Френсис Галтън

британски географ, статистик, метеоролог, психолог и антрополог
(пренасочване от Франсис Галтън)

Франсис Галтън (на английски: Francis Galton) е английски психолог и антрополог.

Френсис Галтън
Francis Galton
британски географ, статистик, метеоролог, психолог и антрополог
Роден
Починал
17 януари 1911 година (88 г.)
Съри, Великобритания
ПогребанВеликобритания
НационалностFlag of the United Kingdom (3-5).svg Великобритания
Учил вКингс Колидж
Тринити Колидж
Кеймбриджки университет
Научна дейност
ОбластПсихология
Работил вБританско кралско географско дружество
Известен сЕвгеника
Регресионен модел
Стандартно отклонение
Уебсайтgalton.org
Френсис Галтън в Общомедия

БиографияРедактиране

Роден е на 16 февруари 1822 година близо до Бирмингам, Англия, най-мал­ко­то от се­дем­те де­ца на ро­ди­те­ли­те си. Има три по-го­ле­ми бра­тя и три по-го­ле­ми сес­т­ри. Гал­тън е пър­ви бра­тов­чед на Чарлз Дар­вин, два­ма­та има­ли общ дя­до – Ера­зъм Дар­вин. Се­мейс­т­во Гал­тън са из­вес­т­ни и прос­пе­ри­ра­щи про­из­во­ди­те­ли на оръ­жия и бан­ке­ри.

 
Портрет на Галтън от Октавиъс Оукли, 1840 г.

Гал­тън е счи­тан за де­те-чу­до. На двего­диш­на въз­раст той мо­же да че­те, на пет раз­би­ра от ла­тин­с­ки, гръц­ки и мо­же да де­ли мно­го­циф­ре­ни чис­ла, а на шест ин­те­ре­си­те му се на­соч­ват към кни­ги­те за въз­рас­т­ни, вклю­чи­тел­но Шек­с­пир, кой­то че­те за удо­вол­с­т­вие. На 16 го­диш­на въз­раст, по нас­то­я­ва­не на ба­ща си, Гал­тън за­поч­ва обу­че­ни­е­то си по ме­ди­ци­на в Мно­гоп­ро­фил­на­та бол­ни­ца в Бир­мин­гам ка­то чи­рак на ле­ка­ри­те. За не­го то­ва не е при­ят­но пре­жи­вя­ва­не и един­с­т­ве­но неп­ре­къс­на­ти­ят на­тиск, от стра­на на ба­ща­та, го за­дър­жа там.

Един ин­ци­дент по вре­ме на чи­ра­ку­ва­не­то му в бол­ни­ца­та илюс­т­ри­ра лю­бо­пит­с­т­во­то на Гал­тън. Ис­кай­ки да на­у­чи как­ви са ефек­ти­те на раз­лич­ни­те ле­кар­с­т­ва, той по­е­ма мал­ки до­зи от вся­ко и от­бе­ляз­ва ре­ак­ци­и­те си по сис­те­мен на­чин. Тръг­ва от ле­кар­с­т­ва­та, чи­и­то име­на за­поч­ват с бук­ва­та „А“. То­ва на­уч­но на­чи­на­ние за­вър­ш­ва на бук­ва­та „С“, ко­га­то взе­ма мас­ло от ед­но рас­те­ние от се­мейс­т­во­то на млеч­ки­те (мощ­но раз­х­ла­би­тел­но). След ед­на го­ди­на в бол­ни­ца­та, Гал­тън про­дъл­жа­ва ме­ди­цин­с­ко­то си обу­че­ние в Кингс Ко­ли­дж, Лон­дон, а по-късно завършва и Кейбриджкия университет. Работи в Британското кралско географско дружество.

Умира на 17 януари 1911 година в Съри на 88-годишна възраст.

Научна дейностРедактиране

 
87-годишният Франсис Галтън (дясно) със статистика Карл Пиърсън.

Галтън се счита за откривател на явлението антициклон, като му дава теоретично обяснение.

Има значими и световно признати заслуги в областта на науката антропология. Неговите антропологични изследвания получават практическо приложение в криминалистиката, особено в дактилоскопията.

Преломен момент в творчеството на Галтън настъпва след публикуването на труда на Чарлз Дарвин „Произход на видовете“ (1859). Под негово влияние Франсис Галтън въвежда в психологията и антропологията идеята за наследствеността, като се стреми чрез нея да обясни индивидуалните различия между хората.

Галтън е основоположник на диференциалната психология и един от първите, които започват експериментални изследвания на асоциациите и образната памет.

БиблиографияРедактиране

Външни препраткиРедактиране