Хасковска хълмиста област

хълмиста област в България

Хасковската хълмиста област е хълмиста област в северната част на Родопите, на територията на области Хасково и Пловдив, с надморска височина от 80 – 100 м на север до 420 – 450 м на юг.[1]

Хасковска хълмиста област
41.9° с. ш. 25.4° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение България
Надм. височина450 m

Областта представлява северно предпланинско стъпало на Родопския масив, отделено от него с ясен и добре очертан планински склон. Простира се от запад на изток на около 90 км, а максималната ѝ ширина достига 30 – 35 км. Разположена е между долината на река Марица на север и изток и долното течение на Чепеларска река на запад. На юг границата се прокарва от Асеновград по северните подножията на родопските ридове Добростан, Сини връх, Драгойна, Мечковец, Чуката, Чала и Хухла и завършва при град Харманли.[1]

Хасковската хълмиста област е силно разчленена от родопските реки десни притоци на Марица Черкезица, Мечка, Каялийка, Банска и Харманлийска (с притоците си Карамандере, Хасковска и Узунджовска река). Долините им обикновено са плитки и с широки легла. При пресичането на здрави скали (гнайси, андезити) коритата им се стесняват и придобиват проломен характер. Вододелите между тях са дълги и с плоски била, удобни за селскостопанска дейност. Хасковската хълмиста област е изградена предимно от плиоценски езерни утайки, изпод които в отделни места стърчат метаморфни и терциерни вулкански скали. Климатът е преходносредиземноморски (Хасково – средна годишна температура 12,5 °C). Почвената покривка е представена от чернозем-смолници, излужени канелени горски и алувиално-ливадни почви. Добре развито селско стопанство – производство на зърнени храни, тютюн, памук, лозя, овощни градини, зеленчуци.[1]

Основни центрове на областта са градовете Хасково, Димитровград и Първомай, околи които гравитират няколко десетки села.[1]

В различни направления през Хасковската хълмиста област преминават участъци от 10 пътя от Държавната пътна мрежа:

По цялото най-северно подножие на Хасковската хълмиста област, предимно по десния бряг на река Марица, от Садово до Харманли, преминава участък от трасето на жп линията София – Пловдив – Свиленград. От север на юг, от Димитровград до село Маслиново областта се пресича и от участък от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова.[1]

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране