Д|д)ъшер(я|ята|и|ите|на|ната|но|ното|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ъщер$2" />

ЕРедактиране

<Typo word="едини..." find="\b(Е|е)дени(ч(?:ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)|ц(?:а|ата|и|ите))\b" replace="$1дини$2" />
<Typo word="единайсет" find="\b(Е|е)динайст" replace="$1динайсет" />
<Typo word="единствен" find="\b(Е|е)динственн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?\b" replace="$1динствен$2" />
<Typo word="едноимен" find="\b([Ее]дноимен)ен\b" replace="$1" /> <!-- виж https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕН и https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕНЕН -->
<Typo word="едноим-на/но/ни" find="\b([Ее]дноим)енн?(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1н$2" /> <!-- виж https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕН и https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ЕДНОИМЕНЕН -->
<Typo word="екземпляр" find="\b(Е|е)к?земп?л?яр(а|ът|и|ите|ен|на|ната|но|ното|ният?|ните)" replace="$1кземпляр$2" />
<Typo word="езерото" find="\b(Е|е)зерота\b" replace="$1зерото" />
<Typo word="елимин" find="\b(Е|е)лемин([а-я]*)\b" replace="$1лимин$2" />
<Typo word="еничар" find="\b(Е|е)ничер([а-я]*)\b" replace="$1ничар$2" />
<Typo word="есента" find="\b(Е|е)сентта\b" replace="$1сента" />

ЖРедактиране

<Typo word="живели" find="\b(Ж|ж)ивяли(те)?\b" replace="$1ивели$2" />
<Typo word="живопис" find="\b(Ж|ж)ивопист(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните|та)\b" replace="$1ивопис$2" />
<Typo word="жп" find="\b(Ж|ж)\.(П|п)\.\b" replace="$1$2" />

ЗРедактиране

<Typo word="за" find="\b(З|з)аа\b" replace="$1а" />
<Typo word="зависимостта/заетостта/законността" find="\b(З|з)а(висимо|ето|конно)ста\b" replace="$1а$2стта" />
<Typo word="завладени" find="\b(З|з)авладяни(те)?\b" replace="$1авладени$2" />
<Typo word="завършва" find="\b(З|з)авъшва" replace="$1авършва" />
<Typo word="заимства" find="\bвзаимства([а-я]*)\b" replace="заимства$1" />
<Typo word="заимства v2" find="\bВзаимства([а-я]*)\b" replace="Заимства$1" />
<Typo word="заинтересован" find="\b(З|з)аинтересуван(а|ата|о|ото|ият?|ите)\b" replace="$1аинтересован$2" />
<Typo word="закупува" find="\b(З|з)акопува([а-я]*)\b" replace="$1акупува$2" />
<Typo word="залавя" find="\b(З|з)аловява([а-я]*)\b" replace="$1алавя$2" />
<Typo word="заместни" find="\b(З|з)амесни(к|ка|кът|чка|чката|ци|ците)\b" replace="$1аместни$2" />
<Typo word="заради" find="\b(З|з)адари\b" replace="$1аради" />
<Typo word="защитав" find="\b(З|з)ащищав([а-я]*)\b" replace="$1ащитав$2" />
<Typo word="Зеланд" find="\b(З|з)енланд(ия|ски(?:ят?|ите)?|ска(?:та)?|ско(?:то)?)\b" replace="$1еланд$2" />

ИРедактиране

<Typo word="избраник" find="\b(И|и)збранни(к|кът|ка|ца|цата|ци|ците)\b" replace="$1збрани$2" />
<Typo word="(не)извест" find="\b([Нн]е)?(И|и)звес(ен|на|но|ни)" replace="$1$2звест$3" />
<Typo word="(не)известността" find="\b([Нн]е)?(И|и)звестноста\b" replace="$1$2звестността" />
<Typo word="идентичността" find="\b(И|и)дентичноста\b" replace="$1дентичността" />
<Typo word="изгнани" find="\b(И|и)згнанни(к|кът|ка|ца|цата|ци|ците)\b" replace="$1згнани$2" />
<Typo word="издръжлив" find="\b(И|и)здържлив(а|ата|о|ото|и|ият?|ите|ост)?\b" replace="$1здръжлив$2" />
<Typo word="издръжливостта" find="\b(И|и)здържливоста\b" replace="$1здръжливостта" />
<Typo word="изконн" find="\b(И|и)сконн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зконн$2" />
<Typo word="изкуств" find="\b(И|и)скуств(а|ата|о|ото|ен(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)?)\b" replace="$1зкуств$2" />
<Typo word="излети" find="\b(И|и)зляти\b" replace="$1злети" />
<Typo word="използва" find="\b(И|и)[зс]п(?:ол|озл?|олзу)(ва[а-я]*)\b" replace="$1зполз$2" />
<Typo word="израснал" find="\b(И|и)зрастнал(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1зраснал$2" />
<Typo word="израства" find="\b(И|и)израсва\b" replace="$1зраства" />
<Typo word="изслед" find="\b(И|и)[зс]лед((?:ва|ов)[а-я]*)\b" replace="$1зслед$2" />
<Typo word="изстиск/изстрел" find="\b(И|и)[зс]т((?:иск|рел)[а-я]*)\b" replace="$1зст$2" />
<Typo word="изток/източник" find="\b(И|и)сто(к|ка|кът|чна|чната|чен|чният?|чни(?:к|ка|кът|ци|ците)?)\b" replace="$1зто$2" />
<Typo word="изтреб" find="\b(И|и)зстреб([а-я]*)\b" replace="$1зтреб$2" />
<Typo word="именно" find="\b(И|и)мено(то)?\b" replace="$1менно$2" />
<Typo word="именува" find="\b(И|и)менова" replace="$1менува" />
<Typo word="император" find="\b(И|и)мератор" replace="$1мператор" />
<Typo word="индиан" find="\b(И|и)ндиян(ск(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)|ец(?:а|ът)?|ци(?:те)?|ка(?:та)?|че(?:то)?)\b" replace="$1ндиан$2" />
<Typo word="инженер" find="\b(И|и)нжинер([а-я]*)\b" replace="$1нженер$2" />
<Typo word="иници(атив/ир)" find="\b(И|и)нци((?:атив|ир)[а-я]*)\b" replace="$1ници$2" />
<Typo word="интелигентност" find="\b(И|и)нтелегент([а-я]+)" replace="$1нтелигент$2" />
<Typo word="интерпрет(ац/ир)" find="\b(И|и)нтрепрет((?:ац|ир)[а-я]+)" replace="$1нтерпрет$2" />
<Typo word="искрена" find="\b(И|и)скренн(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1скрен$2" />
<Typo word="искреността" find="\b(И|и)скренн?остт?а\b" replace="$1скреността" />
<Typo word="истинност" find="\b(И|и)стиност(а|та)?\b" replace="$1стинност$2" />
<Typo word="истинността" find="\b(И|и)стинноста\b" replace="$1стинността" />
<Typo word="италиан" find="\b(И|и)тали?ян(ск(?:а|ата|о|ото|и|ият?|ите)|ец(?:а|ът)?|ци(?:те)?|ка(?:та)?|че(?:то)?)\b" replace="$1талиан$2" />

ЙРедактиране

КРедактиране

<Typo word="кармелит" find="\b(К|к)армилит" replace="$1армелит" />
<Typo word="катастроф" find="\b(К|к)атостроф" replace="$1атастроф" />
<Typo word="кафяв" find="\b(К|к)афев(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)?\b" replace="$1афяв" />
<Typo word="класификация" find="\b(К|к)лассификация" replace="$1ласификация" />
<Typo word="кметство" find="\b(К|к)метсв(о|ото|а|ата)\b" replace="$1метств$2" />
<Typo word="книжовността" find="\b(К|к)нижовноста\b" replace="$1нижовността" />
<Typo word="коефициент" find="\b(К|к)оефицент" replace="$1оефициент" />
<Typo word="колонии" find="\b(К|к)олоний(те)?\b" replace="$1олонии$2" />
<Typo word="комерсиал" find="\b(К|к)омерсиял" replace="$1омерсиал" />
<Typo word="компилации" find="\b(К|к)омпилаций(те)?\b" replace="$1омпилации$2" />
<Typo word="компромат" find="\b(К|к)онпромат(а|ът|и|ите)?\b" replace="$1омпромат$2" />
<Typo word="компрометира" find="\b(К|к)о[мн]промен?тира" replace="$1омпрометира" />
<Typo word="компютризаци" find="\b(К|к)омпютъризаци(я|и)" replace="$1омпютризаци$2" />
<Typo word="комунизма" find="\b(К|к)омунизъм(а|ът)\b" replace="$1омунизм$2" />
<Typo word="комфорт" find="\b(К|к)онфорт(ен|на|но|ни)" replace="$1омфорт$2" />
<Typo word="конвейер" find="\b(К|к)онве[ий]р" replace="$1онвейер" />
<Typo word="конкурентоспособ" find="\b(К|к)онкурентноспособ(ен|на|но|ни)" replace="$1онкурентоспособ$2" />
<Typo word="конференции" find="\b(К|к)онференций(те)?\b" replace="$1онференции$2" />
<Typo word="координ" find="\b(К|к)ордин(ат|ац|ир)" replace="$1оордин$2" />
<Typo word="копродукци" find="\b(К|к)оопродукци(я|и)" replace="$1опродукци$2" />
<Typo word="коригир" find="\b(К|к)орегир" replace="$1оригир" />
<Typo word="която" find="\b(К|к)оята\b" replace="$1оято" />
<Typo word="края" find="\b(К|к)аря\b" replace="$1рая" />
<Typo word="кренвирш" find="\b(К|к)ре[мн]в(?:ир|ри)ш" replace="$1ренвирш" />
<Typo word="крепостта" find="\b(К|к)репоста\b" replace="$1репостта" />
<Typo word="кумулатив" find="\b(К|к)[оу]м[оу]латив(ен|на|но|ни)" replace="$1умулатив$2" />
<Typo word="където" find="\b(К|к)адето\b" replace="$1ъдето" />

ЛРедактиране

<Typo word="лайстн" find="\b(Л|л)айсн(а|и)" replace="$1айст$2" />
<Typo word="латиноамерикан" find="\b(Л|л)атино-американ(ск|ец|ци|ка|че)" replace="$1атиноамерикан$2" />
<Typo word="лауреат" find="\b(Л|л)ауреят" replace="$1ауреат" />
<Typo word="левкеми" find="\b(Л|л)евкими(я|ен|йн)" replace="$1евкеми$2" />
<Typo word="(не)легитим" find="\b([Нн]е)?(Л|л)игитим(ен|на|но|ни)" replace="$1$2егитим$3" />
<Typo word="леност" find="\b(Л|л)енност(та|и|ите)?\b" replace="$1еност$2" />
<Typo word="линии" find="\b(Л|л)иний(те)?\b" replace="$1инии$2" />
<Typo word="личността/лудостта" find="\b(Л|л)(ично|удо)ста\b" replace="$1$2стта" />

МРедактиране

<Typo word="материал" find="\b(М|м)атериял" replace="$1атериал" />
<Typo word="материи" find="\b(М|м)атерий(те)?\b" replace="$1атерии$2" />
<Typo word="медицин" find="\b(М|м)едецин(а|ск)" replace="$1едицин$2" />
<Typo word="между" find="\b([Ии]з|[Пп]о)?(М|м)(?:ужд|едж)у\b" replace="$1$2ежду" />
<Typo word="местност" find="\b(М|м)ест?ност?\b" replace="$1естност" />
<Typo word="минисериал" find="\b(М|м)ини-сериал" replace="$1инисериал" />
<Typo word="министерств" find="\b(М|м)инистреств(о|ото|а|ата)\b" replace="$1инистерств$2" />
<Typo word="мигновен" find="\b(М|м)игновенн" replace="$1игновен" />
<Typo word="милиард" find="\b(М|м)или?ярд" replace="$1илиард" />
<Typo word="младостта/местността" find="\b(М|м)(лад|естн)оста\b" replace="$1$2остта" />
<Typo word="мошени" find="\b(М|м)ошенни(к|ц)" replace="$1ошени$2" />
<Typo word="(по)мощта" find="\b([Пп]о)?(М|м)ощ(?:а|тта)\b" replace="$1$2ощта" />
<Typo word="мръсоти" find="\b(М|м)ърсоти(я|и)" replace="$1ръсоти$2" />
<Typo word="мюзикъли/мюзикъла" find="\b(М|м)юзикл(и(?:те)?|а)\b" replace="$1юзикъл$2" />
<Typo word="мюсюлмани" find="\b(М|м)юс[оу]лман(и|ск)" replace="$1юсюлман$2" />

НРедактиране

<Typo word="на" find="\b(Н|н)аа\b" replace="$1а" />
<Typo word="навсякъде" find="\b(Н|н)а +всякъде\b" replace="$1авсякъде" />
<Typo word="надделява" find="\b(Н|н)аделява" replace="$1адделява" />
<Typo word="наименование" find="\b(Н|н)аименувани(е|ето|ята)\b" replace="$1аименовани$2" />
<Typo word="наименува" find="\b(Н|н)аименова(?!ни(?:е|ето|я|ята)\b)" replace="$1аименува" /> <!-- ВНИМАНИЕ: в „наименува“ и „наименован“ умишлено не е включен случаят с „наименования“ (съществително, мн. число, нечленувано) и „наименувания“ (прилагателно, м.р., ед.ч., непълен член). Няма как да се определи правилното значение с рег. израз. Това зависи изцяло от контекста -->
<Typo word="наместничество" find="\b(Н|н)амесничеств(о|а)" replace="$1аместничеств$2" />
<Typo word="на път" find="\b(Н|н)апът(?!(?: (?:(?:с(?:[аи]|ъм|[мт]е)|е)(?: бил[аио]?)?|бях(?:а|ме|те)?|бе(?:ше)?|бил[аио]?))? да )\b" replace="$1а път" />
<Typo word="напът да" find="\b(Н|н)а път(?=(?: (?:(?:с(?:[аи]|ъм|[мт]е)|е)(?: бил[аио]?)?|бях(?:а|ме|те)?|бе(?:ше)?|бил[аио]?))? да )" replace="$1апът" />
<Typo word="например/напролет" find="\b(Н|н)а +(пример|пролет)\b" replace="$1а$2" />
<Typo word="нататък" find="\b(Н|н)ататъка\b" replace="$1ататък" />
<Typo word="научно-техническ" find="\b(Н|н)аучнотехническ" replace="$1аучно-техническ" />
<Typo word="научноизследователск" find="\b(Н|н)аучно-изследователск" replace="$1аучноизследователск" />
<Typo word="националноосвободител" find="\b(Н|н)ационално-освободител(ен|н)" replace="$1ационалноосвободител$2" />
<Typo word="нацист" find="\b(Н|н)ацис\b" replace="$1ацист" />
<Typo word="начело" find="\b(Н|н)а +чело(?= +(?:на|в|с|по) +)" replace="$1ачело" />
<Typo word="невинност/независимост/неизвестност" find="\b(Н|н)е(винн|зависим|известн)ос\b" replace="$1е$2ост" />
<Typo word="нейна/о/и" find="\b(Н|н)еин(а(?:та)?|и(?:ят?|те)?|о(?:то)?)\b" replace="$1ейн$2" />
<Typo word="неин" find="\b(Н|н)ейн\b" replace="$1еин" />
<Typo word="неименува" find="\b(Н|н)еименова" replace="$1еименува" />
<Typo word="нанаименува" find="\b(Н|н)енаименова" replace="$1аименува" />
<Typo word="необходим" find="\b(Н|н)ебходим" replace="$1еобходим" />
<Typo word="неприкосновеност" find="\b(Н|н)еприкосновенност(та|и|ите)?\b" replace="$1еприкосновеност$2" />
<Typo word="неприкосновеността" find="\b(Н|н)еприкосновенн?оста\b" replace="$1еприкосновеността" />
<Typo word="несъмнено" find="\b(Н|н)есъмненно\b" replace="$1есъмнено" />
<Typo word="не успява" find="\b(Н|н)еуспява\b" replace="$1е успява" />
<Typo word="ноември" find="\b(Н|н)оевм?ри" replace="$1оември" />
<Typo word="норвежк" find="\b(Н|н)орвежск" replace="$1орвежк" />
<Typo word="нощта" find="\b(Н|н)оща\b" replace="$1ощта" />

ОРедактиране

<Typo word="обединен" find="\b(О|о)беденен" replace="$1бединен" />
<Typo word="обезщетен/обезщетя" find="\b(О|о)бещет(ен|я)" replace="$1безщет$2" />
<Typo word="(не)обикновен" find="\b(Не|не)?(О|о)бикновенн(а|о|и)" replace="$1$2бикновен$3" />
<Typo word="областта" find="\b(О|о)бласта\b" replace="$1бластта" />
<Typo word="облекчен/облекча" find="\b(О|о)блегч(ен|а)" replace="$1блекч$2" />
<Typo word="оборудва" find="\b(О|о)бурудва" replace="$1борудва" />
<Typo word="обред" find="\b(О|о)бряд" replace="$1бред" />
<Typo word="обществеността/общността" find="\b(О|о)бщ(естве)?носта\b" replace="$1бщ$2ността" />
<Typo word="овладени" find="\b(О|о)владяни(ят?|те)?\b" replace="$1владени$2" />
<Typo word="огнеупорни" find="\b(О|о)тнеопор(ен|н)" replace="$1гнеупор$2" />
<Typo word="одеял" find="\b(О|о)д[еи][ая]л(а|о)" replace="$1деял$2" />
<Typo word="околността/окръжността" find="\b(О|о)к(ол|ръж)носта\b" replace="$1к$2ността" />
<Typo word="октомври" find="\b(О|о)ктовм?ри" replace="$1ктомври" />
<Typo word="опасност/безопасност" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст?ност?\b" replace="$1пасност" />
<Typo word="опасността/безопасността" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст?ностт?а\b" replace="$1пасността" />
<Typo word="опас/безопас" find="\b([Оо]|[Бб]езо)паст(ен|на(?:та)?|но(?:то|сти(?:те)?)?|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1пас$2" />
<Typo word="оръженос" find="\b(О|о)ръжиенос(ец|ци)" replace="$1ръженос$2" />
<Typo word="осемдесетте" find="\b(О|о)семдесете\b" replace="$1семдесетте" />
<Typo word="осемнайсет" find="\b(О|о)семнайст" replace="$1семнайсет" />
<Typo word="осигуряв/осигуров/осигурен" find="\bусигур(яв|ов|ен)" replace="осигур$2" />
<Typo word="осигуряв/осигуров/осигурен v2" find="\bУсигур(яв|ов|ен)" replace="Осигур$2" />
<Typo word="особен" find="\b(О|о)собенн(а(?:та)?|о(?:то|ст(?:та|и(?:те)?)?)?|и(?:те)?)\b" replace="$1собен$2" />
<Typo word="оста" find="\b(О|о)стта\b" replace="$1ста" />
<Typo word="остарели" find="\b(О|о)старяли(ят?|те)?\b" replace="$1старели$2" />
<Typo word="от време на време" find="\b(О|о)т *(време) +на *\2\b" replace="$1т $2 на $2" />
<Typo word="от горе до долу" find="\b(О|о)т *горе +до *долу\b" replace="$1т горе до долу" />
<Typo word="от горе надолу" find="\b(О|о)т *горе +на *долу\b" replace="$1т горе надолу" />
<Typo word="от долу до горе" find="\b(О|о)т *долу +до *горе\b" replace="$1т долу до горе" />
<Typo word="от долу нагоре" find="\b(О|о)т *долу +на *горе\b" replace="$1т долу нагоре" />
<Typo word="от дясно наляво" find="\b(О|о)т *дясно +на *ляво\b" replace="$1т дясно наляво" />
<Typo word="от край до край" find="\b(О|о)т *(край) +до *\2\b" replace="$1т $2 до $2" />
<Typo word="от ляво надясно" find="\b(О|о)т *ляво +на *дясно\b" replace="$1т ляво надясно" />
<Typo word="от тогава до сега" find="\b(О|о)т *тогава +до *сега\b" replace="$1т тогава до сега" />
<Typo word="отбележи" find="\b(О|о)тбележе\b" replace="$1тбележи" />
<Typo word="отбелязва" find="\b(О|о)белязва" replace="$1тбелязва" />
<Typo word="отвертк" find="\b(О|о)тверк(а|и)" replace="$1твертк$2" />
<Typo word="отвес" find="\b(О|о)твест(ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)" replace="$1твес$2" />
<Typo word="отговорността" find="\b(О|о)говорноста\b" replace="$1тговорността" />
<Typo word="отдавна" find="\b(О|о)давна" replace="$1тдавна" />
<Typo word="открай" find="\b(О|о)т край(?! +до +край)\b" replace="$1ткрай" />
<Typo word="откровен" find="\b(О|о)ткровенн(а|и|о)" replace="$1ткровен$2" />
<Typo word="откъде накъде" find="\b(О|о)т *(къде) +на *\2\b" replace="$1т$2 на$2" /> <!-- https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/откъде/ -->
<Typo word="отнася" find="\b(О|о)тняся\b" replace="$1тнася" />
<Typo word="относителността" find="\b(О|о)тносителноста\b" replace="$1тносителността" />
<Typo word="относно" find="\b(О|о)тностно\b" replace="$1тносно" />
<Typo word="отстои" find="\b(О|о)тстой\b" replace="$1тстои" />
<Typo word="отстран" find="\b(О|о)стран(ен|я)" replace="$1тстран$2" />
<Typo word="оттам/оттатък/оттук/оттегл/оттенъ" find="\b(О|о)т(ам|атък|ук|егл[а-я]*|енъ(?:к|ка|кът|ци|ците|ч(?:ен|на|ната|но|ното|ни|ният?|ните)))\b" replace="$1тт$2" />
<Typo word="отхвърл" find="\b(О|о)тхърл" replace="$1тхвърл" />
<Typo word="официал" find="\b(О|о)фицял(н|ен)" replace="$1фициал$2" />
<Typo word="ошав" find="\b(О|о)шаф" replace="$1шав" />

ПРедактиране

<Typo word="по-късен" find="\b(П|п)окъс(ен|на|но|ни)" replace="$1о-къс$2" />
<Typo word="панихид" find="\b(П|п)анахид(а|и|ен)" replace="$1анихид$2" />
<Typo word="паралелн" find="\b(П|п)арален(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1аралелн$2" />
<Typo word="патриаршия" find="\b(П|п)атриарщия" replace="$1атриаршия" />
<Typo word="патрицианск" find="\b(П|п)атрицийск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1атрицианск$2" />
<Typo word="паша" find="\b(П|п)аща" replace="$1аша" />
<Typo word="пейзаж" find="\b(П|п)еизаж" replace="$1ейзаж" />
<Typo word="период" find="\b(П|п)рериод" replace="$1ериод" />
<Typo word="перспектива" find="\b(П|п)е?респектив(а|и|ен|н)" replace="$1ерспектив$2" />
<Typo word="петдесет" find="\b(П|п)едесет" replace="$1етдесет" />
<Typo word="петдесетте" find="\b(П|п)етдесете\b" replace="$1етдесетте" />
<Typo word="петнайсет" find="\b(П|п)етнайст" replace="$1етнайсет$2" />
<Typo word="печелят" find="\b(П|п)ечела(т)?\b" replace="$1ечеля$2" />
<Typo word="Пиренеи" find="\bПиринеи(те)?\b" replace="Пиренеи$1" />
<Typo word="Пиренеиск" find="\bПирине[ий](ски|ският?)\b" replace="Пиреней$1" />
<Typo word="писмен" find="\b(П|п)исменн(а|и|ост?)" replace="$1исмен$2" />
<Typo word="писменост" find="\b(П|п)исменос\b" replace="$1исменост" />
<Typo word="писмеността" find="\b(П|п)исменоста\b" replace="$1исмеността" />
<Typo word="пластмас" find="\b(П|п)ласмас(а|и|ов)" replace="$1ластмас$2" />
<Typo word="племенник" find="\b(П|п)лемени(к|ц)" replace="$1леменни$2" />
<Typo word="плеяд" find="\b(П|п)леад(а|и)" replace="$1леяд$2" />
<Typo word="плиткогазещ" find="\b(П|п)литко газещ" replace="$1литкогазещ" />
<Typo word="площта" find="\b(П|п)лоща\b" replace="$1лощта" />
<Typo word="плътността" find="\b(П|п)лътноста\b" replace="$1лътността" />
<Typo word="по време/принцип/случай" find="\b(П|п)о(принцип|случай|време(?:то|ната)?)\b" replace="$1о $2" />
<Typo word="повестта" find="\b(П|п)овеста" replace="$1овестта" />
<Typo word="повинност" find="\b(П|п)овиност" replace="$1овинност" />
<Typo word="повърхност" find="\b(П|п)ов(?:ър|ръ)хнос(ен|н|\b)" replace="$1овърхност$2" />
<Typo word="повърхност v2" find="\b(П|п)овръхност" replace="$1овърхност" />
<Typo word="повърхности" find="\b(П|п)овърхностт+и\b" replace="$1овърхности" />
<Typo word="повърхността" find="\b(П|п)овръхност+а\b" replace="$1овърхността" />
<Typo word="поданик" find="\b(П|п)оданни(к|ц)" replace="$1одани$2" />
<Typo word="податлив" find="\b(П|п)оддатлив" replace="$1одатлив" />
<Typo word="поддържа" find="\b(П|п)одд?(?:ър|ръ(?!жа(?:ва|ние)))жа" replace="$1оддържа" />
<Typo word="поддръжка/поддръжник" find="\b(П|п)одд?(?:ър|ръ)ж(ка|ки|ник|ниц)" replace="$1оддръж$2" />
<Typo word="подражава/подражавание" find="\b(П|п)о(?:дръ|ддр[аъ])жа(ва|ние)" replace="$1одража$2" />
<Typo word="поминък" find="\b(П|п)омина(к|ц)" replace="$1оминъ$2" />
<Typo word="понастоящем" find="\b(П|п)о настоящем\b" replace="$1онастоящем" />
<Typo word="популярността" find="\b(П|п)опулярноста\b" replace="$1опулярността" />
<Typo word="пораснал" find="\b(П|п)орастнал(а|о|и)?" replace="$1ораснал$2" />
<Typo word="порядък" find="\b(П|п)оряда(к|ц|ч)" replace="$1орядъ$2" />
<Typo word="посланик" find="\b(П|п)осланни(к|ц|ч)" replace="$1ослани$2" />
<Typo word="последн" find="\b(П|п)ослен(о|ото|а|ата|и|ият?|ите)\b" replace="$1оследн$2" />
<Typo word="постепенен" find="\b(П|п)остепен\b" replace="$1остепенен" />
<Typo word="постепенна" find="\b(П|п)остепен(а|ата|о|ото|и|ият?|ите)\b" replace="$1остепенн$2" />
<Typo word="потиска/потисна" find="\b(П|п)одтис(ка|на)" replace="$1отис$2" />
<Typo word="почетен" find="\b(П|п)очит(ен|н)" replace="$1очет$2" />
<Typo word="почувства" find="\b(П|п)очуства" replace="$1очувства" />
<Typo word="правителств" find="\b(П|п)равителсв(а|о|ен)" replace="$1равителств$2" />
<Typo word="празненства" find="\b(П|п)разнеств(а|о)" replace="$1разненств$2" />
<Typo word="прародител" find="([Пп]ра)[– \-]+(?=(?:[Пп]ра[– \-]+)*(?:баб[аи]|дядо|деди|чичо|лел[ия]|родител|(?:вну|племенни)[кцч]))" replace="$1" />
<Typo word="превръща" find="\b(П|п)ревъща" replace="$1ревръща" />
<Typo word="преданост" find="\b(П|п)реданност" replace="$1реданост" />
<Typo word="предвид" find="\b(?:В|Из|На) ?предвид\b" replace="Предвид" />
<Typo word="предвид v2" find="\b(?:в|из|на) ?предвид\b" replace="предвид" />
<Typo word="предвид v3" find="\b(П|п)ред вид\b" replace="$1редвид" />
<Typo word="преддверие" find="\b(П|п)редвери(е|я)" replace="$1реддвери$2" />
<Typo word="предотврати/предотвратя" find="\b(П|п)редод?врат(я|и|ен)" replace="$1редотврат$2" />
<Typo word="предразсъдък/предразсъдъц/предразсъдъч" find="\b(П|п)редрасъдъ(к|ц|ч)" replace="$1редразсъдъ$2" />
<Typo word="председател" find="\b(П|п)ре(?:тс|ц)едател" replace="$1редседател" />
<Typo word="представител/представлява" find="\b(П|п)рестав(ител|лява|ен|я)" replace="$1редстав$2" />
<Typo word="представител" find="\b(П|п)редствител" replace="$1редставител" />
<Typo word="предчувства/предчувствие" find="\b(П|п)редчуств(а|ие)" replace="$1редчувств$2" />
<Typo word="президентск" find="\b(П|п)резиденс(к|тв)" replace="$1резидентс$2" />
<Typo word="преименува" find="\b(П|п)реименова" replace="$1реименува" />
<Typo word="препратк" find="\b(П|п)репрадк(а|и)" replace="$1репратк$2" />
<Typo word="прераснал" find="\b(П|п)рерастнал" replace="$1рераснал" />
<Typo word="преследван" find="\b(П|п)редследван(е|и)" replace="$1реследван$2" />
<Typo word="прессъобщение" find="\b(П|п)рес-съобщени(е|я)" replace="$1рессъобщени$2" />
<Typo word="престъпността" find="\b(П|п)рестъпноста\b" replace="$1рестъпността" />
<Typo word="претекст" find="\b(П|п)редтекст(а|ът)" replace="$1ретекст$2" />
<Typo word="претенции" find="\b(П|п)р[еи]тенци[ий](те)?\b" replace="$1ретенции$2" />
<Typo word="привилегирова" find="\b(П|п)ривилигирова" replace="$1ривилегирова" />
<Typo word="придвижва" find="\b(П|п)редвижва" replace="$1ридвижва" />
<Typo word="примабалерина" find="\b(П|п)рима балерин(а|и)" replace="$1римабалерин$2" />
<Typo word="принцес" find="\b(П|п)ринсец(к?(?:а|ата|и|ите))\b" replace="$1ринцес$2" />
<Typo word="присъства" find="\b(П|п)рисъствува" replace="$1рисъства" />
<Typo word="прищевки" find="\b(П|п)рищявки" replace="$1рищевки" />
<Typo word="провинци" find="\b(П|п)ровици" replace="$1ровинци" />
<Typo word="програмата" find="\b(П|п)рограмта" replace="$1рограмата" />
<Typo word="продължителността" find="\b(П|п)родължителноста\b" replace="$1родължителността" />
<Typo word="произведен" find="\b(П|п)розве(ден|жда)" replace="$1роизве$2" />
<Typo word="пролетта" find="\b(П|п)ролета\b" replace="$1ролетта" />
<Typo word="промишлен" find="\b(П|п)ромишленн(а|ата|о|ото|остта|и|ият?|ите)\b" replace="$1ромишлен$2" />
<Typo word="пропастта" find="\b(П|п)ропаста\b" replace="$1ропастта" />
<Typo word="пропускател" find="\b(П|п)ропусквател(ен|н)" replace="$1ропускател$2" />
<Typo word="пространств" find="\b(П|п)ростанств(о|а|ен)" replace="$1ространств$2" />
<Typo word="протестантск" find="\b(П|п)ротестан(ск|ств)" replace="$1ротестант$2" />
<Typo word="професионален" find="\b(П|п)рофисионал(ен|н)" replace="$1рофесионал$2" />
<Typo word="прочее" find="\b(П|п)рочие" replace="$1рочее" />
<Typo word="публик" find="\b(П|п)облик(ува|аци)" replace="$1ублик$2" />
<Typo word="първенств" find="\b(П|п)ървеств" replace="$1ървенств" />
<Typo word="първия" find="\b(П|п)ърия(т?)\b" replace="$1ървия$2" />
<Typo word="пъстърв" find="\b(П|п)астърв(а|и)" replace="$1ъстърв$2" />
<Typo word="пътнотранспортн" find="\b(П|п)ътно-транспорт(ен|н)" replace="$1ътнотранспорт$2" />

РРедактиране

<Typo word="радостта" find="\b(Р|р)адоста\b" replace="$1адостта" />
<Typo word="различни" find="\b(Р|р)алич(ие|ен|н)" replace="$1азлич$2" />
<Typo word="разнообразие" find="\b(Р|р)азнобраз(ие|ен|н)" replace="$1азнообраз$2" />
<Typo word="разположен" find="\b(Р|р)аз?поло?жен" replace="$1азположен" />
<Typo word="разпределени" find="\b(Р|р)азпределни" replace="$1азпределени" />
<Typo word="разпределение/разпространение" find="\b(Р|р)аспр(едел|остран)(ен|я)" replace="$1азпр$2$3" />
<Typo word="разпръснат" find="\b(Р|р)азпръстнат" replace="$1азпръснат" />
<Typo word="разследване" find="\b(Р|р)аследва" replace="$1азследва" />
<Typo word="разстояние" find="\b(Р|р)а[зс]тояни(е|я)" replace="$1азстояние" />
<Typo word="разстрел" find="\b(Р|р)астрел" replace="$1азстрел" />
<Typo word="разстройва/разстройств" find="\b(Р|р)а[зс]трой(ва|ств)" replace="$1азстрой$2" />
<Typo word="райета" find="\b(Р|р)ае(та|тата)?\b" replace="$1айе$2" />
<Typo word="ранглиста" find="\b(Р|р)анк-?лист(а|и)" replace="$1англист$2" />
<Typo word="растеж" find="\b(Р|р)азтеж(а|ът|и(?:те)?)?\b" replace="$1астеж$2" />
<Typo word="растителен" find="\b(Р|р)азстител(ен|н)" replace="$1астител$2" />
<Typo word="регентство" find="\b(Р|р)егенств(о|а)" replace="$1егентств$2" />
<Typo word="рентген" find="\b(Р|р)енген([а-я]*)\b" replace="$1ентген$2" />
<Typo word="резки" find="\b(Р|р)язки(ят?|те)?\b" replace="$1езки$2" />
<Typo word="рожден" find="\b(Р|р)ожденн(а|о|и)" replace="$1ожден$2" />

СРедактиране

<Typo word="Сакскобургготски" find="\bСакскобурготск(а|о|и)" replace="Сакскобургготск$2" />
<Typo word="сандък" find="\b(С|с)ъндъ(к|ц)" replace="$1андъ$2" />
<Typo word="саркофаг" find="\b(С|с)аргофа(г|з)" replace="$1аркофа$2" />
<Typo word="сарми" find="\b(С|с)ърми" replace="$1арми" />
<Typo word="сачма" find="\b(С|с)ъчм(а|и)" replace="$1ачм$2" />
<Typo word="сватба" find="\b(С|с)вадб(а|и)" replace="$1ватб$2" />
<Typo word="свежестта" find="\b(С|с)вежеста\b" replace="$1вежестта" />
<Typo word="светейши" find="\b(С|с)ветлейши" replace="$1ветейши" />
<Typo word="светлозелен" find="\b(С|с)ветло-(зелен|кафяв|сив|син|червен|оранжев|жълт|б[ея]л|виолетов|розов)" replace="$1ветло$2" />
<Typo word="световноизвестен" find="\b(С|с)ветовно извест(ен|н)" replace="$1ветовноизвест$2" />
<Typo word="свещен" find="\b(С|с)вещенн(а|о|и)" replace="$1вещен$2" />
<Typo word="свещта" find="\b(С|с)веща\b" replace="$1вещта" />
<Typo word="своеобразен" find="\b(С|с)воебраз(ен|н)" replace="$1воеобраз$2" />
<Typo word="свръзка" find="\b(С|с)вързка" replace="$1връзка" />
<Typo word="сграда" find="\bЗград(а|и)" replace="Сград$1" />
<Typo word="сграда v2" find="\bзград(а|и)" replace="сград$1" />
<Typo word="северноамериканск" find="\b(С|с)евероамериканск" replace="$1еверноамериканск" />
<Typo word="северозапад" find="\b(С|с)еверо-(запад|изто[кч])" replace="$1еверо$2" />
<Typo word="седемдесетте" find="\b(С|с)едемдесете\b" replace="$1едемдесетте" />
<Typo word="седемнайсет" find="\b(С|с)едемнайст" replace="$1едемнайсет" />
<Typo word="септември" find="\b(С|с)ептевм?ри" replace="$1ептември" />
<Typo word="сериал" find="\b(С|с)ериял" replace="$1ериал" />
<Typo word="серии" find="\b(С|с)ерий(те)?\b" replace="$1ерии$2" />
<Typo word="сигурност" find="\b(С|с)игурнос\b" replace="$1игурност" />
<Typo word="сингли" find="\b(С|с)ингъли" replace="$1ингли" />
<Typo word="склонност" find="\b(С|с)клоност" replace="$1клонност" />
<Typo word="склонност v2" find="\b(С|с)клоннос\b" replace="$1клонност" />
<Typo word="скорошен" find="\b(С|с)корощ" replace="$1корош" />
<Typo word="скорост" find="\b(С|с)корос\b" replace="$1корост" />
<Typo word="скулптор" find="\b(С|с)к(?:лу|ул)пт[оу]р\b" replace="$1кулптор" />
<Typo word="сложността" find="\b(С|с)ложноста\b" replace="$1ложността" />
<Typo word="служещ" find="\b(С|с)лужащ" replace="$1лужещ" />
<Typo word="случаи" find="\b(С|с)луче(и|й)" replace="$1луча$2" />
<Typo word="смелостта" find="\b(С|с)мелоста\b" replace="$1мелостта" />
<Typo word="смъртта" find="\b(С|с)мърта\b" replace="$1мъртта" />
<Typo word="снаряжение" find="\b(С|с)наражение" replace="$1наряжение" />
<Typo word="собствен" find="\b(С|с)обсвен(а|и|о)" replace="$1обствен$2" />
<Typo word="собствеността" find="\b(С|с)обственоста\b" replace="$1обствеността" />
<Typo word="социал..." find="\b(С|с)оциал-(?=[а-я])\b" replace="$1оциал" />
<Typo word="софтуер" find="\b(С|с)офтуеър" replace="$1офтуер" />
<Typo word="специални" find="\b(С|с)пеци?ял(ен|н)" replace="$1пециал$2" />
<Typo word="специалността" find="\b(С|с)пециалноста\b" replace="$1пециалността" />
<Typo word="спецификации" find="\b(С|с)песификаци(и|я)" replace="$1пецификаци$1" />
<Typo word="специфика/специфичен" find="\b(С|с)пецефи(к|ч)" replace="$1пецифи$2" />
<Typo word="сполетели/сполетени" find="\b(С|с)полетя(л|н)и" replace="$1полете$2и" />
<Typo word="спортсмен" find="\b(С|с)портмен" replace="$1портсмен" />
<Typo word="способността" find="\b(С|с)пособноста\b" replace="$1пособността" />
<Typo word="спрямо" find="\b(С|с)пямо" replace="$1прямо" />
<Typo word="сравнение" find="\b(С|с)ръвнение" replace="$1равнение" />
<Typo word="среща" find="\b(С|с)треща" replace="$1реща" />
<Typo word="срещнат" find="\b(С|с)решн(ат|е)" replace="$1рещн$2" />
<Typo word="срещу" find="\b(С|с)рущу" replace="$1рещу" />
<Typo word="стабилността" find="\b(С|с)табилноста\b" replace="$1табилността" />
<Typo word="старостта" find="\b(С|с)тароста\b" replace="$1таростта" />
<Typo word="стиропор" find="\b(С|с)тер[еи]?опор" replace="$1тиропор" />
<Typo word="стойността" find="\b(С|с)тойноста\b" replace="$1тойността" />
<Typo word="странноприемница" find="\b(С|с)траноприемниц(а|и)" replace="$1транноприемниц$2" />
<Typo word="страстта" find="\b(С|с)траста\b" replace="$1трастта" />
<Typo word="структура" find="\b(С|с)труктор(а|и)" replace="$1труктур$2" />
<Typo word="студентство" find="\b(С|с)т[оу]ден(?:ст|тс)в(о|а)" replace="$1тудентств$2" />
<Typo word="студийна" find="\b(С|с)тудиин(а|о|и)" replace="$1тудийн$2" />
<Typo word="съвкупността" find="\b(С|с)ъвкупноста\b" replace="$1ъвкупността" />
<Typo word="съвременна" find="\b(С|с)ъвремен(а|и|о)" replace="$1ъвременн$2" />
<Typo word="съвременността" find="\b(С|с)ъвременноста\b" replace="$1ъвременността" />
<Typo word="съвършен" find="\b(С|с)ъвършенн(а|и|о)" replace="$1ъвършен$2" />
<Typo word="съдържание" find="\b(С|с)ъдаржание" replace="$1ъдържание" />
<Typo word="съжаление" find="\b(С|с)[аъ]ж[ае]ление" replace="$1ъжаление" />
<Typo word="създава/създаден" find="\b(С|с)ъда(ва|ден)" replace="$1ъзда$2" />
<Typo word="създадат" find="\b(С|с)ъздадът" replace="$1ъздадат" />
<Typo word="съоръжение" find="\b(С|с)ъоражени(е|я)" replace="$1ъоръжени$2" />
<Typo word="съответствие" find="\b(С|с)ъотвестви(е|я)" replace="$1ъответстви$2" />
<Typo word="състезание" find="\b(С|с)ъзтеза(ние|ния|тел)" replace="$1ъстеза$2" />
<Typo word="състои" find="\b(С|с)ъто(и|я)" replace="$1ъсто$2" />
<Typo word="състои v2" find="\b(С|с)ъстоява\b" replace="$1ъстои" />
<Typo word="съществува" find="\b(С|с)уществува" replace="$1ъществува" />
<Typo word="същност" find="\b(С|с)ъ[шщ]ност?" replace="$1ъщност" />
<Typo word="същност" find="\b(С|с)ъщноста\b" replace="$1ъщността" />

ТРедактиране

<Typo word="тв" find="\b(Т|т)\.(В|в)\." replace="$1$2" />
<Typo word="тежестта" find="\b(Т|т)ежеста\b" replace="$1ежестта" />
<Typo word="текущ" find="\b(Т|т)екуш" replace="$1екущ" />
<Typo word="тенисистка" find="\b(Т|т)ениситка" replace="$1енисистка" />
<Typo word="теоретик" find="\b(Т|т)еорити(к|ц|ч)" replace="$1еорети$2" />
<Typo word="техен/ни" find="\b(Т|т)ях(ен|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ех$2" />
<Typo word="течността" find="\b(Т|т)ечноста\b" replace="$1ечността" />
<Typo word="тийнейджър" find="\b(Т|т)инейджър" replace="$1ийнейджър" />
<Typo word="титлата" find="\b(Т|т)илата" replace="$1итлата" />
<Typo word="титулуван" find="\b(Т|т)ит[оу]л[оу]ван" replace="$1итулуван" />
<Typo word="толкова" find="\b(Т|т)олко\b" replace="$1олкова" />
<Typo word="точността" find="\b(Т|т)очноста\b" replace="$1очността" />
<Typo word="транскрипция" find="\b(Т|т)ранскрибция" replace="$1ранскрипция" />
<Typo word="трансцендентен" find="\b(Т|т)рансцедент(ен|н)" replace="$1рансцендент$2" />
<Typo word="тридесетте" find="\b(Т|т)ридесете\b" replace="$1ридесетте" />
<Typo word="трийсетте" find="\b(Т|т)рийсете\b" replace="$1рийсетте" />
<Typo word="трийсет" find="\b(Т|т)рийст" replace="$1рийсет" />
<Typo word="тринайсет" find="\b(Т|т)ринайст" replace="$1ринайсет" />
<Typo word="тринайсетте" find="\b(Т|т)ринайсете\b" replace="$1ринайсетте" />
<Typo word="трябва" find="\b(Т|т)рява" replace="$1рябва" />
<Typo word="тъкан" find="\b(Т|т)ъкън" replace="$1ъкан" />
<Typo word="тъмнозелен" find="\b(Т|т)ъмно-(зелен|кафяв|сив|син|червен|оранжев|жълт|б[ея]л|виолетов|розов)" replace="$1ъмно$2" />
<Typo word="тържествено" find="\b(Т|т)ържественно" replace="$1ържествено" />

УРедактиране

<Typo word="убийств" find="\b(У|у)бииств(а|о|ен)" replace="$1бийств$2" />
<Typo word="умрели" find="\b(У|у)мряли" replace="$1мрели" />
<Typo word="университет" find="\b(У|у)ниверистет([аи]|ът|ите|ск(?:[аио]|ата|ото|ите|ият?))?\b" replace="$1ниверситет$2" />
<Typo word="управл(ени/ява)" find="\b(У|у)прал(ени[ея]|ява)" replace="$1правл$2" />
<Typo word="управлява/управител" find="\bОправ(лява|ител)" replace="Управ$1" />
<Typo word="управлява/управител v2" find="\bоправ(лява|ител)" replace="управ$1" />
<Typo word="успели" find="\b(У|у)спяли" replace="$1спели" />
<Typo word="установява" find="\b(У|у)становявя" replace="$1становява" />
<Typo word="участва" find="\b(У|у)чав?ст?в(?:ув)?а" replace="$1частва" />
<Typo word="участта" find="\b(У|у)часта\b" replace="$1частта" />
<Typo word="учреждение" find="\b(У|у)череждени(е|я)" replace="$1чреждени$2" />

ФРедактиране

<Typo word="фармацевтика" find="\b(Ф|ф)армацефти(к|ч)" replace="$1армацевти$2" />
<Typo word="фелдшер" find="\b(Ф|ф)елшер" replace="$1елдшер" />
<Typo word="фина" find="\b(Ф|ф)инн(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:ят?|те)?)\b" replace="$1ин$2" />
<Typo word="функции" find="\b(Ф|ф)ункций(те)?\b" replace="$1ункции$2" />

ХРедактиране

<Typo word="характерен" find="\b(Х|х)аректер(ен|н|истик)" replace="$1арактер$2" />
<Typo word="хелзинкски" find="\b(Х|х)елзинск(а|и)" replace="$1елзинкск$2" />
<Typo word="холандск" find="\b(Х|х)оланск(а|о|и)" replace="$1оландск$2" />
<Typo word="хоноруван" find="\b(Х|х)онорован" replace="$1оноруван" />
<Typo word="храбростта" find="\b(Х|х)раброста\b" replace="$1рабростта" />
<Typo word="хранително-вкусов" find="\b(Х|х)ранителновкусов" replace="$1ранително-вкусов" />
<Typo word="християни" find="\b(Х|х)рист(?:иа|я)н(и|ск|ств)" replace="$1ристиян$2" />

ЦРедактиране

<Typo word="целостта" find="\b(Ц|ц)ялостта\b" replace="$1елостта" />
<Typo word="цъфтеж" find="\b(Ц|ц)ъвтеж" replace="$1ъфтеж" />

ЧРедактиране

<Typo word="частта" find="\b(Ч|ч)аста\b" replace="$1астта" />
<Typo word="четиридесет" find="\b(Ч|ч)етирдесет" replace="$1етиридесет" />
<Typo word="четиридесетте" find="\b(Ч|ч)етиридесете\b" replace="$1етиридесетте" />
<Typo word="четиринайсет" find="\b(Ч|ч)ет[еи]?ринайсе?т" replace="$1етиринайсет" />
<Typo word="чешка" find="\b(Ч|ч)ехск(а|и|о)" replace="$1ешк$2" />
<Typo word="численост" find="\b(Ч|ч)ислен?нос\b" replace="$1исленост" />
<Typo word="численост v2" find="\b(Ч|ч)исленност" replace="$1исленост" />
<Typo word="численост v3" find="\b(Ч|ч)исленоста\b" replace="$1ислеността" />
<Typo word="чувства" find="\b(Ч|ч)уств(а|о|ител)" replace="$1увств$2" />
<Typo word="чувствителност" find="\b(Ч|ч)увствителнос\b" replace="$1увствителност" />
<Typo word="чувствителността" find="\b(Ч|ч)увствителноста\b" replace="$1увствителността" />

ШРедактиране

<Typo word="шампион" find="\b(Ш|ш)амион" replace="$1ампион" />
<Typo word="шейсетте" find="\b(Ш|ш)ейсете\b" replace="$1ейсетте" />
<Typo word="шестнайсет" find="\b(Ш|ш)ест?найсе?т" replace="$1естнайсет" />
<Typo word="шестстотин" find="\b(Ш|ш)естотин" replace="$1естстотин" />
<Typo word="шестстотинте" find="\b(Ш|ш)естотинте\b" replace="$1естстотинте" />
<Typo word="шестте" find="\b(Ш|ш)есте\b" replace="$1естте" />
<Typo word="шотландски" find="\b(Ш|ш)отланск(а|и|о)" replace="$1отландск$2" />

ЮРедактиране

<Typo word="югозапад/югоизток" find="\b(Ю|ю)го-(запад|изто[кч])" replace="$1го$2" />
<Typo word="южноафрикан" find="\b(Ю|ю)жно[  –-]+[Аа]фрикан(ец(?:ът|а)?|ка(?:та)?|че(?:то)?|ци(?:те)?|ск(?:и(?:ят?|те)?|а(?:та)?|о(?:то)?))\b" replace="$1жноафрикан$2" />
<Typo word="юриспруденция" find="\b(Ю|ю)ристпруденция" replace="$1риспруденция" />

ЯРедактиране

<Typo word="(...)явява" find="\b([Зз]а|[Ии]з|[Оо]б|[Пп](?:о|ред|ро))?(Я|я)в[ая]в[ая]" replace="$1$2вява" />
<Typo word="яйце/яйца" find="\b(Я|я)иц(е|а)" replace="$1йц$2" />
<Typo word="януари" find="\bЧнуар(и|ск)" replace="Януар$2" />
<Typo word="януари v2" find="\bчнуар(и|ск)" replace="януар$2" />
<Typo word="януари v3" find="\b(Я|я)нуяр(и|ск)" replace="$1нуар$2" />
<Typo word="яркостта" find="\b(Я|я)ркоста\b" replace="$1ркостта" />

ДругиРедактиране

<Typo word="...нен; ...нна; ...нно; ...нни" find="\b([А-Яа-я][а-я]*)нн(ен|на(?:та)?|но(?:то)?|ни(?:ят?|те)?)\b" replace="$1н$2" />
<Typo word="...тта" find="\b([А-Яа-я][а-я]*)ттта\b" replace="$1тта" />
<Typo word="по-... и  най-..." find="\b([Пп]о|[Нн]ай)(?:[  ]*[–—][  ]*|[  ]*\-[  ]+|[  ]+\-[  ]*)([А-Яа-я]{3,})\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="число-годишнина" find="\b(\d+)(?:[  ]*[–—][  ]*|[  ]*\-[  ]+|[  ]+\-[  ]*)годишнин(а(?:та)?|и(?:те)?)\b" replace="$1-годишнин$2" />

СлятоРедактиране

<Typo word="абудабийск" find="\b(А|а)бу[\- \–][Дд]абий?ск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1будабийск$2" />
<Typo word="великотърновск/малкотърновск" find="\b([Вв]елико|[Мм]алко)[\- \–][Тт]ърновск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1търновск$2" />
<Typo word="горнооряховск/долнооряховск" find="\b([Гг]орно|[Дд]олно)[\- \–][Оо]ряховск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1оряховск$2" />
<Typo word="гоцеделчевск" find="\b(Г|г)оце[\- \–][Дд]елчевск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1оцеделчевск$2" />
<Typo word="долнобанск" find="\b(Д|д)олно[\- \–][Бб]анск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1олнобанск$2" />
<Typo word="долнодъбнишк" find="\b(Д|д)олно[\- \–][Дд]ъбнишс?к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1олнодъбнишк$2" />
<Typo word="ласвегаск" find="\b(Л|л)ас[\- \–][Вв]егаск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1асвегаск$2" />
<Typo word="лосанджелиск" find="\b(Л|л)ос[\- \–][Аа]нджелий?ск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1осанджелиск$2" />
<Typo word="люлебургаск" find="\b(Л|л)юле[\- \–][Бб]урга[зс]к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юлебургаск$2" />
<Typo word="нюджърск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Дд]жър(з|с)к(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юджър$2к$3" />
<Typo word="нюйоркск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Йй]оркск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юйоркск$2" />
<Typo word="нюорлиънск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Оо]рли(ъ|й)нск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юорли$2нск$3" />
<Typo word="нюхампшърск" find="\b(Н|н)ю[\- \–][Хх](а|е)мпш(и|ъ)рск(а(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1юх$2мпш$3рск$4" />
<Typo word="сандиегск" find="\b(С|с)ан[\- \–][Дд]иегск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1андиегск$2" />
<Typo word="санктпетербургск" find="\b(С|с)анкт[\- \–][Пп]етербургск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1анктпетербургск$2" />
<Typo word="санфранциск" find="\b(С|с)ан[\- \–][Фф]ранциск(a(?:та)?|ото|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1анфранциск$2" />
<Typo word="сейнтпитърсбъргск" find="\b(С|с)ейнт[\- \–][Пп]итърсбъргск(a(?:та)?|о(?:то)?|и(?:те|ят?)?)\b" replace="$1ейнтпитърсбъргск$2" />

РазделноРедактиране

<Typo word="... разпространен" find="\b([Сс](?:лабо|илно)|[Шш]ироко)(разпространен(?:ият?|а|ата|о|ото|и|ите)?)\b" replace="$1 $2" />
<Typo word="... разтворим" find="\b([Сс](?:илно|лабо)|[Мм](?:алко|ного)|[Чч]астично)(разтворим(?:ият?|а|ата|о|ото|и|ите)?)\b" replace="$1 $2" />