Гало-иберийските езици са основната група на западнороманските езици. Те се разделят на: