Шля́хта (на полски: Szlachta, произхожда или от старо-високонемското slahta – род, или от немски: Schlacht – сражение) е дворянство в Полша и Великото литовско княжество (виж Жечпосполита). Шляхтичи са били 10% до 30% от населението на Полша, което значително превишава процента на дворянството в други страни. Отменено е през 1921 г.

Представител на полската шляхта
Полски кафтан

ЛитератураРедактиране

 • M. Bobrzy ń ski, „Geneza spo ł ecze ń stwa polskiego na podstawie kroniki Galla i dyplomatów XII w.“;
 • Fr. Piekosi ń ski, „O powstaniu spo ł ecze ń stwa polskiego w wiekach ś rednich i jego pierwotnym ustroju“;
 • St. Smolka, „Uwagi o pierwotnym ustroju spo łecznym Polski Piastowskiej“ (това са три съчинения поместени в „Rozprawy i sprawozd. wydz. histor. filozof. Akad. Um.“, т. XIV);
 • A. Małecki, „Studja heraldynne“ (Лвов, 1890, 2 т.);
 • A. Balzer, „Rewizja teorji o pierwotnem osadnictwie w Polsce“ („Kwart. Hist.“, 1898, т. XII);
 • Fr. Piekosiń ski, „Rycerstwo polskie wieków średnich“ (т. I—III);
 • A. Prochaska, „Geneza i rozw ój parlamentaryzmu za pierwszych Jagiellonó w“ („Rozpr. Akad. Um. wydz. hist. filozof.“, т. XXXVIII);
 • Fr. Piekosiń ski, „Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków średnich“ (ib., т. XXXIX);
 • A. Pawiński, „Sejmiki ziemskie“ (Варшава, 1895);
 • Wł. Smole ń ski, „Szlachta w ś wietle w łasnych opinji“ („Pisma historyczne“, Краков 1901, т. I);
 • R. Hube, „Prawo polskie w w. XIII“ (Варшава, 1874);
 • R. Hube, „Sądy, ich praktyka i stosunki prawne w Polsce etc.“ (Варшава, 1886).

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране