Химия на околната среда

Химията на околната среда е интердисциплинарна научна област, съчетаваща методи на химията и науките за околната среда и разчитаща в голяма степен на аналитичната химия. Тя изучава химичните и биохимичните явления, протичащи в околната среда - източниците, реакциите, преноса, въздействията и живота на химическите продукти в атмосферата, почвите и водите.[1]

Схема на кръговрата на сярата, предмет на изучаване на химията на околната среда

Химията на околната среда не трябва да се бърка със зелената химия, която има за цел ограничаването на замърсяването на околната сред в неговия източник.

Бележки Редактиране