Факултет по науки за образованието и изкуствата (Софийски университет)

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (до 1988 г.: Факултет за подготовка на детски и начални учители; до 2018 г.: Факултет по начална и предучилищна педагогика) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е създаден през 1983 г.[1] Първият випуск студенти е приет през академичната 1984/85 година в специалностите „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“ и „Дефектология“. Основите на научноизследователската и преподавателската дейност във факултета са положени от значими личности, като като проф. дмн Стефан Мутафов – ръководител на катедрата по Дефектология /1925 – 2009/, проф. д-р Жечо Атанасов (водещ учен в областта на историята на педагогиката) и проф. д-р Елка Петрова (водещ учен в областта на предучилищната педагогика), които са и първите ръководители на катедри. Първият декан на ФНПП е доц. Павел Драганов.1983 – 1986), а следващите – проф. д-р Стойка Здравкова (1986 – 1989), проф. д-р Георги Ангушев (1989 – 1993), който е и ръководител на катедрата по Дефектология, преименувана по-късно катедра „Специална педагогика“. По-късно към преподавателския екип се присъединяват и проф. д-р Александър Маджаров, проф. д-р Стойка Здравкова, проф. д-р Петър Петров, проф. Ангелина Балтаджиева, проф. Владимир Радулов, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Мария Белова, проф. д-р Георги Бижков, проф. д-р Димитър Цветков.

Деканът на ФНПП проф. д-р Божидар Ангелов

Днес във Факултета се провежда обучение в различни квалификационни сфери, които административно са организирани в следните катедри:

 • „Начална училищна педагогика“
 • „Предучилищна педагогика“
 • „Специална педагогика“
 • „Социална педагогика и социално дело“
 • „Педагогика на изкуствата“

Към ФНПП са обособени компютърен център; логопедичен кабинет; ресурсни центрове за слухово-речева рехабилитация, за деца със зрителни затруднения, за деца с интелектуална недостатъчност; музикален център.

Бакалавърски специалностиРедактиране

Предучилищна и начална училищна педагогикаРедактиране

Специалността обединява две основни направления в педагогиката – предучилищна и начална училищна педагогика. Тази комбинация създава възможност на студентите, които са я завършили да работят като учители в детската градина, а също и в началното училище. Те имат предимство и при кандидатстването за места за учители в подготвителна група/клас.

Начална училищна педагогика и чужд езикРедактиране

Специалността подготвя бъдещи начални учители, които паралелно с теорията и практиката на началната училищна педагогика, изучават и чужд език (английски, немски, френски, испански, руски в зависимост от приемния изпит, който са държали). Това дава възможност на завършилите специалността студенти да преподават в началното училище по всички учебни предмети.

Пред студентите, които следват НУПЧЕ се откриват възможности за участие в международен обмен по програма СОКРАТ-ЕРАЗЪМ. Според сключените билатерални споразумения студентите имат възможност да учат в период от 5 до 10 месеца в Белгия (KATHO, Kortrijk), Германия (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Technische Universität Braunschweig).

Специална педагогикаРедактиране

Модули:

 • Логопедия
 • Слуховоречева рехабилитация
 • Педагогика на деца с невросоматични заболявания
 • Педагогика на зрителнозатруднените
 • Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Социална педагогикаРедактиране

Образованието в специалността по програма е широкотеоретично. Започва се с увод в специалнта педагогика и социалната работа в първи курс; преподава се също философски системи, философска антропология, социология, психология. По-нататък същите дисцпилини се преподават диференцирано, с оглед спецификите на работата. Втори-трети курс се преподава и правни дисциплини, и социално подпомагане, накрая идват и техническите по работата дисциплини.

Магистърски програмиРедактиране

 • Информационни технологии в началното училище
 • Начална училищна педагогика (за неспециалисти)
 • Интеркултурно образование в детската градина и началното училище
 • Подготвителна група/клас – образователни аспекти
 • Музика – Музикална педагогика
 • Музика – Музикални компютърни технологии и тонрежисура
 • Музика – Музикални и мултимедийни технологии

ИзточнициРедактиране