Цикълът на Кребс представлява метаболитична верига от взаимодействия, при която става пълно разграждане на пирогроздена киселина до СО2 и Н2О, при което се отделя енергия за нуждите на клетката. Главната функция на Цикъла на Кребс е да служи като общ краен път за окислението на въглехидрати, липиди и белтъци. Той има значителна роля за процесите на синтез на глюкоза, мастни киселини и аминокиселини.

Цикъл на Кребс
Цикъл на Трикарбоксиловите киселини

Цикълът на Кребс има следните метаболитни стъпала, чрез които се осъществява: при навлизането на ацетил-КоА в матрикса на митохондриите той се свързва с молекула оксалацетат и се превръща в лимонена киселина (цитрат). Цитратът от своя страна под действието на ензима аконитаза се превръща в цис-аконитат, при което се отделя молекула вода. Цис-акониатът от своя страна под действието на ензима изоцитратдехидрогеназа се превръща в изоцитрат. Изоцитратът под действието на изоцитратдехидрогеназа се превръща в алфа-кетоглутарат. Алфа-кетоглутаратът чрез алфа-кетоглутаратдехидрогеназа и с присъединяването на ацетил-КоА се превръща в сукцинил-КоА. Той под действието на сукцинаттиокиназа преминава в сукцинат. Сукцинатдехидрогеназата го превръща във фумарат. Фумаратът чрез фумаразата преминава в L-малат. L-малатът под влиянието на ензима малатдехидрогеназа възстановява оксалацетата, който отново може да взаимодейства с молекула ацетил-КоА и цикълът да се повтори. Енергийният баланс е окислението на 1 молекула ацетат води до генерирането на максимално 12 молекули АТФ, тъй като от 1 молекула NADH2 се генерират 3 молекули АТФ, съответно от 1FADH2-2АТФ, и 1GTP e еквивалентна на 1АТФ.

Цикълът на Кребс протича в матрикса на митохондриите. Той е строго аеробен и се осъществява само в присъствието на кислород. Затова съществува само в аеробните клетки. Клетки като еритроцитите не притежават митохондрии и затова там не се осъществява цикъл на Кребс.

Механизъм на разграждане на хранителните вещества

редактиране
  • А) Гликолиза
  • Б) Подготвителна фаза

В някои отровни растения от Африка, Австралия и Бразилия има калиев флуорацетат, който нарушава цикъла на Кребс и води до смърт. Местните култури/аборигени ползват извлек от растенията за намазване върховете на стрели.

Кофактор № на р-цията Ензими Енергитичен добив
3 x НАДН.Н 3 Изоцитрат дехидрогеназа 2,5
4 α-Кетоглутарат дехидрогеназен комплекс 2,5
8 Малат дехидрогеназа 2,5
1 х ФАДН2 6 Сукцинат дехидрогеназа 1,5
1 х АТФ (ГТФ) 5 Сукциник-КоА синтетаза (сукцинат тиокиназа) 1
Общо: 10 мол. АТФ