Адхезия (на латински: adhaesioad – представка, означаваща „към“ и формата haesī на глагола haereō – „лепя“) във физиката представлява привличането или сцеплението между молекулите на повърхността на разнородни твърди или течни вещества. Това привличане се обуславя от междумолекулярни взаимодействия (например сили на Ван дер Ваалс). В отделни случаи адхезията може да се окаже по-силна от кохезията.

Адхезия между ръката и водата

При триене на повърхности с ниска адхезия, коефициентът на триене е минимален, например при тефлон. Някои материали, които имат слоеста кристална решетка и едновременно с това ниска кохезия и адхезия, се използват за твърди смазочни материали.

В биологията съществува клетъчна адхезия, при която клетките не само прилепват една към друга, но и образуват характерни структури. Повърхностното напрежение в течности е проява на ефектите на адхезията.