Спестовна сметка

Финансов продукт
(пренасочване от Банков влог)
Тази статия е за банковия продукт. За вида уебсайт влог вижте Видеоблог.

Спестовна сметка (депозитна сметка, влогова сметка) e финансов продукт, предлаган от банка, при който клиент (държател на сметката) влага (депозира) определена сума пари в банката възмездно, срещу лихва. Лихвата може да се натрупва към сумата, да се изплаща на определен период или да се получи при закриване на сметката. Спестовната сметка е пасив за банката. Някои банки събират такса за поддръжка на спестовна сметка. В някои държави доходът от лихви се облага с данък. Данъчно задължените лица са задължени да обявяват приходите от лихви в данъчната си декларация, но свободното движение на капитали и банковата тайна дават възможност за отклонение от данъчно облагане.[1] Спестовните сметки биват два основни вида според условията на изтеглянето: безсрочен влог и срочен депозит. Някои банки предоставят спестовни сметки, които комбинират и двата вида, например срочен депозит с възможност за довнасяне и/или теглене на суми до определен лимит. Комбиниран вариант на спестовна сметка е и детският влог.

Етимология

редактиране
  • Влог (вложение) – коренът на „лежа“ е от славянското „ложити“ (в смисъл да поставя нещо хоризонтално), от където и вложа, влог, легло, сложа, положа и т.н., както и дължина, дълго.
  • Депозит – на латински: deposit – оставям настрана. Ранната форма е pōnere – поставяне, слагане (от където е депониране) през pausare (от където е пауза).
  • Спестовен – пестя е от старобълг. пѣстовати – пазя.

Трите думи имат много близко значение. За това в банковото дело депозит се използва за нещо цялостно, докато влог за нещо съставено от отделни части, като и двете са форма на предоставяне на пари на банката да ги пази, т.е. спестяване.

Безсрочен влог

редактиране

Клиентът предоставя парите си на банката срещу лихва, като срокът за изтеглянето им не е фиксиран. Лихвата е по-ниска от тази на срочния депозит, но клиента има възможност да променя текущото си салдо като довнася или тегли суми (включително и цялата сума).

Срочен депозит

редактиране

Както се вижда от името депозитът е с предварително определен срок (от 1 седмица до 36 и повече месеца). Лихвата при срочния депозит е по-висока от тази на безсрочния влог, но при предсрочно прекратяване на срочен депозит се дължат неустойки, като в някои случаи клиентът може да получи сума по-малка от първоначално вложената.

Детски влог

редактиране

Съществуват и спестовни сметки, при които титуляр на сметката е лице ненавършило пълнолетие. Такива сметки се откриват най-често от родител или настойник, който има право само да внася пари. Поради това условие, осигуряващо сигурност за банката, тя предоставя по-високи лихви от другите видове спестовни сметки. При навършване на пълнолетие титулярът разполага с вложените суми и натрупаните лихви.

Източници

редактиране