Абревиатури в българското здравеопазване

Следва списък на абревиатурите (съкращенията) използвани в българското здравеопазване. Съкращенията в сиво са излезли от употреба.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

А редактиране

 • АГ Акушерство и гинекология
 • АПМП Амбулатория за първична медицинска помощ
 • АПМП-ГП Амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика
 • АПМП-ИП Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика

Б редактиране

В редактиране

Д редактиране

 • ДКЦ Диагностично-консултативен център
 • ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца

З редактиране

 • ЗЗО Закон за здравното осигуряване
 • ЗЗОЛ Задължително здравно осигурено лице
 • ЗКНВП Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • ЗЛЗ Закон за лечебните заведения
 • ЗЛПХМ Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд

И редактиране

 • ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата
 • ИЛЧГ Институт за лечение на чужди граждани

М редактиране

Н редактиране

О редактиране

 • ОАРИЛ Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение
 • ОАИЛ Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • ОДОЗС Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар
 • ОДКВЗС Областен диспансер за кожно-венерологични заболявания със стационар
 • ОДПЗС Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар
 • ОДПФЗС Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар

П редактиране

 • ПИМП Първична извънболнична медицинска помощ


Р редактиране

С редактиране

 • САГБАЛ Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение
 • СБАЛ Специализирана болница за активно лечение
 • СБАЛАГ Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология
 • СБАЛББ Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести
 • СБАЛДБ Специализирана болница за активно лечение по детски болести
 • СБАЛДОХЗ Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания
 • СБАЛЕНГ Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология
 • СБАЛИПБ Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести
 • СБАЛЛЧГ Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия
 • СБАЛНП Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия
 • СБАЛО Специализирана болница за активно лечение по онкология
 • СБАЛОБ Специализирана болница за активно лечение по очни болести
 • СБАЛОТ Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология
 • СБАЛССЗ Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания
 • СБАЛТОСМ Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина
 • СБВБДПЛ Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение
 • СБДПЛ Специализирана болница за долекуване и продължително лечение
 • СБДПЛР Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
 • СБДПЛРДЦП Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа
 • СБОБАЛ Специализирана болница по очни болести за активно лечение
 • СБР Специализирана болница за рехабилитация
 • СБРССЗ Специализирана болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания
 • СЗО Световна здравна организация
 • СИМП Специализирана извънболнична медицинска помощ
 • СОБАЛ Специализирана очна болница за активно лечение
 • СХБАЛ Специализирана хирургична болница за активно лечение

Т редактиране

 • ТЕЛК Териториална експертна лекарска комисия

У редактиране

 • УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение
 • УМБАЛСМ Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
 • УНГ Уши, нос и гърло
 • УСБАЛ Университетска специализирана болница за активно лечение
 • УСБАЛЕ Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология
 • УСБАЛЛЧГ Университетска специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия

X редактиране

 • ХЕИ Хигиенно-епидемиологична инспекция, наследена от РИОКОЗ, впоследствие от РЗИ

Ц редактиране

 • ЦПИ Център за психологически изследвания
 • ЦСМП Център за спешна медицинска помощ