Васил Райнов (езиковед)

български езиковед
Вижте пояснителната страница за други личности с името Васил Райнов.

Васил Господинов Райнов е български езиковед.

Васил Райнов
български езиковед
Роден
19 септември 1942 г.
Националност България
Работилдиректор на Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Работил вИнститут за български език
Софийски университет
Нов български университет
Русенски университет
Тракийски университет

Биография редактиране

Роден е на 19 септември 1942 г. в София. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“; от втори университетски курс в кръжеца по диалектология на проф. Стойко Стойков и доц. Иван Кочев; дипломна работа – „Говорът на с. Черноморец – Бургаско“, наградена с Националната награда за студентско изследване на Министерството на образованието и науката през 1966 г.

През 1966 – 1969 г. прави научна специализация по фонетика, общо езикознание и диалектология в Карловия университет – Прага;[1] работи в катедрата по Общо и сравнително езикознание при професорите Скаличка, Бйелич, Янота и Ромпортл. Защитава дисертационен труд „Към въпроса за развитието на преходните езикови системи“ за получаване на научната степен „доктор по философия“ (PhD) на Карловия университет.[2] От октомври 1969 г. е научен сътрудник по експериментална фонетика, а по-късно по невропсихология в Централната лаборатория за изучаване на мозъка при Българската академия на науките, преименувана в Институт за изучаване на мозъка (ИИМ) – БАН, в секцията по невропсихология (на която е съосновател). Tам разработва проблемите на речевата и езиковата специфика в норма и патология, и особеностите на вербалното и невербалното поведение като психолингвистичен феномен.

През 1971 – 1972 г., а след това многократно, общо пет пъти до октомври 1999 г.– в Университета в Бон, – в Института по фонетика и комуникация, и в Института за говорна и езикова терапия, като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“[1] работи съвместно с проф. Г. Унгехойер, проф. А. Лайшнер и проф. Г. Пойзер; през 1982 – 2000 г. активно сътрудничи с проф. Д. Линке и проф. М. Куртен в Лабораторията по психофизиология към университета. С финансовата помощ на фондацията „Александър фон Хумболт“ – Германия получава изследователска апаратура за 40 000 д.м., книги за 2000 д.м. и създава самостоятелна невролингвистична лаборатория в Българската академия на науките. През 1974 г. по покана на проф. А. Р. Лурия е на едномесечна специализация в Московския държавен университет – МГУ, в Kатедрата по невропсихология, а след това, също по покана, двукратно за съвместни разработки с колеги от МГУ и в Академията на науките на Русия – АН СССР. В годините 1986 – 88 г. – проектна работа с колеги от Полската академия на науките: в Института за полски език (с проф. Х. Мержейевска) и в Невропсихологичната лаборатория към Института по експериментална неврохирургия – ПАН (с д-р Е. Лучивек). През 1987 г. защитава пред Специализирания съвет по неврология, психиатрия и неврохирургия на Висшата атестационна комисия на Р. България дисертационния труд „Върху някои патологични и гранични аспекти на вербалното поведение“ за придобиване на научната степен „доктор на биологичните науки“ (DrSc);[3] 1989 г. – старши научен сътрудник ІІ степен по невропсихология (доцент), 1992 – старши научен сътрудник І ст. (професор, по правилата на Закона) по общо езикознание. От 1993 – 96 г. e ст.н.с. І ст. по психолингвистика в Института за български език (след новия закон, професор) – БАН.

Извънреден професор по общо езикознание в Университета на гр. Русе, в катедрата по европеистика, на която е съосновател, а по-късно и четири години неин ръководител (2007 – 2010).[4] От 2006 г. почетен професор на РУ „Ангел Кънчев“. През 2006 г. основава българската част на Колежа за балкански езици в Тракийския университет в гр. Одрин, където е и гост-професор до 2009 г.

Член е на Научния съвет при Института за изучаване на мозъка – БАН – 1988 – 1992, на НС при Института за български език – БАН от 1995 до 1999 г. и негов заместник-председател, 2003 – 2007 – 2011; заместник-директор на ИБЕ 1994 – 1999 г. От 1995 г. е ръководител на Лабораторията по фонетика и речева комуникация в ИБЕ.

Директор на ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“ 2003 – 2007 – 2011 г.[5]; ръководител на Секцията по етнолингвистика от 2007 – 2011 г.; член на Научния съвет на ИБЕ 1994 – 1997 и от 2003 – 2011 (по право), член на Комисията по филология към Висшата атестационна комисия (ВАК) към Министерския съвет на Р. България (2003//9), член е на Експертния съвет за издателска дейност (ЕСИД) при БАН – два мандата; член на Общото събрание на БАН (1995 – 1999, 2003 – 2007) и на комисии към ОС на БАН, професор по общо езикознание.

От 1 януари 2007 като директор на ИБЕ[6] спомага за приемането на България и на ИБЕ-БАН за член на Европейската асоциация на институциите за национални езици (EFNIL), която е представителната организация на езиковите институции в Европейския Съюз. Възстановява през 2003 г. участието на ИБЕ в работата на Общославянския диалектен атлас (ОЛА)[7] – след повече от двайсетгодишно прекъсване, наложено по геополитически причини през седемдесетте години на ХХ век, и продължава да бъде председател на Българската комисия.

По негово предложение през 2004 г. Научният съвет на ИБЕ гласува, а Управителният съвет на БАН утвърждава решението на ОС на БАН, Институтът да носи името на своя съвременен строител – проф. д-р Любомир Андрейчин.

В съгласие с представители на българоезичната общност в Албания (регион Гора), с Министерството на външните работи на Р. България и с Ръководството на БАН, организира и издава в Академичното издателство „Нашенско-Албански речник“ (2007 г.), представен тържествено в Академията.[8]

Член е на редакционните колегии на списанията „Български език“[5]и „Балканско езикознание“[9] (Linguistique Balkanique) (LВ), които са официалните печатни издания на ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и са реферирани в ERIH, а LB и в International Bibliography (Pro-Quest), ANVUR, BRILL, SCOPUS и EBSCO, както и на други места.

Рецензирал е конкурси за академици, член-кореспонденти, професори, доценти и асистенти, както и няколко десетки за докторски и големи докторски дисертации; журирал е изследователски проекти, европейски и национални научни програми.[10][11][12][13][14]

Освен монографичните трудове и в студиите – в 195 статии и съобщения, е първи/единствен, а в останалите е втори, трети и т.н. – автор. Статиите, съобщенията, както и съавторството в части от книги на други автори и трудовете монографии, са написани и отпечатани на български, руски, чешки, немски и английски език от български и от европейски издателства извън България. Участва в проект „Единно решение на проблемите при използването на кирилица“.[15]

В. Райнов е съставител и редактор на четири издания от сборници – трудове от симпозиуми на ИИМ, под заглавието „Организация и адаптация на мозъчните функции“ (Organization and Adaptation of Brain Functions), издадени през 1981, 1984, 1987[16] и 1990 г.; съставител е на сборника, посветен на проф. Йордан Пенчев (Райнов, В., И. Куцаров и др. С., Артграф, 2006 г.).[17] До 1994 г. е бил консултант на три разработки за кандидатски дисертации и на две дипломни работи. От 1994 г. е научен консултант на два успешно защитени докторски труда и на 45 дипломни и магистърски работи в катедрата по Европеистика на РУ, в СУ и в НБУ. Гост-професор и лектор в Нов български университет – София, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Университета „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ), гр. Пловдив. От 2003 г. е научен ръководител на две докторантури в ИБЕ. От 2005 г. е Почетен професор (Professor Emeritus) на Русенския университет;[18] носител е на Почетния знак на БАН – „Марин Дринов – на лента“ (най-висшата награда за български учени в Академията) от 2008 г. и на Златния почетен знак на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН (от 2012 г.). От януари 2012 – професор-емеритус на ИБЕ-БАН.

Участие в научни организации редактиране

 • Научен съвет на ИБЕ-БАН; [19]
 • ЕСИД – Експертен съвет за издателска дейност, БАН;
 • Комисия по филология на ВАК към МС, два мандата;
 • Управителен съвет на „Общество за устойчиво развитие на българския език“;
 • Председател на Националния комитет за Общославянския лингвистичен атлас;
 • Републиканско научно дружество на невролозите – 1968 – 1992 г.;
 • Дружество на психолозите в България – 1976 – 1990 г.;
 • Съюз на учените в България – 1980 – 1998 г.;
 • Martin-Heidegger-Geselschaft, Deutschland; Messkirch, 1989;
 • Internationale Geselschaft für Kulturelle Neuropsychologie e.V., Bonn, ръководител на направлението за Източна Европа, 1988;
 • Национален комитет по балканистика;
 • Дружество на ономастите в България „Проф. Й. Заимов“;
 • IOP – International Organisation for Psychophysiology, France, Canada;
 • IBRO – International Brain Research Organisation; Canada;
 • ISPhS – International Society for Phonetic Sc., Norway, от 1968 г.;
 • ЕFNIL – Европейска федерация на институциите за национални езици (European Federation of National Institutions for Language), представител за Р. България (2007 – 2011).

По-важни изследвания (монографии, студии, учебници и др.) редактиране

 • K otázce přechodných jayzkových systémů v jichovýchodním Bulharsku. Прага, Карлов университет, 1968 (дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор по философия“, PhD 160 стр.рр.).
 • Върху някои патологични и гранични аспекти на вербалното поведение. С., БАН, 1986 (дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на биологичните науки“, DrSc 460 стр.рр; автореферат – 59 стр.рр. с 19 графики, таблици и приложения).[3]
 • Особености на невербалната комуникация. С., М. Дринов, 1987, 105 стр.рр.[20][notes 1]
 • Мозък, език, съзнание. С., М. Дринов, 1989, 120 стр.рр.[21] [notes 2]
 • Символното поведение на човека. С., М. Дринов, 1993, 355 стр.рр.[22][notes 3]
 • Персонализмът – психобиология и езикова прагматика. С., М. Дринов, 1995, 116 стр.рр.[23][notes 4]
 • За психосемантичната специфика на езиковото възприятие. С., М. Дринов, 1998, 101 стр.рр.[24][notes 5]
 • Spezifik der Sprachfehler gesunder Erwachsener bei verschiedener Spannungs- und Streßsituationen.-In: D. Linke Ed., Grundlagen gestörter Kommunikation. Bonn, Bouvie ( im Druck, 150 S.).- В: Балканско езикознание, 1, 2007, 3 – 63, на немски език.
 • Човекът-оператор (тема от Специалния изследователски план на БАН, завършена и отчетена с работещ експериментален модел през 1991 г.). – с Попов, В. и др.
 • Психосемантични особености на езиковото възприятие.-В: Езиково съзнание. (Ст. Димитрова, ред.; студия) С., Наука и изкуство, 1998, 114 -153.[25]
 • Ред в изказа, словна подредба или хаос. С., 1999 (студия) (68 рр.).[26]
 • Постструктурализмът и езиковата теория. С., Труд, 2000, 158 стр.рр.[27][notes 6]
 • Pecularities of human perception in the two-way communicative process of creating/perceaving aesthetic objects of poetry.-In: http//www.eolss.co.uk/indx.htm (6.23.1.6.), 2001 (38 ррл), Европейска дигитална енциклопедия (ЕДЕ).
 • Semiotic and perception of works of arts. (6.23.1.4.), 2001 (45 рр, ЕДЕ).
 • Логосът в езиковата и психолингвистичната теория.- Бълг. ез., 2 – 3. 2004, 65 – 83.[28]
 • Логосът в психолингвистичните измерения на Аз-а. С., М. Дринов, 2006, 207 стр.рр.[29][notes 7]
 • Езиковата теория и теорията на комуникацията в структурния дискурс.-В: Сборник в чест на проф. Й. Пенчев. С., Артграф, 2006, 39 – 59 (студия).[30]
 • Идиолект – гранични и патологични факти. –В: Език и идиолект, С., Воен. изд., 2006, 168 – 200 стр. рр.(студия).[31]
 • Шрифтът и подобията. Български език, 2007 (приложение), 104 стр.[notes 8]
 • Тристепенен лексикален модел за създаване и оценка на устни езикови умения по славянски езици – с оглед на нуждите на туризма. Програма Леонардо да Винчи при МОН и Европейската комисия. ISSN 1312 – 6172, I-II-III-IV Books. Sofia, 2009, Bulgaria.[32]
 • Прякорите на софиянци в началото на 20 в.. – Паисиеви четения. Пловдив, 9 – 11 ноември 2017 (студия, 90 стр.рр.). – с Чолева, А.
 • Психофизиологична и психолингвистична оценка на паметовите смущения при болни с увреди на ІІІ-вентрикул. – В: Ст. Габровски, ред., Микрохирургия на ІІІ-вентрикул (45 стр., студия).
 • Interpretation of Symbols. Encyclopaedia EOLSS, 85 рр, Европейска дигитална енциклопедия.[1]
 • Езикът в туризма. І-ІV кн. Leonardo da Vinci Project BG 06BFLA-166036.Sofia,V. Trajanov, 2008, 192 рр.-In: Language in Tourism. Trifonova, Mladenova, Stojcev, Fingarova, Rajnov, Goleminov. С., В. Траянов, 2009.[33]
 • Нашият опит в създаването на психолингвистичен тест.-В: Littera et Lingua, 2009, sofia.bg (40 комп. стр.рр.), С., 2009.[34]
 • Когнитивните измерения в науките за езика. -В: Littera et Lingua 2011 пролет, (47 комп. стр.), ISSN 1312 – 6172, С., 2011 (контрактор на проекта Тристепенен лексикално-ориентиран модел за създаване и оценка на устни езикови умения по славянски езици с оглед нуждите на туризма, вж. №25).[26]
 • Към въпроса за появата на преходните езикови диалектни системи. –В: Littera et Lingua, (20 комп. стр.рр.), С., 2012.[2]
 • „Живи са още онези, които са ги видели...“, С., Мултипринт, 2021 (172 стр.рр.). ISBN 978-954-362-354-9 [35][notes 9]

Източници редактиране

 1. а б в Vasil RainovAcademy of Science, Sofia, Bulgaria. Eolss.net sample-chapters. Посетен на 15 ноември 2021
 2. а б Към въпроса за появата на преходните езикови диалектни системи. Naum.slav.uni-sofia.bg. Посетен на 17 ноември 2021
 3. а б Върху някои патологични и гранични аспекти на вербалното поведение. Unicat.nalis.bg. Посетен на 16 ноември 2021
 4. Evropeistika.uni-ruse.bg. Русенски университет „Ангел Кънчев“. Kатедра по Европеистика. Посетен на 17 ноември 2021
 5. а б Честит юбилей на проф. Васил Райнов. Balgarskiezik.eu. Посетен на 15 ноември 2021
 6. Mc.government.bg. Министърат на културата проф. Стефан Данаилов откри националната кръгла маса на тема: „Проблеми на съвременния български език“. Посетен на 16 ноември 2021
 7. Ibl.bas.bg. Българският диалектен атлас – в интернет. Посетен на 17 ноември 2021
 8. Albania-bulgaria.blogspot.com. Българите от Гора се сдобиха с речник на своя говор. Посетен на 17 ноември 2021
 9. Ibl.bas.bg. Балканско езикознание. Издатели. Редакционен съвет. Посетен на 17 ноември 2021
 10. Uni-sofia.bg. Мирела Алхасани (Дубали), Факултет по класически и нови филологии. Посетен на 15 ноември 2021
 11. Oldsite.nvu.bg. Процедури по обява от месец октомври 2011 г. Посетен на 15 ноември 2021
 12. Ebox.nbu.bg. Цветовата теория на Алмалех – български и международни измерения. Посетен на 15 ноември 2021
 13. Procedures.uni-plovdiv.bg. Елица Димиртова Миланова. Лингвокултуирологичен потенциал на митонимите в руския и китайския език. Посетен на 15 ноември 2021
 14. Nationallibrary.bg. Рецензии. Езикознание. Филология. Монографията „Местните имена в Радомирско“ (автор – Анна-Чолева-Димитрова, С., 2009, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН, ISBN 978-954-92489-1-3) Посетен на 17 ноември 2021
 15. Metodii.com. Историческа справка за инициативата за въвеждане на стандарти за транслитерация и за фонетична клавиатура за български език. Подпроект „Лингвистични изследвания и препоръки“. Посетен на 17 ноември 2021
 16. Academia.edu. Организация и адаптация на мозъчните функции. Посетен на 15 ноември 2021
 17. Knizhen-pazar.net. Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Йордан Пенчев. Посетен на 17 ноември 2021
 18. Uni-ruse.bg. Почетен член на Русенския университет. Посетен на 15 ноември 2021
 19. Ibl.bas.bg. Институт за български език. История. Директори. Посетен на 15 ноември 2021
 20. Balkan.auction. Особености на невербалната комуникация – Васил Райнов 1987 г. Архив на оригинала от 2021-11-14 в Wayback Machine. Посетен на 14 ноември 2021
 21. Knizhen-pazar.net. Мозък, език, съзнание. Посетен на 14 ноември 2021
 22. Knizhen-pazar.net. Символното поведение на човека. Посетен на 14 ноември 2021
 23. Ortograph.com. Персонализмът – психобиология и езикова прагматика. Посетен на 14 ноември 2021
 24. Национален регистър на издаваните книги в България Посетен на 14 ноември 2021
 25. Knizhen-pazar.net. За психосемантичната специфика на езиковото възприятие. Посетен на 17 ноември 2021
 26. а б Kогнитивните измерения в науките за езика. Към въпроса за разбирането, овладяването и затвърдяването на езикови знания в прагматиката и езиковото обучение. Naum.slav.uni-sofia.bg. Посетен на 16 ноември 2021
 27. Knijarnica.bg. Постструктурализмът и езиковата теория. Посетен на 14 ноември 2021
 28. Unicat.nalis.bg. Логосът в езиковата и психолингвистичната теория. Посетен на 17 ноември 2021
 29. Book.store.bg. Логосът в езиковите и психолингвистичните имерения на Аз-а. Посетен на 15 ноември 2021
 30. Naum.slav.uni-sofia.bg. Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев. Автори. Посетен на 16 ноември 2021
 31. Knizhen-pazar.net. Език и идиолект. Посетен на 16 ноември 2021
 32. Naum.slav.uni-sofia.bg. Св. Наум.Studia serdicensia humanitatis. Васил Райнов. Посетен на 15 ноември 2021
 33. Blgari.eu. Езикът в туризма. Посетен на 16 ноември 2021
 34. Naum.slav.uni-sofia.bg. Нашият опит в създаването на специализиран тест за изследване на афазичния компетанс и езиковото знание при овладяване на нов език Посетен на 16 ноември 2021
 35. Library.uni-ruse.bg. Живи са още онези, които са ги видели... ЦБ 65684 Посетен на 15 ноември 2021

Бележки редактиране

 1. Трудът е първото по рода си в нашата книжнина цялостно изследване на съдържателно значимия проблем в човешката комуникация, най-често формулиран като – „какво правим когато говорим?“. От психо- и невролингвистично гледище са интерпретирани основните литературни източници, посветени на невербалната комуникация в норма и патология. В собствени наблюдения са набелязани фундаменталните насоки в теорията на изразните несловесни средства. Оригинална е авторовата хипотеза за мястото на жеста и мимиката като допълнителна комуникативна възможност. За първи път в невролингвистичната парадигма се поставя въпросът за увеличената невербална активност при болни с увреди от моторен афатичен тип, различна постановка сред доминиращите до този момент научни тези, застъпващи нарастването на невербалната активност у пациенти със сензорно-афатичен радикал. Това е важен теоретичен концепт, обсъждащ мястото на компенсаторните невербални умения при увреда на говорния изход. В анализите особено място заемат наблюденията на болни с различни локални (мозъчни) и психични заболявания (монографията е с резюме на англ. език).
 2. Обсъждат се актуални въпроси, свързани с триадата мозък-език-съзнание. В книгата, в дискусионен стил, са представени сведения за различни теории, тълкуващи понякога твърде противоречиво човешките системи за комуникация. От позициите на психолингвистиката се интерпретират поредица от нови експериментални данни за ролята на хемисферната латерализация. Изтъква се, че речевата грешка може да бъде сигурен индикатор за състоянието на вербалното поведение в различните гранични и стресови състояния. С това се защитава оригиналната авторска теза за единството на езика във всички негови прояви по комуникативната ос на развитие – в детската реч, и на разпад – в патологията (с резюме на англ. език).
 3. Монографията е разделена на три части, където І и ІІ глава, представляват преработени и допълнени варианти на първите две книги на автора от 1987 и 1989 г. Третата, най-голяма по обем и теоретична важност част, е посветена на обсъждането на т. нар. логоцентричен модел и мястото на човешката креативност при формирането на знаковата парадигма в изкуството. Работата представлява опит за едно ново систематизиране на познанията за символното поведение на човека. Коментирани са значими пластове от вербалното, невербалното и естетически-знаковото общуване на хората. От психолингвистичен и философско-гностичен аспект е изграден възможен модел за опериране със знаци, който би могъл да обясни в определена степен универсалната способност на човека да формира и разпространява символи. Отделни раздели на монографията представляват семиотична интерпретация на вербалното и невербалното поведение в норма и в патология. Книгата е станала основа на три университетски курса, четени в СУ „Св. Климент Охридски“, в Нов Български Университет, в Университета в гр. Русе и в Aкадемията в гр. Пловдив (АМТИИ). Авторът оценява това изследване за най-същностен свой труд; в отчета на БАН за 1993 г. е признат за значимо научно постижение (с резюме на англ. език; рецензия от М. Стаменов в сп. БАН, 1, 1996, 77 – 79; отзив във в. „24 часа“ от 3 април 1993; отзив в новинарския обеден блок на БНТ на 5 април 1993 и на др. места в електронните медии).
 4. Монографията анализира теоретичните източници на персоналистичната теория, мястото на екзистенциализма и индивидуалната психология при формирането на психичното пространство от индивидуални белези и езикови различия. Представени са експерименталните наблюдения на автора върху индивидуалните особености в границите на езиковата прагматика. Трудът е първи по рода си в нашата книжнина, както и в невролингвистичните и психолингвистичните изследвания на направлението изобщо (рецензия във в. „Демокрация“, 3 октомври 1995; отзив във в. „Утро“ и в. „Русенски новини“ от 26 януари 1996 г. за проведената промоция на книгата в Русенската градска библиотека; дискусия и представяне на книгата по БНР на 29. 01. 1996 г. и по БНТ в рецензирането на нови книги ).
 5. В монографията се правят интерпретации и реинтерпретации на критериите и равнищата за определяне на психосемантичната специфика на езиковото възприемане, които преминават през оценката на стойността на речевите и езиковите грешки в повторната (автоматична слухова), в прочетената (автоматична зрителна) и в разбраната (чута и прочетена) реч. Анализите съпътстват формираната вече от автора хипотеза за единството на езика, изразявано чрез относителната устойчивост на синтагматичните цялости и характерната специфичност на лингвистичните замени по езиковата ос на развитие и разпад. Проведени са изследвания с оригинални тестови методики на деца по време на активното им ограмотяване, у възрастни – за изработване на норма, а също така и при много възрастни хора. Извършено е специфично психометрично съпоставяне на данните и са дискутирани идиолектните особености в индивидуалната речева практика. В отчета на БАН за 1998 г. монографията е призната за научно постижение (рецензия в „Дневник на НБУ“, 14 – 22 октомври 1998 г.
 6. Първата книга в нашата литература, посветена на твърде важната теоретична постановка: мястото на структурализма в постмодерното време и в езиковата теория. Монографията представя собствените опитни наблюдения и теоретичните виждания на автора в един много значим период за страната, когато културното, политическото и междуличностното присъствие на Теорията изисква нови отношения, и поражда нови идеи. Основните глави – „Формиране и пътища за утвърждаване на структурните езикови теории“, „Собствени изследвания“, „Езиковата теория, теорията на граматиката и вродените идеи“ и „Заключителен анализ на постмодерната ситуация“, са един комуникативен и претенциозен научен дискурс (представена пространно в „Науката...“, дискусионно студио на Tв „2001“, 25 април 2001; рецензия във вестник Труд“, 9 декември 2000, с.31; рецензия във в. „Стандарт“, бр. 26 януари 2001).
 7. Книгата е опит да се посочат възможните езикови и психолингвистични измерения на Аз-а. Авторът, който е известен със своите предпочитания към философията на езика, публикува последните си разсъждения за т.нар. self-concept и за мястото на Логоса в метакомуникативната стратегия на човека. Отделните части на книгата обхващат както специфичния лингвоаналитичен дискурс, така и изводите, направени след поредица от поучителни експерименти. Изследването представлява интерес за психолингвисти, философи и хуманитаристи, както и за всички, които работят в областта на патологията на езика и мозъчните изследвания (представена във в. „Демокрация“ – 27 юли 2007, в Бюлетина на БАН – 7, 113, 12, 2007 и в сп. БАН – 4, 2007).
 8. Книгата е още един анализ и път към обяснения на вечния проблем за тялото и душата, за знака и неговата материалност, за Началото и за деструктивния край на изписания знак. Като реплика на „Шрифтът и различието“ на Жак Дерида, авторът предлага своята теза за „шрифта и подобието“. Направен е опит да се вникне в смисъла и в причините за глаголическото графично начало и неговото кирилско продължение. С включването и на невропсихологичен поглед в описанието, прилагайки собствени психолингвистични наблюдения, за първи път се представя анализ, който обединява в общо цяло лингвистичните, психологичните и философските знания за нашия език в специфична неолингвистична парадигма.
 9. Книгата и всичко, което следва в накъсания разказ, води до откровенията на френския философ Жак Дерида, които по писани и неписани правила от научното битие сочат началото на знанията ни „за“ и „около“ Езика. Разказът е неравноделен, против правилата на хипертекста, не е нито биография, още по-малко научна биография или пък оценка на изминатия път. Текстът е описание на избора и на решенията в една научна парадигма, която сме нарекли „Невролингвистично описание на това какво правим, когато говорим или пишем“.