Червената стена (биосферен парк)

Disambig.svg Тази статия е за биосферния парк. За биосферния резерват вижте Червената стена.

„Червената стена“ е биосферен парк по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО в Западните Родопи. Обхваща цялата територия на община Асеновград.

Биосферен парк Червената стена
Паномарен изглед към Биосферен парк „Червената стена“
Паномарен изглед към Биосферен парк „Червената стена“
Relief Map of Bulgaria.jpg
41.9034° с. ш. 24.8612° и. д.
Местоположение в България
МестоположениеFlag of Bulgaria.svg България
Най-близък градАсеновград
Площ65409,399 хектара
СъздаденОбявен през 1962 г. и разширен през юни 2017 г.
Уебсайтchervenatastena.com

СтатутРедактиране

Биосферен резерват „Червената стена“ е обявен през 1962 г., а през 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. След настъпилите промени в концепцията за биосферните резервати/паркове, през 2016 г. е изготвен нов номинационен формуляр и внесен в Секретариата на Програмата. В резултат на това през 2017 г. Червената стена е одобрен от ЮНЕСКО като един от първите български съвременни пост-Севилски биосферни паркове.

Заедно с обявяването на разширения Биосферен парк „Червената стена“, Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ обявява още три нови български разширени биосферни парка от нов тип: Биосферен парк Централен Балкан, Биосферен парк Сребърна и Биосферен парк Узунбуджак. Включването на четирите биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че тези обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

ЗониранеРедактиране

Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна (зона за развитие) зони и напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия.

  • Сърцевинната зона представлява съществуващия резерват Червената стена, обявен през 1962 г.
  • Буферната зона обхваща защитена зона BG 0002073 Добростан – част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
  • Преходната зона заема цялата останала територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона.

На територията на биосферния парк се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда и не се налагат допълнително ограничения, различни от вече съществуващите.

ФункцииРедактиране

  • Консервационна – принос към консервацията на ландшафти, екосистеми, видове и генетично разнообразие.

Паркът Червената стена се характеризира с уникални природни дадености (релеф, надморска височина, състав на основните скали, почвени и климатични условия), които определят богатството на природата със значително висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. Заради голямото биоразнообразие сърцевинната зона на биосферния парк е с високо природозащитно значение на национално, европейско и световно ниво.

  • Развиваща – насърчаване на човешко и икономическо развитие, което е социално, културно и екологично устойчиво.

Традиционните дейности в околните села включват селско стопанство – отглеждане на картофи, лозя, овощни градини, тютюн, биоземеделие и др., дребно животновъдство, риболов, пчеларство, дървообработване и дърворезба и пр.

В преходната зона на биосферния парк – Бачково, има биоферми за производство на плодове и зеленчуци. Организират се еко-ваканции, които включват посещение на фермите, други интереси места в биосферния парк, Бачковския манастир и др. В допълнение, на територията на парка се развиват културен и религиозен туризъм. Тук се намира един от най-известните български манастири – Бачковският. В преходната зона е силно развит и екотуризмът като в сърцевинната зона са разработени и маркирани 7 официални маршрута. Целият район на биосферния парк Червената стена има голям потенциал за насърчаване на местното икономическо развитие.

  • Логистична подкрепа – подкрепа за демонстрационни проекти, образование за околна среда и обучения, проучвания и мониторинг, свързани с местни, регионални, национални и глобални въпроси на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Биоразнообразието на биосферния парк предоставя възможности за извършване на проучвания на консервационно значимите видове, развитие на редица образователни и научно изследователски програми като мониторинг на приоритетни видове и местообитания, организиране на ученически, студентски и любителски експедиции с образователна цел, включване на любители в мониторинговите програми.

БиоразнообразиеРедактиране

ЕкосистемиРедактиране

В биосферния парк Червената стена се срещат три основни типа екосистеми – горски, тревисти и площи с разпокъсана растителност или без растителност.

Местообитания, флора и фаунаРедактиране

На територията на парка са установени 645 вида висши растения. От тях 96 са ендемити, а 38 са включени в Червената книга на България. В най-ниските части растат нискостеблени гори и храсталаци от космат дъб, келяв габър, мъждрян, полски клен, а постепенно с увеличаването на надморската височина започват да се срещат смесени широколистни гори от зимен дъб, обикновен бук, трепетлика, воден габър и др. Високите места са заети с бял бор, мъждрян, воден габър, явор, шестил, трепетлика, бреза, дива череша. Най-голямото богатство на резервата е разнообразната тревна растителност, включваща много редки видове като родопско лале, персийска морина, пълзяща гудиера, родопски силивряк, маслиново вълче лико, кръглолистна каменоломка, обикновен тис и др.

Животинският свят е много богат и разнообразен. Безгръбначните животни са 528 вида. Броят на срещащите се видове земноводни и влечуги е общо 21 вида, от които 7 са земноводни и 14 са влечуги. Птиците са 79 вида, а бозайниците – 44 вида.

Културно-историческо наследство и забележителностиРедактиране

Районът, обхващащ териториите на резерват Червената стена, се отличава с редица архитектурни, природни, църковни обекти, които без съмнение са сред особено значимите културно-исторически паметници в България.

Сред важните културни и образователни центрове в района са: Историческият и Палеонтологическият музей, училището „Св. Георги“, Асеновата крепост, скалният феномен Белинташ, Бачковският манастир „Света Богородица“, който е основан през 1083 г. и е вторият по големина манастир в България, и редица други манастири и забележителности.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране