Факултет по електроника (Технически университет-Варна)

Факултетът по електроника е една от най-бързо утвърдилите се структури към Технически университет-Варна. Декан на факултета е доц.д-ринж. Розалина Димова.

ИсторияРедактиране

Факултетът по електроника към ВМЕИ-Варна е създаден през 1990 с решение на Министерски съвет на Република България от 1989. През първата година от своето съществуване факултетът обединява катедрите"Съобщителна техника" и „Радиотехника“. Предвид бързото развитие и навлизането на електронната техника в съвременното общество, през 1987 се създава катедра „Електронна техника и микроелектроника“. Основните задачи на катедрата са подготвяне на добри специалисти в областта на конструирането, моделирането, проектирането на електронна апаратура и системи. Факултетът по електроника продължава като основна структура, вместо създадения през 1986 Факултет по електроника и автоматика. Целта на направеното преструктуриране е да може максимално да се развие техническият потенциал на специалностите.
От края на 2011 съставът на факултета се променя и до момента в него влизат катедрите „Електронна техника и микроелектроника“, „Комуникационна техника и технологии“ и „Социални и правни науки“. Обучението на студентите е тристепенно (ОКС "бакалавър, „магистър“ и ОНС „доктор“), като общият им брой е приблизително 1100. Освен от България образованието си продължават студенти от Източна Европа и Турция.

Факултетът по Електроника е закрит от избраното през 2015 г. ново ръководство на ТУ-Варна, с Ректор доц. Р. Василев.

Декани на факултетаРедактиране

 • доц.д-ринж. Илия Петришки (1990 – 1995)
 • доц.д-ринж. Димитър Юдов (1995 – 1999)
 • доц.д-ринж. Илия Петришки (1999 – 2003)
 • доц.д-ринж. Йордан Колев (2003 – 2011)
 • доц.д-ринж. Розалина Димова (2011 – 2015)

СтруктураРедактиране

катедра Електронна техника и микроелектроникаРедактиране

Катедрата е създадена през 1987 година и в началото е член на Факултет по електроника и автоматика, който през 1989 г. е преименуван на Факултет по електроника. През 1991 завършва първият випуск на катедрата от 25 инженери. През първите години хоноровани преподаватели от други университети водят лекционни курсове в катедрата. Това са преподавателите: проф. дтн. Владимир Калявин (Санкт Петербургския държавен електротехнически университет), проф. д-р Елена Шойкова (Технически Университет-София) и доц. д-р Илион Стамболиев (Технически Университет-София), а по-късно – проф. д-р Марин Христов (2 мандата Ректор на ТУ-София) и проф. д-р Елисавета Гаджева (ТУ-София). През 2012 година е създадена общо-университетска лаборатория по електроника. Към днешна дата катедрата разполага с 12 лаборатории, някои от които са по: вградени системи, цифрова обработка на сигнали, медицинска електроника, електроника за възобновяеми енергийни източници, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката. В началото на 2015 г. в катедрата работят общо 14 преподаватели и 2 служители. Преподавателският състав се състои от 7 хабилитирани лица (1 професор и 6 доценти) и 7 асистенти (от които 3 – със степен „доктор“). До началото на 2015 г. към катедрата са се обучавали над 25 докторанти (7 от тях се обучават), 9 от които са защитили докторска степен (1 е в процедура за защита на дисертация). От създаването си катедрата извършва обучение по специалност „Електроника“ (бакалавър, магистър и доктор), а от 2014 г. е разкрито и обучение по специалностите „Биомедицинска електроника“ (бакалавър) и „Медицинска електронна техника“ (професионален бакалавър – към Колежа в структурата на университета). В рамките на различни изследователски програми преподавателите от катедрата развиват успешно национална и международна научноизследователска дейност.

Повече за катедрата можете да намерите на адрес, както и на Facebook-страницата ни.

 
катедра Електронна техника и микроелектроника

Ръководители на катедратаРедактиране

 • доц. д-р инж. Димитър Юдов (1987 – 1993)
 • доц. д-р инж. Йордан Колев (1993 – 2003)
 • доц. д-р инж. Христо Гигов (2003 – 2012)
 • доц. д-р инж. Димитър Ковачев (2012-)


катедра Комуникационна техника и технологииРедактиране

Катедра Комуникационна техника и технологии е наследник на основополагащите катедри в комуникациите – „Радиотехника“ и „Съобщителна техника“.
Катедра „Радиотехника“ е основана заедно с катедра „Далекосъобщителна техника“ през месец февруари 1965 г. От 1 януари 1967 г. по решение на ръководството на ВМЕИ – Варна двете катедри се обособяват като самостоятелни административни звена. Тази дата се счита за рождена дата на катедра „Радиотехника“.

В началото на 1967 г. новосъздадената катедра започва своята учебна и научноизследователска дейност с 9 млади и ентусиазирани преподаватели: ст. пр. инж. Георги Енчев (по-късно доцент и декан на чуждестранни студенти) – временен ръководител на катедрата, пр. инж. Кирил Джуров (по-късно доцент, ръководител на катедра „Съобщителна техника“), ст. ас. инж. Христо Христов (сега професор в Чили), ас. инж. Стефанка Баева, ас. инж. Христо Банков (сега доцент), ас. инж. Стефко Пъргавелов (сега доцент), ас. инж. Йосиф Стефанов (по-късно доцент в университета в Саутхямптън, Великобритания), ас. инж. Димитър Димитров (по-късно доцент) и стажант н.с. инж. Димка Бомбова.

За осигуряване на нормален учебен процес през този период в катедрата работят и няколко хонорувани преподаватели – утвърдени специалисти от София и Варна: доц. инж. Димитър Мишев от НИИС – София (по-късно академик), пр. инж. Пламен Атанасов от ВНВМУ – Варна (по-късно доцент), пр. инж. Христо Димитров от ВНВМУ-Варна (по-късно доцент), ас. инж. Тошко Михайлов от ВНВМУ – Варна, инж. Асен Иванов от Радио Варна, инж. Николай Ковачев от ДП „Радиостанции и телевизия-Варна, инж. Никола Георгиев от „Институт по корабостроене“ – Варна и др.

Основната задача, която стои пред катедрата през този период, е осигуряване на специалната подготовка на студентите от сп. „Радиотехника“, открита още при основаването на ВМЕИ – Варна през 1963 г. с ПМС № 162/27.09.1962 г. Наред с това се обръща сериозно внимание на научноизследователската работа на преподавателите в катедрата, като някои от тях участват активно в приложни разработки, свързани с дейността на промишлени предприятия в района и страната.

 
катедра Комуникационна техника и технологии

Катедра"Далекосъобщителна техника", по-късно катедра"Съобщителна техника" е създадена през 1963.Основните области на обучение са свързани с аналоговите комуникационна апарати, предаване на различни сигнали, предавателин станции, апаратура за съобщителни системи и други. През 1966 за пръв ръководител на катедрата е избран доц. инж. Васил Халачев, който години по-късно става първият акредитиран професор в историята на Технически университет-Варна.През 1973 Кирил Джуров, е първият възпитаник защитил своята дисертация и по-късно става доцент.....

Ръководител катедраРедактиране

 • проф. д-р инж. Васил Халачев (1967 – 1976)
 • доц.к. т.н.инж.Кирил Джуров (1976 – 1993)
 • доц. д-р инж. Илия Атанасов (1993)


През 2002 се дипломират първите студенти бакалавърска степен със специалност Комуникационна техника и технологии, а през 2004 първите студенти с магистърска степен.

Ръководител катедраРедактиране

 • доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

катедра Социални и правни наукиРедактиране

През 1994 към структурата на ВМЕИ-Варна съществува Юридически факултет. Към това звено на университета са включени следните катедри:„Наказателноправни науки”, „Гражданскоправни науки“, „Теория и история на държавата и правото“, „Администрация и държавноправни науки“, „Журналистика“, „Педагогика“, „Превод и обработка на научна информация“.Въпреки социалните области, факултетът през годините дипломира студенти, които са доказали себе си в България и Европа.Преподаватели във факултета са били:роф. д-р Борис Спасов, проф. д-р Любен Корнезов, проф. д-р Тамара Хинова, проф. д-р Добри Димитров, проф. д-р Райко Райков, проф. д-р Страшимир Кучев, проф. д-р Петко Попов, проф. д-р Георги Мутафчиев, проф. Евгения Коцева, проф. д-р Иван Владимиров, проф. д-р Румен Владимиров, проф. д-р Иван Сълов, проф. д-р Владимир Захаров, проф. д-р Живко Миланов, проф. д-р Иван Велинов, проф. д-р Ангел Шишков, проф. Иван Лазаров, проф. Емилия Къндева, проф. Слави Мутафчиев, доц. д-р Никола Филчев, доц.д-р Неделчо Беронов, доц. д-р Дончо Хрусанов, доц. Николай Каменов, доц. д-р Енчо Костов, доц. д-р Жана Рангелова, доц.д-р Маринела Грудева..През 2007 с решение на Народното събрание Юридическия факултет е закрит.на мястото на факултета е създадена катедра „Науки за държавата и правото и социалнополитически дейности“, част от факултета по електроника.

Декани на Юридически факултетРедактиране

 • доц. д-р Неделчо Кеманов (1992 – 1993)
 • проф. дмн. кюн. Иван Лазаров (1993 – 1994)
 • проф. д-р Васил Митков (1995 – 1996)
 • доц. д-р Неделчо Кеманов (1997 – 2002)
 • доц. д-р Румяна Куртева (2002 – 2007)

ИзточнициРедактиране