Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадено предприятие за определено начинание. Бизнес плановете се използват за управление и планиране в рамките на предприятието, както и за да убедят външни организации, например банки или венчър капиталисти, да инвестират средства в начинанието.[1]

Примерно съдържание на бизнес план

редактиране

Примерно съдържание за бизнес план, което трябва да се адаптира според конкретните нужди за тур комплекс.

 1. Въведение
  • Име на проекта, обект на разработката.
  • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
  • Лица за контакти.
 2. Резюме
  • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
  • Сфера на дейност.
  • Водещи фигури – опит.
  • Описание на пазара и вписване на услугата в него.
  • Цел на стартиращия бизнес.
  • Необходими ресурси: персонал, земеделски и сграден фонд, финансиране.
 3. Представяне на проекта и предлаганата услуга
  • Описание на идеята за развитие на този проект.
  • Описание на услугата, какви нужди покриват.
  • Готовност за реализация.
  • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество на услугата, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бързи и адекватни услуги, големи размери, други.
  • Защита на продуктовата услуга: патенти, марки, други.
  • Описание на процеса по предоставяне на услугата.
  • Самостоятелно ли ще бъде организирана услугата или ще има и подизпълнители.
  • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, ниво, цена).
 4. Анализ на средата
  • Описание на бранша. Тенденции за развитие.
  • Нормативна уредба. Данъчно облагане.
  • Конкуренти и предлагани от тях услуги.
  • Канали за разпространение.
  • Доставчици на услугите.
  • Потребители.
  • Конкуренти и конкурентни цени.
  • Район на разпространение.
  • Пазарен потенциал и обем.
  • Растеж на пазара.
 5. Маркетингов план
  • Сегментиране на пазара.
  • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.
  • План за услугите – месеченен/тримесечен обем на услугите.
  • Реклама.
 6. Текущо състояние
  • Сфера на дейност.
  • Опит на партньорите.
  • Необходими ресурси.
  • Текущо състояние - Отчет за приходите разходите за последната 1 година?
 7. Организация и управление
  • Правна форма
  • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
 8. Прогнозни финансови разчети
  • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.
  • Източници на финансиране.
   • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
   • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
   • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
  • Формиране на пълната себестойност на услугите и стоките, които ще се предлагат.
  • Прогнозни приходи и разходи.
  • Прогнозни парични потоци.
 9. Финансови показатели и оценка на проекта
 10. Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.
 11. Заключение

Източници

редактиране