Григорий Пелагонийски (XVI век)

Григорий е православен духовник от XVI век, пелагонийски епископ на Охридската архиепископия.

Григорий
духовник и книжовник
Роден

Григорий епископ Пелагонийски и Прилепски е автор на първия превод на църковнославянски на „Съкровище“ на Дамаскин Студит. Споменаването гласи: „прѣложенное бголюбзым епископѡм пелагонискѷм и прилѣпскым смѣренному Григѡрїю“. Тъй като е наречен епископ, а не митрополит, Иван Снегаров смята, че датата е преди въвеждането на пелагонийската катедра в митрополия в 1580 година.[1] Преводът е направен около 1570 - 1580 година, след отпечатването на „Съкровище“ във Венеция в 1557 - 1558 г. Преводът следва състава на „Съкровище“ и има ограничено разпространение, като единственият му цялостен препис е в Кърнинския дамаскин. В превода няма добавки, нито големи съкращения. Езикът е традиционният за епохата, но със западнобългарски вляния. От превода на Григорий Пелагонийски са известни седем преписа, повечето частични, които датират от края на ХVI и I половина на ХVII век.[2][3]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 237.
  2. Речник на българската литература. Т. I. София, Институт за литература (Българска академия на науките), Издателство на БАН, 1976. с. 285.
  3. Добрев, Иван Добрев, Анисава Любенова Милтенова. Старобългарска литература: Енциклопедичен речник. София, Абагар, 2003. с. 128.
Йоасаф пелагонийски митрополит
(около 1580)
Йеремия