Българска агенция по безопасност на храните

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България, създаден през 2011 г. Основната ѝ функция е да контролира спазването на националните и европейски изисквания за контрол в областта на:

СтруктураРедактиране

Българската агенция по безопасност на храните се състои от обща и специализирана администрация. Специализираната администрация на БАБХ е представена от:

  • Главна дирекция „Координация и контрол“ – контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните, на специализираните структури и дирекциите в Централното управление на БАБХ. Събира и оценява информация за установяване на възможности за предотвратяване, отстраняване или намаляване до приемливо ниво на риска за човешкото здраве по цялата хранителна верига. Нейна задача е координирането на действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве;
  • Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ – методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита, качеството на пресните плодове и зеленчуци и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита. Нейна задача е изготвянето на методически указания и инструкции, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство. Тя организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители. Изготвя ежегодни доклади за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на контролни директиви и решения на Европейската комисия за предприемане на извънредни спешни мерки;
  • Дирекция „Продукти за растителна защита и торове“ – методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита относно продуктите за растителна защита и торовете. Занимава се с администриране и координиране разрешаването на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба. Организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията. Съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита. Дейността на дирекцията е свързана с администриране, координиране и контролиране извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;
  • Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ – ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по няколко направления, сред които здравеопазването при отглеждането на животни, добива и съхранението на зародишни продукти, пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти и получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти и продукти, получени от тях. Други направления в дейността ѝ са спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните, ветеринарномедицинската практика и дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести;
  • Дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ – участва в изграждането на нормативни актове, образци на документи и процедури, свързани с осъществяването на официалния контрол на ветеринарномедицински продукти. Извършва експертна оценка на досието и качествата на ветеринарномедицинския продукт, заявен за издаване, подновяване и промяна на лиценз;
  • Дирекция „Контрол на храните“ – координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по контрола на безопасността и качеството на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. Координира контролната дейност и в междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти. Следи за хуманното отношение към животните по време на клане. Поддържа регистри и разработва образци на документи съответно дейността си. Изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
  • Дирекция „Лабораторни дейности“ – координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, генетично модифицираните организми, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми;
  • Дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и обучение, и квалификация“ – организира и координира дейността на БАБХ във връзка с ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта, свързана с функциите ѝ. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейското законодателство, свързано с дейността на Агенцията.

ИзточнициРедактиране

  • Закон за Българската агенция по безопасност на храните, в сила от 25 януари 2011 г., обн. ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013 г.
  • Закон за храните, обн. ДВ. бр.90 от 15 октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр.87 от 1 ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 14 април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ. бр.51 от 23 юни 2006 г., изм.ДВ. бр.55 от 7 юли 2006 г., изм. ДВ. бр.96 от 28 ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ. бр.51 от 26 юни 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ. бр.23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ. бр.41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.23 от 23 март 2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30 март 2010 г., изм. ДВ. бр.59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ. бр.80 от 12 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ. бр.77 от 9 октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013 г.