Уравнения на Максуел

Уравненията на Максуел или уравнения на Максуел-Херц са система от 4 уравнения, обобщени от Джеймс Кларк Максуел, които описват поведението на електрическото, магнитното и електромагнитното поле, както и взаимодействието им с веществени среди.

ВъведениеРедактиране

Четирите уравнения на Максуел показват:

  • взаимната зависимост на електрическото и магнитно полета;
  • съществуването на електромагнитни вълни;
  • крайната скорост на разпространение на електромагнитните вълни;
  • разпространението на електромагнитното поле със скоростта на светлината, както и природата на светлината като електромагнитна вълна.

През 1864 г. Максуел е първият, който обединява четирите основни уравнения на електромагнетизма в обща система. Той е и първият, който обръща внимание, че е необходима корекция на закона на Ампер, а именно: променливото електрическо поле създава магнитно поле, както и че последното се създава и от токове на електрическа индукция.

Освен това Максуел показва, че вълните, създадени от колебаещи се електрически и магнитни полета, се разпространяват във вакуум със скорост, която може да бъде предсказана с прости експерименти. Използвайки тогавашните данни, Максуел получил скорост от 310 740 000 m/s.

Максуел (1865) пише:

„Тази скорост е толкова близка до тази на светлината, че изглежда имаме сериозна причина да заключим, че самата светлина е електромагнитно смущение във формата на вълни, разпространявано посредством електромагнитно поле и според законите за електромагнетизма.“

Максуел се оказва прав в това предположение, въпреки че не доживява неговото потвърждение (от Хайнрих Херц през 1888 г., който между другото е отричал наличието на електромагнитни вълни). Качественото характеризиране на светлината като електромагнитна вълна се счита за един от най-големите триумфи на физиката на XIX век. Всъщност Майкъл Фарадей постулира същата представа за светлината през 1846 г., но не успява да даде качествено обяснение или да предскаже светлинната скорост. Това откритие полага основите на много бъдещи развои във физиката, като специалната теория на относителността.

История на уравненията на Максуел и относителносттаРедактиране

Оригиналната формулировка на Максуел от 1865 г. включва 20 уравнения и 20 променливи, но днес няколко от уравненията се считат за помощни.

Модерната математическа формулировка на уравненията на Максуел е дело на Оливър Хевисайд и Уилард Гибс, които през 1884 г. преформулират оригиналната система уравнения на Максуел до много по-опростено представяне, използвайки векторен анализ. Преминаването към векторни изрази създава симетрично математическо представяне, което подсилва възприятието за физическа симетрия между различните полета.

Тази силно симетрична формулировка може да бъде пряко свързана с бъдещи фундаментални открития във физиката.

Към края на XIX век, поради дефинирането на скоростта на светлината

 

в уравненията на Максуел, те се тълкуват като изразяващи електромагнетизма само в светлинния етер (постулирана среда за разпространение на светлината, по-късно отречена чрез експеримента на Майкелсън-Морли, който установява, че скоростта на светлината при въртенето на Земята не се променя спрямо предполагаемия етер). Когато етерът е отречен, Лоренц и други търсят алтернативни решения. Тези търсения кулминират със създаването на специалната теория на относителността на Айнщайн, която предполага отсъствието на абсолютна координатна система в покой (или етер). Теорията допуска също така и инвариантност на уравненията на Максуел във всички относителни (инерциални) координатни системи.

Уравненията за електромагнитното поле имат вътрешна връзка със специалната теория на относителността: уравненията за магнитното поле могат да бъдат изведени от преобразуването на уравненията за електрическото поле при релативистки трансформации при ниски скорости. (При относителността, уравненията са написани дори в по-компактна, „ковариантна“ форма, изразени като полеви тензор-4 от ранг-2, който обединява магнитното и електрическото полета в едно).

Калуца и Клайн показват (1920), че уравненията на Максуел могат да се изведат чрез разширяване на общата теория на относителността така, че да обхване пет измерения. Тази стратегия за използване на повече измерения за обединяване на различни сили се прилага във физиката на елементарните частици.

Обобщение на уравнениятаРедактиране

Всички променливи с удебелен шрифт представят векторни величини.

Общи уравненияРедактиране

Второто уравнение е еквивалентно на твърдението, че не съществуват магнитни мóнополи.

Силата, упражнена върху заредена частица от електрическото и магнитно полета, се получава от уравнението на Лоренц:

 

където

q e зарядът на частицата,
v e векторът скорост на движение на частицата,
  е векторът на интензитета на електрическото поле,
  е векторът на магнитната индукция.

Уравненията на Максуел са приложими главно за макроскопично усреднени полета, които могат да се променят динамично в микромащаб (в околността на отделните атоми, където са подложени и на квантовомеханични ефекти). Само в този макроскопичен смисъл (на усреднени стойности на полето) може да се дефинират величини като диелектричната и магнитна проницаемост на материалите. (В микроскопичен план, но игнорирайки квантовите ефекти, уравненията на Максуел са тези във вакуум, но по принцип трябва да се включат и всички заряди на атомно ниво и т.н., което е трудно решим проблем).

 
Джеймс Кларк Максуел

Линейни веществени средиРедактиране

В линейни среди векторите D и В са свързани с E и H по следния начин:

 
 

където

ε е диелектричната проницаемост,

μ е магнитната проницаемост,

  е векторът интензитет на магнитното поле.

(Това всъщност може да се разшири и да обхване нелинейните материали, чрез използването на ε и μ които зависят от интензитета на полето.)

В изотропна среда ε и μ са скалари, независими от времето, и уравненията на Максуел придобиват вида:

 
 
 
 

Тук

  е векторният оператор на Хамилтън,
  е обемната плътност на електрическите заряди,
  е векторът плътност на електрическия ток.

В изотропни и хомогенни среди ε и μ са константи, независими от положението в пространството, и така могат да бъдат взаимозаменяеми в различните производни по посока.

В по-общ случай ε и μ могат да бъдат тензори от ранг-2 (матрици 3х3) описващи двойно пречупващи (анизотропни) материали. Също, въпреки че за много цели зависимостта време/честота за тези константи може да се пренебрегне, всеки веществен обект проявява материална дисперсия, при която ε и/или μ зависят от честотата.

Във вакуум, без заряди и токовеРедактиране

 
Елекромагнитна вълна

Вакуумът е линейна, хомогенна, изотропна, без-дисперсионна среда и константите на пропорционалност във вакуум са означени с ε0 и μ0 (пренебрегвайки незначителни нелинейности от квантови ефекти). При вакуум и в отсъствие на токове и електрически заряди, се получават уравненията на Максуел в пустота (абсолютен вакуум):

 
 
 
 

Тези уравнения имат просто решение в израз на бягащи синусоидални плоски вълни, с взаимноперпендикулярни посоки на електрическия и магнитен интензитет и перпендикулярни на посоката на разпространение. Двете полета са във фаза и се разпространяват със скорост:

 

Максуел открива, че тази величина с е просто скоростта на светлината във вакуум и така също, че светлината е форма на електромагнитно лъчение.

Плътност на заряда, интензитет на електрическото полеРедактиране

 ,

където ρ е свободната плътност на електричните заряди (в единици C/m3), което не включва свързаните диполни заряди във веществото, D е електрическата индукция (поле на отместване [C/m2]). Това уравнение съответства на закона на Кулон за стационарни заряди във вакуум.

Еквивалентната интегрална форма, още известна като закон на Гаус, е:

 

където dA е диференциален вектор-площ върху затворената повърхнина А с посока, определяна от нормалата, насочена навън от повърхнината, а Qenclosed е свободният заряд, обхванат от повърхнината.

В линейни материални среди електрическата индукция D е директно свързана с интензитета на електрическото поле Е чрез материално зависимата константа, наречена диелектрична проницаемост, ε:

 .

Всеки материал може да бъде разглеждан като линеен, докато електрическото поле не е изключително силно. Диелектричната проницаемост на свободното пространство се означава с ε0 и се записва в уравнението:

 

където Е е интензитетът на електрическото поле (в единици V/m), ρt е пълната плътност на заряда (включително и свързаните заряди), и ε0 (приблизително 8,854 pF/m) е диелектричната проницаемост във вакуум. ε = ε0r, където εr е относителната диелектрична проницаемост.

Структура на магнитното полеРедактиране

 

В е магнитната индукция [Т], също наричана плътност на магнитния поток.

Интегрална форма:

 

dA е диференциалната площ от повърхнината А с посока, съвпадаща с тази на нормалата, насочена навън от повърхнината.

Както интегралът на електрическото поле, това уравнение е в сила, само ако се отнася за затворена повърхност.

Това уравнение се отнася за структурата на магнитното поле, защото то изразява, че за произволен обемен елемент нетната големина на векторните компоненти, които сочат вън от повърхнината, обхващаща обема, трябва да е равна на нетната големина на векторните компоненти, които сочат към повърхнината. Структурно това означава, че линиите на магнитното поле са затворени линии (контури). Казано по друг начин, магнитните линии не могат да водят началото си от някъде. Опитът да се проследят линиите до техния източник или крайна точка в края на краищата води до връщане до стартовата точка. Следователно това е математическа формулировка на допускането, че няма магнитни монополи.

Общ вид на уравнениятаРедактиране

Наименование Диференциална форма Интегрална форма
Закон на Ампер
(в разширения от Максуел вариант):
   
Закон на Фарадей:
за промяна на магнитната индукция
   
Закон на Гаус относно
поток на електрическата индукция
   
Закон на Гаус относно
поток на магнитната индукция
   

Таблица на измервателните единици в електродинамикатаРедактиране

(съгласно международно приетата система SI):

Символ Значение Измервателна SI-единица
  Интензитет на електрическото поле V/m
волт на метър
  Интензитет на магнитното поле
A/m
ампер на метър
  Електрическа индукция
(плътност на електрическия поток)
C/m2
кулон на кв. метър
  Магнитна индукция,
наричана също плътност на магнитния поток
или магнитно поле
T или Wb/m2
тесла, или вебер на кв. метър
  Плътност на свободните електрически заряди
не се включват свързаните диполни двойки
C/m3
кулон на куб. метър
  Плътност на електрическия ток
не включва поляризационните токове и токовете на намагнитване в средата
A/m2
ампер на кв. метър
  Диференциален вектор, равен по дължина на площта на пренебрежимо малка област, с посока по нормалата към повърхността на тази област m2
кв. метър
  Диференциален елемент от обема V, заграден от повърхност S m3
куб. метър
  Диференциален вектор на елемента от пътя, с посока по тангентата към затворен контур C, заграждащ площ S m
метър
  Оператор дивергенция 1/m
на метър
  Ротация или завихряне 1/m

на метър

ЛитератураРедактиране

  • Maxwell, J. C., A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, Oxford, 1873.
  • Джексон, Д., Теория электромагнитного поля. Мир, Москва, 1965.
  • Ландау, Л., Е.М. Лифшиц, Теория поля. Наука, Москва.
  • Поновский, В., М. Филипс, Класическая электродинамика. Москва, 1963.
  • Попов, Хр., Електродинамика. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1995.
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Maxwell's Equations“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​