Факултет "Приложна информатика и статистика" (УНСС)

Факултет „Приложна информатика и статистика“
Приложна информатика и статистика
Основаване 2008
Декан проф. д-р Камелия Стефанова
Местоположение София,  България
Цветове Пурпур     
Сайт Официален уебсайт на ФПИС

Факултет „Приложна информатика и статистика“ е основно звено в Университета за национално и световно стопанство, формирано през 2008 г. чрез отделяне на три катедри, които до този момент са позиционирани във факултет „Управление и информатика”. Това са катедрите: "Статистика и иконометрия" (създадена през 1947 г.), "Математика" (създадена през 1963 г.) и "Информационни технологии и комуникации" (създадена през 1966 г.). Институционализацията на новосформирания факултет става с Постановление на Министерския сувет (ПМС) №229 от 16.09.2008 г[1].

Отделянето на посочените катедри се приема като реализация на университетската политика да обособи научните области - информатика, статистика и математика в отделен факултет, а по-късно и в самостоятелни професионални поднаправления. Този факултет играе ключова роля в електронизацията на университета и разработването на иновативни в тази сфера проекти като електронна студентска книжка, електронни учебни протоколи и т.н.[2]

КатедриРедактиране

Факултетът „Приложна информатика и статистика“ обучава студенти в професионално направление „Икономика“. Катедрите са:

Академичен съставРедактиране

 • 11 професори – 2-ма от тях с научна степен „доктор на науките“ и 9-има с образователна и научна степен „доктор“
 • 16 доценти – с образователна и научна степен „доктор“
 • 13 главни асистенти, от тях 6-има с образователна и научна степен „доктор“
 • 16 асистенти, от тях 2-ма с образователна и научна степен „доктор“

СпециалностиРедактиране

Бакалавърски програми

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ (редовна форма на обучение) по четири специалности:

 • Бизнес информатика
 • Бизнес информатика с преподаване на английски език
 • Икономика на съобщенията
 • Статистика и иконометрия
Магистърски програми

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва по следните магистърски програми:

 • Бизнес информатика
 • Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи“
 • Емпирични социални, маркетингови и политически изследвания
 • Статистика и иконометрия
 • Икономика на съобщенията

ИзточнициРедактиране

 1. Вж. Постановление № 229 на МС от 16.09.2008 г. за промени в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София
 2. www.computerworld.bg