Уравнение на Хелмхолц

Уравнението на Хелмхолц е частно диференциално уравнение от вида:

където е операторът на Лаплас, е константа, а е неизвестната функция.

Уравнението е наречено на германския учен Херман фон Хелмхолц и обикновено се използва при решаване чрез разделяне на променливите на физични задачи, включващи частни диференциални уравнения.

Вижте също редактиране