Факултет "Приложна информатика и статистика" (УНСС)

Факултет „Приложна информатика и статистика“
Приложна информатика и статистика
Основаване 2008
Декан проф. д-р Камелия Стефанова
Местоположение София, Флаг на България България
Цветове Пурпур     
Сайт Официален уебсайт на ФПИС

Факултет „Приложна информатика и статистика“ е основно звено в Университета за национално и световно стопанство. Факултетът използва системи с високи технологии, както за образователния процес, така и като средство за обучение.[1]

КатедриРедактиране

Факултетът „Приложна информатика и статистика“ обучава студенти в професионално направление „Икономика“. Катедрите са:

Академичен съставРедактиране

 • 11 професори – 2-ма от тях с научна степен „доктор на науките“ и 9-има с образователна и научна степен „доктор“
 • 16 доценти – с образователна и научна степен „доктор“
 • 13 главни асистенти, от тях 6-има с образователна и научна степен „доктор“
 • 16 асистенти, от тях 2-ма с образователна и научна степен „доктор“

СпециалностиРедактиране

Бакалавърски програми

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ (редовна форма на обучение) по четири специалности:

 • Бизнес информатика
 • Бизнес информатика с преподаване на английски език
 • Икономика на съобщенията
 • Статистика и иконометрия
Магистърски програми

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва по следните магистърски програми:

 • Бизнес информатика
 • Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи“
 • Емпирични социални, маркетингови и политически изследвания
 • Статистика и иконометрия
 • Икономика на съобщенията

ИзточнициРедактиране

 1. За факултета – в сайта на УНСС